نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل7 نفر332.86 نمره319.76 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات1 نفر331.51 نمره331.51 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل9 نفر326.64 نمره308.56 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل19 نفر326.14 نمره280.57 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل3 نفر324.92 نمره303.68 نمره
ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل4 نفر324.67 نمره306.28 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونکس پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل8 نفر324.44 نمره293.28 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل6 نفر321.73 نمره258.75 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی3 نفر321.56 نمره307.26 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل13 نفر318.59 نمره309.02 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات4 نفر316.59 نمره312.83 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل6 نفر314.19 نمره295.18 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات4 نفر313.29 نمره304.8 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل3 نفر313.2 نمره291.05 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل8 نفر310.25 نمره293.54 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل11 نفر310.14 نمره278.33 نمره
دیپارتمنت اداره وساختمان صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل7 نفر309.97 نمره283.45 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار3 نفر309.18 نمره303.29 نمره
دیپارتمنت طب معالجوی(نظامی) 2 تن اناث 28 تن ذکور1 نفر308.53 نمره308.53 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل21 نفر307.42 نمره279.14 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون هرات4 نفر307.22 نمره289.88 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکورپوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل6 نفر306.79 نمره295.15 نمره
دیپارتمنت عمومی(لیلیه ندارد) پوهنحی تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابرات20 نفر306.32 نمره263.68 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل6 نفر305.42 نمره270.66 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل5 نفر305.34 نمره287.18 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر303.69 نمره303.69 نمره
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل13 نفر303.42 نمره280.64 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل2 نفر303.21 نمره279.38 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون کندهار2 نفر303.13 نمره296.47 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات3 نفر301.88 نمره293 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل4 نفر301.72 نمره291.57 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل4 نفر301.66 نمره243.09 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل13 نفر301.26 نمره266.74 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل8 نفر300.47 نمره274.29 نمره
پوهنحی فارمسی عمومی صرف برای ذکورپوهنتون کابل10 نفر300.18 نمره285.89 نمره
دیپارتمنت کمپیوترانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات4 نفر298.62 نمره279.85 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی79 نفر297.76 نمره218.37 نمره
دیپارتمنت پروتیزدندان انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر8 نفر297.5 نمره245.73 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر297.19 نمره297.19 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل16 نفر297.11 نمره260.11 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل2 نفر296.61 نمره262.76 نمره
دیپارتمنت تامین برق صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک11 نفر295.58 نمره276.75 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندهار3 نفر295.55 نمره285.69 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر295.42 نمره204.34 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار17 نفر294.94 نمره264.93 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل5 نفر294.37 نمره269.95 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر293.91 نمره278.77 نمره
دیپارتمنت اداره وساختمان صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر293.83 نمره288.39 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر293.79 نمره293.79 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل13 نفر293.64 نمره211.81 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر293.6 نمره252.1 نمره
پوهنحی اداره وپالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنتون کابل6 نفر292.93 نمره276.11 نمره
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل2 نفر292.82 نمره284.79 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر292.51 نمره292.51 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی پوهنحی طب معالجوی(نظامی) پوهنتون طبی کابل2 نفر292.29 نمره248.33 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هرات1 نفر292.2 نمره292.2 نمره
دیپارتمنت دیتابیس و انفارمیشن صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر291.99 نمره254.83 نمره
دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر291.84 نمره288.79 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر290.27 نمره290.27 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون کابل12 نفر289.96 نمره264.27 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری برق پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی65 نفر289.57 نمره224.73 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر288.97 نمره267.22 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان3 نفر287.98 نمره217.79 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر287.97 نمره287.97 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان2 نفر287.78 نمره254.37 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل2 نفر287.51 نمره275.87 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات3 نفر287.5 نمره198.87 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر287.2 نمره271.17 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل1 نفر287.01 نمره287.01 نمره
محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل7 نفر286.72 نمره275.49 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل10 نفر286.52 نمره240.56 نمره
