نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر300.47 نمره300.47 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر299.18 نمره299.18 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر298.95 نمره298.95 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر295.59 نمره295.59 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر291.91 نمره291.91 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ4 نفر286.78 نمره196.11 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا2 نفر286.61 نمره285.44 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر285.64 نمره285.64 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل1 نفر285.11 نمره285.11 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان5 نفر282.96 نمره206.42 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ5 نفر278.93 نمره205.96 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار6 نفر277.64 نمره233.25 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب4 نفر276.49 نمره199.24 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر275.96 نمره275.96 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ6 نفر274.48 نمره216.71 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل1 نفر273.93 نمره273.93 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر273.82 نمره195.31 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر270.75 نمره270.75 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان18 نفر263.86 نمره196.86 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر263.2 نمره263.2 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان5 نفر261.37 نمره187.31 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر261.05 نمره261.05 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ4 نفر260.66 نمره222.13 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی1 نفر258.91 نمره258.91 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی معادن پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر257.52 نمره257.52 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت1 نفر256.52 نمره256.52 نمره
دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان18 نفر255.4 نمره186.85 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر253.81 نمره253.81 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان1 نفر252.23 نمره252.23 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ7 نفر250.48 نمره218.8 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر247.82 نمره247.82 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر247.52 نمره247.52 نمره
دیپارتمنت مالی وبانک داری پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان19 نفر247.48 نمره196.46 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر247.16 نمره247.16 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ4 نفر246.82 نمره199.27 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس2 نفر245.34 نمره230.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان5 نفر245.1 نمره198.62 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر244.62 نمره244.62 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ4 نفر244.32 نمره187.72 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر244.2 نمره241.1 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر244.01 نمره244.01 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار2 نفر242.43 نمره207.59 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر240.5 نمره240.5 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان3 نفر240.12 نمره196.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان5 نفر239.39 نمره216.93 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر239.38 نمره236.72 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ4 نفر238.77 نمره220 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر237.44 نمره237.44 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان24 نفر237.05 نمره182.12 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر237.03 نمره232.51 نمره
دیپارتمنت تولید موادعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر235.77 نمره235.77 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر235.76 نمره235.76 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر235.34 نمره235.34 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر234.99 نمره234.99 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر234.68 نمره234.68 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر232.53 نمره232.53 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان2 نفر232.19 نمره186.27 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی سمنگان612 نفر232.03 نمره150.01 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر231.85 نمره231.85 نمره
دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان2 نفر231.76 نمره206.39 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ2 نفر230.72 نمره217.6 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ7 نفر229.52 نمره212.76 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان4 نفر228.85 نمره203.34 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز1 نفر228.41 نمره228.41 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان29 نفر228.17 نمره176.45 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ6 نفر226.89 نمره202.59 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر226.65 نمره226.65 نمره
پوهنحی عمومی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر226.55 نمره226.55 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ3 نفر224.82 نمره216.16 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ3 نفر223.87 نمره197.79 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر222.54 نمره216.71 نمره
دیپارتمنت تجارت وبانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان3 نفر222.41 نمره210.1 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان4 نفر222.29 نمره185.38 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر221.96 نمره208.49 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ6 نفر221.57 نمره192.88 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر221.46 نمره221.46 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان3 نفر221.38 نمره203.98 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار2 نفر221.29 نمره191.57 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر220.44 نمره220.44 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب4 نفر220.23 نمره184.36 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ2 نفر220.06 نمره199.27 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر219.56 نمره189.84 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر218.86 نمره218.86 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر218.81 نمره218.81 نمره
دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار3 نفر218.23 نمره197.29 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ4 نفر217.8 نمره191.75 نمره
دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار2 نفر217.64 نمره217.51 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان34 نفر217.6 نمره171.67 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر217.44 نمره206.61 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز2 نفر217.18 نمره211.15 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر216.68 نمره216.68 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر216.64 نمره216.11 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر214.1 نمره214.1 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر213.67 نمره213.67 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر213.4 نمره213.4 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ3 نفر212.1 نمره201.3 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر211.04 نمره211.04 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان2 نفر210.76 نمره184.58 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان17 نفر210.73 نمره177.39 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری نسوان سمنگان69 نفر210.25 نمره150.56 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان3 نفر209.45 نمره190.46 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر208.51 نمره208.51 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر208.37 نمره208.37 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوترپوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر207.7 نمره207.7 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر207.47 نمره207.47 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر206.34 نمره206.34 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل5 نفر206.05 نمره175.53 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان2 نفر205.91 نمره161.39 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر205.86 نمره205.86 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر205.83 نمره197.06 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی1 نفر205.25 نمره205.25 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ1 نفر205.06 نمره205.06 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان3 نفر204.4 نمره194.28 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر203.47 نمره203.47 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر203.44 نمره203.44 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ4 نفر202.7 نمره185.35 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر201.98 نمره201.98 نمره
