نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.36 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان66 نفر0 نمره0 نمره
پارچه خودرا پاره نموده است.1 نفر0 نمره0 نمره
تغییر در آی دی1 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En