دیپارتمنت دیتامنجمنت پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی13 نفر286.12 نمره258.71 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل3 نفر285.85 نمره257.44 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل3 نفر285.5 نمره251.65 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات3 نفر284.45 نمره240.24 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل2 نفر284.31 نمره275.89 نمره
دیپارتمنت اداره شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر283.85 نمره283.85 نمره
دیپارتمنت شبکه پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی8 نفر283.8 نمره255.03 نمره
دیپارتمنت آبرسانی وانجنیری محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل9 نفر283.07 نمره264.02 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل5 نفر282.93 نمره260.4 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک4 نفر281.17 نمره255.66 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل3 نفر281.07 نمره237.34 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر280.92 نمره252.02 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر280.37 نمره280.37 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار8 نفر280.19 نمره243.16 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر279.86 نمره266.68 نمره
پوهنحی فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنتون کابل5 نفر279.39 نمره272.71 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر279.15 نمره279.15 نمره
دیپارتمنت استخراج روبازمعادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک15 نفر279.1 نمره250.52 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ2 نفر279.05 نمره228.81 نمره
پوهنحی عمومی علوم وترنری پوهنتون کابل7 نفر278.78 نمره217.83 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون هرات16 نفر278.72 نمره251.72 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار13 نفر278.26 نمره247.42 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت3 نفر278.02 نمره244.29 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل57 نفر277.95 نمره187.01 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ2 نفر277.86 نمره216.59 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر277.54 نمره254.88 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل13 نفر276.25 نمره235.97 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل7 نفر276.24 نمره250.71 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل15 نفر275.97 نمره238.55 نمره
دیپارتمنت روانشانسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر275.64 نمره275.64 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل4 نفر275.27 نمره268.12 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص واکتشاف معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک6 نفر275.24 نمره258.4 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر274.49 نمره230.42 نمره
دیپارتمنت محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل5 نفر274.14 نمره237.05 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر273.95 نمره261.95 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات1 نفر273.84 نمره273.84 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل11 نفر273.71 نمره246.44 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند4 نفر273.47 نمره247.95 نمره
دیپارتمنت بانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات1 نفر273.21 نمره273.21 نمره
محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر273.14 نمره269.06 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل2 نفر273 نمره264.15 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ3 نفر272.95 نمره193.32 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی25 نفر272.58 نمره201.83 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی68 نفر272.39 نمره195.18 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر8 نفر272.24 نمره239.11 نمره
دیپارتمنت فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل8 نفر272.24 نمره242.05 نمره
دیپارتمنت کمپیوترانجنیرنگ صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات2 نفر271.66 نمره263.77 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر2 نفر271.48 نمره248.65 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک5 نفر271.03 نمره243.82 نمره
پوهنحی اداره وپالیسی عامه صرف برای اناث پوهنتون کابل2 نفر271.02 نمره267.88 نمره
دیپارتمنت اداره حوادث صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل4 نفر270.78 نمره247.2 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل2 نفر270.29 نمره267.64 نمره
دیپارتمنت جیودیزی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان4 نفر270.21 نمره244.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی76 نفر269.77 نمره205.71 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی9 نفر269.38 نمره206.59 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر268.8 نمره268.8 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات10 نفر268.51 نمره233.96 نمره
دیپارتمنت آلمانی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل3 نفر268.34 نمره247.53 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ3 نفر268 نمره217.59 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی63 نفر267.98 نمره194.41 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل8 نفر267.79 نمره234 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر267.3 نمره267.3 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل10 نفر267.21 نمره243.38 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل53 نفر267.02 نمره187.14 نمره
دیپارتمنت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل9 نفر266.95 نمره220.16 نمره