دیپارتمنت علوم اقتصاد وتوسعه پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ4 نفر201.79 نمره186.92 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر201.32 نمره193.99 نمره
دیپارتمنت علوم خاکی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر201.23 نمره183.11 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب2 نفر200.9 نمره196.23 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر200.88 نمره200.88 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ3 نفر200.15 نمره186.22 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل1 نفر200.14 نمره200.14 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر199.84 نمره188.84 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر199.62 نمره199.62 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر199.45 نمره199.45 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری3 نفر197.8 نمره192.43 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان7 نفر197.12 نمره179.98 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان33 نفر196.86 نمره160.77 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ3 نفر196.12 نمره180.22 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان27 نفر194.94 نمره166.93 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار2 نفر194.67 نمره187.65 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر194.48 نمره170.69 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر194.42 نمره194.42 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر194.21 نمره194.21 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر194.15 نمره187.85 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان24 نفر193.96 نمره173.96 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر193.93 نمره193.93 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل1 نفر193.64 نمره193.64 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر193.25 نمره193.25 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ5 نفر193.11 نمره179.99 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر192.95 نمره188.49 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر192.53 نمره181.85 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر192.27 نمره188.66 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان4 نفر192.15 نمره175.09 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر191.97 نمره191.97 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان30 نفر191.94 نمره164.34 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر190.89 نمره190.89 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر190.85 نمره190.85 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان1 نفر190.2 نمره190.2 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر189.45 نمره189.45 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر188.87 نمره188.87 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر188.55 نمره188.55 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر188.53 نمره188.53 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر188.5 نمره188.5 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر188.38 نمره188.38 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان38 نفر188.02 نمره173.27 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر187.64 نمره187.64 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر187.47 نمره186.93 نمره
تربیه معلم بلخ5 نفر186.01 نمره170.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان1 نفر186 نمره186 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری3 نفر185.59 نمره159.98 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر185.18 نمره185.18 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ25 نفر184.56 نمره152.49 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان38 نفر184.35 نمره169.58 نمره
دارالعلوم عثمانیه سمنگان35 نفر184.12 نمره151 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر183.98 نمره183.98 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر183.93 نمره183.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب5 نفر183.89 نمره168.88 نمره
دیپارتمنت ازبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر183 نمره183 نمره
دیپارتمنت زبان بلوچی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر182.95 نمره182.95 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر182.04 نمره182.04 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر181.97 نمره181.97 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر181.54 نمره181.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر180.8 نمره180.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر180.37 نمره180.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر179.86 نمره179.86 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر179.78 نمره179.78 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب2 نفر179.04 نمره174.04 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر178.59 نمره178.19 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان2 نفر178.58 نمره157.9 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر178.35 نمره178.35 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی بگرامی1 نفر177.81 نمره177.81 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی وترنری پوهنتون کندز1 نفر177.62 نمره177.62 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر177.13 نمره175.44 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر177.05 نمره177.05 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل1 نفر176.89 نمره176.89 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر176.89 نمره176.89 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر176.84 نمره176.84 نمره
تربیه معلم سمنگان145 نفر176.28 نمره150.02 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان2 نفر176.16 نمره168.08 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر176.14 نمره166.23 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل4 نفر175.99 نمره162.56 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر175.81 نمره175.81 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر175.62 نمره175.62 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر175.16 نمره175.16 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر174.86 نمره174.86 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر174.8 نمره164.97 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر174.3 نمره174.3 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر172.69 نمره172.69 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس2 نفر172.43 نمره169.06 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر171.98 نمره171.98 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز1 نفر170.49 نمره170.49 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر169.42 نمره169.42 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر168.26 نمره157.82 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس2 نفر168.06 نمره166.57 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه1 نفر166.68 نمره166.68 نمره
تربیه معلم هلمند1 نفر165.91 نمره165.91 نمره
دیپارتمنت جیودیزی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر165.05 نمره165.05 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر164.32 نمره164.32 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر164.19 نمره157.49 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر163.32 نمره163.32 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر160.54 نمره160.54 نمره
تربیه معلم بغلان2 نفر159.12 نمره155.47 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا1 نفر158.06 نمره158.06 نمره
دارالعلوم بلخ3 نفر158.01 نمره155.4 نمره
دارالعلوم ابوسلیمان جوزجان1 نفر157.64 نمره157.64 نمره
تربیه معلم ننگرهار1 نفر157.32 نمره157.32 نمره
دارالعلوم مرکز بغلان2 نفر157.3 نمره155.52 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی1 نفر157.01 نمره157.01 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل1 نفر155.18 نمره155.18 نمره
تربیه معلم فراه1 نفر154.58 نمره154.58 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر153.73 نمره153.73 نمره
تربیه معلم کنر1 نفر151.95 نمره151.95 نمره
ناکام358 نفر149.96 نمره90.61 نمره
دست کاری در بار کود1 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En