دیپارتمنت دواسازی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر5 نفر266.94 نمره242.04 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی2 نفر266.94 نمره266.44 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ14 نفر266.66 نمره221.74 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار16 نفر265.57 نمره179.07 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل2 نفر265.42 نمره264.9 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل2 نفر265.29 نمره258.65 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ10 نفر264.73 نمره202 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار8 نفر264.73 نمره247.83 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر7 نفر264.58 نمره232.73 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر263.97 نمره172.27 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان3 نفر263.24 نمره250.74 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک6 نفر262.38 نمره241.33 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل8 نفر262.2 نمره236.67 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون کابل7 نفر261.95 نمره228.98 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی معادن پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون پولی تخنیک کابل10 نفر261.94 نمره216.48 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار2 نفر261.69 نمره246.01 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ10 نفر260.49 نمره215.36 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص واکتشاف معادن صرف اناث پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر260.43 نمره260.43 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل10 نفر260.21 نمره222.04 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل15 نفر260.18 نمره229.21 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی57 نفر260.15 نمره222.39 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان2 نفر259.89 نمره248.54 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر259.88 نمره259.88 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی59 نفر259.73 نمره186.79 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر259.64 نمره259.64 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون هرات3 نفر259.4 نمره245.55 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ13 نفر259.22 نمره214.66 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی4 نفر258.99 نمره246.82 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار12 نفر258.88 نمره188.16 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار11 نفر258.72 نمره210.5 نمره
دیپارتمنت پلان و پروگرام پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر258.5 نمره258.5 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر258.28 نمره258.28 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار8 نفر257.99 نمره218.61 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان19 نفر257.68 نمره202.77 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ2 نفر257.28 نمره195.05 نمره
دیپارتمنت چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل13 نفر257.24 نمره229.73 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل3 نفر257.02 نمره248.98 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی3 نفر256.51 نمره241.5 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی59 نفر256.27 نمره201.76 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر4 نفر256.07 نمره222.13 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان2 نفر256.05 نمره249.05 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر255.93 نمره177.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند9 نفر255.55 نمره166.86 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر255.33 نمره255.33 نمره
دیپارتمنت فلمنامه ونمایشنامه نویسی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل11 نفر254.84 نمره204.6 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر254.02 نمره254.02 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل11 نفر253.73 نمره231.27 نمره
دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر253.55 نمره253.55 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر253.48 نمره253.48 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل2 نفر253.35 نمره250.68 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی60 نفر253.24 نمره186.51 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل3 نفر253.12 نمره215.82 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر252.89 نمره207.94 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون کابل5 نفر252.75 نمره242.05 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل5 نفر252.75 نمره234.63 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار2 نفر252.46 نمره240.95 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل21 نفر252.1 نمره189.83 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر251.62 نمره251.62 نمره
دیپارتمنت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل2 نفر250.97 نمره241.43 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان3 نفر250.43 نمره181.84 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا2 نفر250.09 نمره232.65 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات4 نفر249.99 نمره234.62 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان4 نفر249.83 نمره192.07 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی44 نفر249.6 نمره151.25 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان3 نفر249.18 نمره215.56 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر249.05 نمره199.02 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی غزنی445 نفر248.67 نمره181.4 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر248.49 نمره157.18 نمره
دیپارتمنت ترکی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر248.17 نمره248.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر247.79 نمره247.79 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر8 نفر247.18 نمره224.71 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل5 نفر247.09 نمره208.91 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل5 نفر246.18 نمره227.08 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر246.13 نمره246.13 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ12 نفر245.99 نمره204.63 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل7 نفر245.29 نمره221.02 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر244.43 نمره244.43 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر244.08 نمره244.08 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی4 نفر244 نمره190.05 نمره
دیپارتمنت استخراج صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر244 نمره244 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری87 نفر243.97 نمره184.38 نمره
دیپارتمنت مدیریت تعلیمی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی5 نفر243.72 نمره226.4 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل4 نفر243.59 نمره218.96 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر242.52 نمره242.52 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا2 نفر241.38 نمره238.55 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ و کمونیکشن صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر241.32 نمره241.32 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی6 نفر240.96 نمره191.06 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر240.82 نمره240.82 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات5 نفر240.24 نمره206.24 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر240.13 نمره192.4 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر239.98 نمره239.98 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل16 نفر239.9 نمره204.01 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل51 نفر239.83 نمره162.39 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر239.51 نمره239.51 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر239.45 نمره239.45 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر239.34 نمره239.34 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل5 نفر239.28 نمره206.39 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نسوان کابل58 نفر238.77 نمره181.09 نمره
دیپارتمنت تولید غیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان5 نفر238.68 نمره173.04 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار3 نفر238.17 نمره226.5 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر238.15 نمره213.75 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر236.99 نمره226.35 نمره
دیپارتمنت اداره حوادث صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل3 نفر236.67 نمره206.95 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات16 نفر236.33 نمره217.36 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات5 نفر236.08 نمره212.86 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ5 نفر236.06 نمره198.23 نمره
انستیتوت تجارت کابل45 نفر235.98 نمره171.94 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات7 نفر235.95 نمره209.61 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات5 نفر235.31 نمره224.96 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل3 نفر235.23 نمره224.91 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی2 نفر235.17 نمره213.81 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل105 نفر235.14 نمره171.66 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار2 نفر235.03 نمره219.35 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ9 نفر234.95 نمره178.48 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر234.51 نمره218.94 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار10 نفر234.46 نمره194.39 نمره
دیپارتمنت ادبیات آلمانی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات2 نفر234.38 نمره219.71 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر234.3 نمره234.3 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر234.14 نمره234.14 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر234.04 نمره234.04 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات2 نفر233.47 نمره212.49 نمره
دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر233.38 نمره233.38 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان2 نفر232.58 نمره230.96 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی68 نفر232.41 نمره191.72 نمره
دیپارتمنت اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل2 نفر232.28 نمره231.33 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا22 نفر232.21 نمره159.8 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر232.19 نمره232.19 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر231.95 نمره231.95 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک1 نفر231.86 نمره231.86 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر231.8 نمره231.8 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر231.54 نمره205.53 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر230.77 نمره230.77 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر230.5 نمره230.5 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف اناث پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر230.01 نمره230.01 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر230 نمره230 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر229.91 نمره220.05 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ7 نفر229.89 نمره204.6 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ12 نفر229.31 نمره207.94 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان3 نفر229.28 نمره198.29 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر229.04 نمره218.74 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر229.01 نمره229.01 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان2 نفر228.97 نمره224.27 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل2 نفر228.39 نمره219.63 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل4 نفر228.33 نمره223.12 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار5 نفر228.28 نمره189.4 نمره
دیپارتمنت تیاترپوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل5 نفر227.81 نمره189.65 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل6 نفر227.74 نمره217.55 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای اناث پوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر227.45 نمره164.73 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی4 نفر227.4 نمره222.21 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار4 نفر227.28 نمره208.52 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان4 نفر227.23 نمره187.58 نمره
ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر226.97 نمره226.97 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ3 نفر226.84 نمره214.96 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار71 نفر226.47 نمره174.88 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی96 نفر225.74 نمره181.57 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان15 نفر225.73 نمره180.07 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار8 نفر225.62 نمره195.34 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان6 نفر225.53 نمره190.67 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز2 نفر225.14 نمره208.41 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار5 نفر225.06 نمره160.4 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر225.01 نمره225.01 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر224.86 نمره208.24 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر224.75 نمره224.75 نمره
تربیه معلم سیدجمال الدین کابل13 نفر224.46 نمره201.28 نمره
دیپارتمنت روانشانسی عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر223.85 نمره223.85 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر223.7 نمره211.6 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی5 نفر223.52 نمره191.74 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر223.25 نمره223.25 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی3 نفر222.96 نمره218.89 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر222.92 نمره222.92 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر222.77 نمره187.52 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر222.59 نمره222.59 نمره
دیپارتمنت آبرسانی وانجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر222.5 نمره222.5 نمره
تربیه معلم غزنی190 نفر222.09 نمره170.13 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان2 نفر221.91 نمره218.76 نمره
دیپارتمنت علوم خاکی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر221.88 نمره221.88 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی67 نفر221.81 نمره181.49 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا31 نفر221.74 نمره179.06 نمره
دیپارتمنت استخراج روبازمعادن صرف اناث پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر221.66 نمره221.66 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار5 نفر221.49 نمره191.86 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر221.3 نمره221.3 نمره
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی صرف برای اناث پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر221.03 نمره221.03 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار5 نفر220.53 نمره165.04 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف اناث پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک3 نفر220.46 نمره180.21 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر220.34 نمره201.32 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل5 نفر220.24 نمره196.05 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان1 نفر220.19 نمره220.19 نمره
انستیتوت میخانیکی55 نفر220.18 نمره150.25 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر219.74 نمره219.74 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات4 نفر219.73 نمره191.93 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ14 نفر219.49 نمره182.86 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر219.12 نمره219.12 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر219.11 نمره219.11 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کابل2 نفر219.09 نمره195.6 نمره
تربیه معلم هرات2 نفر219.03 نمره205.31 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان6 نفر219 نمره204.19 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ3 نفر218.77 نمره211.64 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا32 نفر218.47 نمره164.12 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی626 نفر218.31 نمره150.12 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر218.17 نمره218.17 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی2 نفر218.1 نمره216.54 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر218.06 نمره218.06 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان2 نفر217.66 نمره200.27 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار5 نفر217.52 نمره180.45 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی25 نفر217.26 نمره188.85 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوترپوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان4 نفر217.08 نمره197.48 نمره
تربیه معلم جاغوری غزنی92 نفر216.6 نمره165.98 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه دوره کودکستان پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی10 نفر216.59 نمره206.11 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات7 نفر216.41 نمره193.94 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ67 نفر216.2 نمره150.3 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان4 نفر215.92 نمره206.07 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا کابل3 نفر215.82 نمره152.95 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر215.61 نمره215.61 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا33 نفر215.37 نمره163.8 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر215.32 نمره215.32 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا23 نفر214.83 نمره161.13 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر214.76 نمره196.24 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست8 نفر214.63 نمره168.82 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان2 نفر214.19 نمره197.64 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان3 نفر213.69 نمره175 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر213.61 نمره184.39 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان5 نفر213.49 نمره180.34 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار5 نفر213.37 نمره189.78 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون هرات2 نفر213.05 نمره210.71 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر212.58 نمره212.58 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار14 نفر212.56 نمره151.06 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ5 نفر212.04 نمره183.75 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل44 نفر211.85 نمره164.68 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل2 نفر211.65 نمره189.7 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر211.29 نمره189.93 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ4 نفر211.17 نمره180.7 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر210.93 نمره210.93 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر210.62 نمره210.62 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - صنایع کنر1 نفر210.59 نمره210.59 نمره
دیپارتمنت ادبیات عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات1 نفر210.57 نمره210.57 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر210.02 نمره205.7 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر209.46 نمره209.46 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر209.15 نمره190.37 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر1 نفر209.04 نمره209.04 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر208.81 نمره197.71 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان3 نفر208.8 نمره187.02 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر208.62 نمره208.62 نمره
دیپارتمنت آبیاری پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار2 نفر208.12 نمره204.74 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر207.95 نمره202.26 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ3 نفر207.93 نمره185.1 نمره
دیپارتمنت تامین برق صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک2 نفر207.4 نمره204.81 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان2 نفر207.3 نمره204.2 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات13 نفر207.22 نمره173.39 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار6 نفر207.22 نمره173.56 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ4 نفر207.2 نمره185.68 نمره
دیپارتمنت استخراج صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر207.07 نمره207.07 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری20 نفر206.3 نمره152.08 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر206.24 نمره206.24 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا27 نفر206.17 نمره155.25 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر206.02 نمره206.02 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر205.98 نمره205.98 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر205.82 نمره182.93 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز3 نفر205.62 نمره172.96 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر205.4 نمره205.4 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر205.24 نمره205.24 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر205.15 نمره205.15 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا26 نفر204.96 نمره170.47 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا13 نفر204.89 نمره181.92 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر204.83 نمره204.83 نمره
دیپارتمنت تجارت وبانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر204.22 نمره204.22 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ8 نفر204.19 نمره178.14 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان3 نفر204 نمره197.11 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر203.89 نمره203.89 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار13 نفر203.87 نمره184.79 نمره
دارالعلوم امام صادق صرف برای اهل تشیع هرات5 نفر203.8 نمره158.06 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند55 نفر203.71 نمره166.46 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه18 نفر203.59 نمره164.06 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر203.48 نمره190.69 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر203.37 نمره190.7 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر203.05 نمره203.05 نمره
دیپارتمنت علوم جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی8 نفر202.94 نمره179.82 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار4 نفر202.9 نمره176.78 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات2 نفر202.8 نمره202.6 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر202.69 نمره174.77 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر202.61 نمره198.34 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر202.34 نمره202.34 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی غور5 نفر202.05 نمره174.17 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر202.01 نمره184.77 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی34 نفر201.81 نمره176.97 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر201.71 نمره201.71 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه5 نفر201.62 نمره166.92 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار5 نفر201.56 نمره186.31 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ6 نفر201.1 نمره188.28 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر201.05 نمره173.35 نمره
دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار1 نفر200.99 نمره200.99 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر200.67 نمره200.67 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان4 نفر200.24 نمره195.37 نمره
دیپارتمنت هایدرومیترولوجی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر199.97 نمره199.67 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار10 نفر199.81 نمره169.28 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر199.74 نمره181.57 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر199.61 نمره199.61 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز2 نفر199.39 نمره194.89 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات3 نفر199.33 نمره198.37 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر198.67 نمره192.14 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان2 نفر198.45 نمره183.72 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر198.44 نمره198.44 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات5 نفر198.44 نمره177.56 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر198.37 نمره198.37 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر198.31 نمره173.02 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست5 نفر198.3 نمره181.05 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا4 نفر198.21 نمره187.15 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار23 نفر198.2 نمره168.97 نمره
تربیه معلم بلخ7 نفر197.92 نمره174.84 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر197.38 نمره197.38 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان4 نفر197.37 نمره165.33 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر196.89 نمره196.89 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان3 نفر196.78 نمره166.31 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار1 نفر196.6 نمره196.6 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ5 نفر196.45 نمره181.75 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر196.43 نمره196.43 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت فراه3 نفر196.23 نمره168.56 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر196.12 نمره196.12 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر195.85 نمره195.85 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر195.52 نمره195.52 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر195.35 نمره195.35 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار3 نفر194.92 نمره174.93 نمره
دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر194.55 نمره174.23 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر194.52 نمره194.52 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار8 نفر194.5 نمره173.81 نمره
تربیه معلم غور2 نفر193.16 نمره161.61 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر193.15 نمره193.15 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر193.02 نمره193.02 نمره
دیپارتمنت اردو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر192.9 نمره171.09 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت مرکز زابل3 نفر192.84 نمره154.34 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند13 نفر192.78 نمره169.9 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر192.71 نمره192.71 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا26 نفر192.65 نمره168.9 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان5 نفر192.36 نمره160.74 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر192.24 نمره192.24 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی خاک جبار1 نفر192.19 نمره192.19 نمره
دارالعلوم جمع اولیا غزنی24 نفر191.68 نمره150.36 نمره
تربیه معلم درواز بدخشان3 نفر191.59 نمره150.92 نمره
دیپارتمنت علوم اقتصاد وتوسعه پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر191.59 نمره191.59 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ5 نفر191.03 نمره165.06 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر191.02 نمره191.02 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر190.9 نمره187.19 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری نسوان سمنگان2 نفر190.78 نمره157.86 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل30 نفر190.53 نمره150.1 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر190.43 نمره178.69 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر190.38 نمره190.38 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر190.37 نمره190.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان5 نفر190.14 نمره157.34 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر190.13 نمره185.59 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا3 نفر189.89 نمره152.8 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل19 نفر189.51 نمره151.85 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر189.37 نمره184.14 نمره
تربیه معلم پکتیا3 نفر189.36 نمره156.06 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان4 نفر189.27 نمره181.25 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر188.88 نمره188.88 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر188.72 نمره179.99 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر188.66 نمره179.31 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان26 نفر188.61 نمره156.23 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر188.58 نمره188.58 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر188.54 نمره188.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس2 نفر188.52 نمره166.37 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان4 نفر188.03 نمره169.12 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر187.75 نمره187.75 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر187.33 نمره187.33 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی3 نفر187.32 نمره165.06 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر187.29 نمره187.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان24 نفر187.11 نمره152.93 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر186.95 نمره161.42 نمره
تربیه معلم لوگر1 نفر186.94 نمره186.94 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند11 نفر186.76 نمره166.09 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر186.66 نمره186.66 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی3 نفر186.64 نمره182.08 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک3 نفر186.33 نمره167.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر186.12 نمره177.02 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان2 نفر185.69 نمره181.46 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل2 نفر185.28 نمره162.02 نمره
دیپارتمنت دیتابیس و انفارمیشن صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر184.37 نمره184.37 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر184.2 نمره179.04 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر183.76 نمره183.76 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر183.66 نمره183.66 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر183.47 نمره183.47 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر183.14 نمره163.76 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار5 نفر183.06 نمره156.62 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر182.98 نمره171.75 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر182.73 نمره182.73 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان3 نفر182.68 نمره167.16 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک3 نفر182.64 نمره177.48 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر182.19 نمره182.19 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار8 نفر182.17 نمره164.13 نمره
دیپارتمنت ازبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر181.94 نمره181.94 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر181.94 نمره178.22 نمره
تربیه معلم پروان4 نفر181.91 نمره162.39 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر181.58 نمره181.58 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی2582 نفر181.35 نمره150.03 نمره
دیپارتمنت جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان4 نفر181.02 نمره166.21 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل2 نفر180.55 نمره176.91 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار7 نفر180.5 نمره158.29 نمره
دارالعلوم مرکز ذکور نیمروز2 نفر180.37 نمره168.28 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر180.28 نمره156.36 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر180.14 نمره180.14 نمره
تربیه معلم دایکندی1 نفر178.7 نمره178.7 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل5 نفر178.68 نمره163 نمره
تربیه معلم اندخوی فاریاب1 نفر178.65 نمره178.65 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر177.87 نمره177.87 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر177.78 نمره177.78 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر177.56 نمره177.56 نمره
تربیه معلم ننگرهار1 نفر177.3 نمره177.3 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر177.17 نمره177.17 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان2 نفر176.85 نمره176.74 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان2 نفر176.7 نمره173.26 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر176.51 نمره176.51 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نورستان1 نفر176.5 نمره176.5 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر176.48 نمره176.48 نمره
دارالعلوم محمدیه کندهار3 نفر175.87 نمره157.08 نمره
دیپارتمنت وقایوی پوهنحی وترنری پوهنتون کندز1 نفر175.82 نمره175.82 نمره
تربیه معلم غوربندپروان2 نفر175.74 نمره157.47 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر175.09 نمره175.09 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر174.82 نمره174.82 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر174.77 نمره174.77 نمره
تربیه معلم میدان وردک2 نفر174.34 نمره168.91 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر173.91 نمره173.91 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر173.66 نمره173.66 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر2 نفر173.37 نمره154.73 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر173.32 نمره173.32 نمره
دارالعلوم عثمانیه سمنگان1 نفر173.02 نمره173.02 نمره
تربیه معلم ارگون پکتیکا1 نفر172.57 نمره172.57 نمره
دارالعلوم ابومسلم فاریاب1 نفر171.53 نمره171.53 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر171.28 نمره171.28 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر171.21 نمره171.21 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری ارزگان1 نفر170.47 نمره170.47 نمره
دارالعلوم اتفاق بامیان3 نفر170.3 نمره160.48 نمره
انستیتوت زراعت - اداره ومدیریت مرکز - کثیرالرشتوی هلمند5 نفر170.19 نمره151.94 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر169.99 نمره163.38 نمره
انستیتوت تخنیکی - زراعت مرکز غور2 نفر169.7 نمره162.2 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر169.37 نمره169.37 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر169.1 نمره169.1 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر168.51 نمره168.51 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز1 نفر168.32 نمره168.32 نمره
انستیتوت زراعت چهارآسیاب کابل1 نفر168.02 نمره168.02 نمره
دارالعلوم اسلامیه لغمان1 نفر167.95 نمره167.95 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر167.55 نمره167.55 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی غور1 نفر167.52 نمره167.52 نمره
انستیتوت زراعت واداره و حسابداری بدخشان1 نفر166.87 نمره166.87 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر166.61 نمره166.61 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست2 نفر166.59 نمره163.29 نمره
دیپارتمنت زبان بلوچی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر166.17 نمره166.17 نمره
تربیه معلم ارزگان1 نفر165.29 نمره165.29 نمره
دارالعلوم مرکز بغلان2 نفر165.02 نمره153.03 نمره
دارالعلوم مرکز پکتیکا1 نفر164.98 نمره164.98 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر164.94 نمره161.74 نمره
انستیتوت معادن - زراعت لوگر1 نفر164.44 نمره164.44 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا8 نفر163.87 نمره154.11 نمره
انستیتوت زراعت - تخنیکی - زراعت سیاه گرد پروان1 نفر163.69 نمره163.69 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز1 نفر163.47 نمره163.47 نمره
تربیه معلم کندهار7 نفر162.61 نمره154.7 نمره
دارالعلوم روحانی بابا پکتیا1 نفر162.55 نمره162.55 نمره
تربیه معلم تخار1 نفر162.16 نمره162.16 نمره
تربیه معلم شرنه پکتیکا2 نفر161.9 نمره159.33 نمره
دارالعلوم بلخ3 نفر161.71 نمره158.39 نمره
دیپارتمنت مالداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر161.09 نمره161.09 نمره
تربیه معلم غنی خیل ننگرهار2 نفر161.05 نمره157.76 نمره
دارالعلوم مرکز هلمند1 نفر160.92 نمره160.92 نمره
تربیه معلم فیض آبادبدخشان1 نفر160.01 نمره160.01 نمره
دارالعلوم کاپیسا1 نفر159.69 نمره159.69 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب3 نفر158.72 نمره153.79 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی ده سبز1 نفر158.6 نمره158.6 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور2 نفر158.11 نمره151.03 نمره
تربیه معلم زابل2 نفر157.76 نمره151.07 نمره
تربیه معلم هلمند3 نفر157.66 نمره156.6 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری بادغیس1 نفر156.77 نمره156.77 نمره
دارالعلوم عربی کابل1 نفر155.2 نمره155.2 نمره
انستیتوت زراعت - کثیرالرشتوی مرکز فراه1 نفر155.16 نمره155.16 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر153.67 نمره153.67 نمره
دارالعلوم سلطان محمودغزنوی خوست1 نفر153.56 نمره153.56 نمره
تربیه معلم کاپیسا1 نفر152.63 نمره152.63 نمره
تربیه معلم فاریاب1 نفر152.35 نمره152.35 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی لغمان1 نفر151.81 نمره151.81 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار1 نفر150.2 نمره150.2 نمره
ناکام906 نفر149.97 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En