نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ2 نفر331.36 نمره270.99 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ4 نفر298.13 نمره228.35 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان2 نفر294.41 نمره213.32 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل1 نفر293.1 نمره293.1 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندهار1 نفر288.33 نمره288.33 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر281.42 نمره281.42 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر273.76 نمره273.76 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر273.72 نمره273.72 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار1 نفر266.14 نمره266.14 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ6 نفر263.11 نمره218.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند3 نفر262.47 نمره250.06 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر260.91 نمره252.2 نمره
دیپارتمنت بانکداری وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر260.84 نمره260.84 نمره
دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر260.67 نمره260.67 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب3 نفر260.27 نمره194.9 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ1 نفر259.89 نمره259.89 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل3 نفر259.58 نمره211.61 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ14 نفر258.9 نمره181.49 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ2 نفر258.54 نمره233.74 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ4 نفر257.63 نمره186.61 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر255.83 نمره255.83 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان5 نفر254.32 نمره187.03 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر254.04 نمره179.54 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات1 نفر252.51 نمره252.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان7 نفر250.72 نمره199.08 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان4 نفر247.49 نمره199.1 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر247.09 نمره247.09 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری برق پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی1 نفر246.41 نمره246.41 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان5 نفر244.93 نمره195.98 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ2 نفر242.93 نمره220.44 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر242.1 نمره242.1 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان3 نفر239.43 نمره206.79 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان2 نفر239.23 نمره209.15 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر237.72 نمره237.72 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ2 نفر237.67 نمره213.48 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر234.51 نمره195.92 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر232.55 نمره232.55 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان6 نفر231.91 نمره176.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب3 نفر231.67 نمره188.35 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی سرپل313 نفر231 نمره150.07 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ2 نفر230.91 نمره213.21 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی معادن پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر230.08 نمره230.08 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا1 نفر229.49 نمره229.49 نمره
دیپارتمنت تجارت وبانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر229.2 نمره229.2 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر228.96 نمره228.96 نمره
دیپارتمنت تولید غیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان3 نفر227.99 نمره180.81 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی دایکندی1 نفر226.58 نمره226.58 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان2 نفر225.86 نمره197.55 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر223.39 نمره223.39 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان1 نفر223.3 نمره223.3 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر222.93 نمره222.93 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل25 نفر222.8 نمره170.98 نمره
پوهنحی عمومی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر222.18 نمره222.18 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر220.53 نمره220.53 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل24 نفر220.08 نمره177.47 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر219.7 نمره219.7 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر219.49 نمره219.49 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر219.23 نمره219.23 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر218.5 نمره218.5 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر217.89 نمره213.21 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار1 نفر216.47 نمره216.47 نمره
دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان7 نفر216.39 نمره201.7 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر216.38 نمره192.58 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ3 نفر215.34 نمره179.55 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر213.88 نمره213.88 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز1 نفر212.79 نمره212.79 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان2 نفر212.43 نمره208.26 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار1 نفر212 نمره212 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر211.73 نمره211.73 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر210.79 نمره210.79 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر210.57 نمره210.57 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر210.04 نمره210.04 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر209.62 نمره189.23 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر208.6 نمره186.73 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار1 نفر208.22 نمره208.22 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ3 نفر208.02 نمره179.71 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر207.16 نمره166.59 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان3 نفر207.03 نمره190.36 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل39 نفر206.91 نمره165.1 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر206.69 نمره206.69 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر205.94 نمره205.94 نمره
تربیه معلم سیدجمال الدین کابل1 نفر205.51 نمره205.51 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر204.94 نمره204.94 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر204.83 نمره204.83 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر204.78 نمره204.78 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل55 نفر204.13 نمره162.06 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر204.07 نمره204.07 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان5 نفر203.64 نمره180.99 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر203.62 نمره203.62 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر203.59 نمره196.89 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر203.3 نمره189.09 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر203.26 نمره203.26 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ41 نفر203.26 نمره150.47 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان3 نفر202.19 نمره185.28 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر201.08 نمره201.08 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر200.5 نمره200.5 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل68 نفر200.4 نمره166.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان1 نفر200.28 نمره200.28 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر199.99 نمره183.78 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر199.92 نمره199.92 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر199.58 نمره188.68 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر199.39 نمره195.3 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات1 نفر199.28 نمره199.28 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر199.26 نمره190.62 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان2 نفر199.11 نمره187.12 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان3 نفر198.54 نمره190.61 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر198.41 نمره176.44 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر198.18 نمره190.73 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر197.88 نمره197.88 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر197.85 نمره172.91 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر197.79 نمره197.79 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر196.76 نمره196.76 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر196.56 نمره196.56 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر196.03 نمره173.94 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر196.01 نمره185.97 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر195.76 نمره195.76 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس4 نفر195.35 نمره174.39 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان6 نفر195.2 نمره165.39 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ1 نفر194.97 نمره194.97 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر194.34 نمره194.34 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر194.27 نمره184.76 نمره
تربیه معلم جوزجان23 نفر193.97 نمره150.09 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر192.65 نمره176.9 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر192.47 نمره192.47 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر192.03 نمره182.09 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان5 نفر191.9 نمره173.67 نمره
دیپارتمنت تولید موادعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر191.71 نمره170.48 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان5 نفر191.52 نمره177.36 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب3 نفر191.43 نمره182.33 نمره
دیپارتمنت علوم خاکی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر191.14 نمره191.14 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر191.01 نمره191.01 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان8 نفر190.83 نمره175.51 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر190.61 نمره190.61 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر190.44 نمره183.13 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر190.16 نمره179.9 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر190.07 نمره190.07 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان6 نفر189.91 نمره166.16 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر189.91 نمره189.91 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر189.83 نمره189.83 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر189.64 نمره189.64 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا1 نفر189.41 نمره189.41 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه8 نفر188.45 نمره165.17 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان1 نفر188.2 نمره188.2 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر187.85 نمره176.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب11 نفر187.76 نمره170.94 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر187.75 نمره187.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه6 نفر187.25 نمره168.05 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر186.92 نمره182.34 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان4 نفر186.89 نمره160.66 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر186.42 نمره186.42 نمره
تربیه معلم بلخ2 نفر186.21 نمره178.52 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر185.74 نمره185.74 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر185.64 نمره179.89 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند2 نفر185.46 نمره173.34 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان3 نفر185.39 نمره165.4 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر185.29 نمره185.29 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان6 نفر185.23 نمره173.73 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر185.03 نمره185.03 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان1 نفر184.82 نمره184.82 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر184.7 نمره184.7 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان3 نفر184.67 نمره173.93 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل1 نفر184.57 نمره184.57 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر184.03 نمره176.27 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر183.92 نمره158.9 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر183.81 نمره183.81 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبکی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل44 نفر183.68 نمره162.88 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان1 نفر183.54 نمره183.54 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر182.39 نمره182.39 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب8 نفر181.76 نمره167.98 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندز1 نفر181.62 نمره181.62 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر181.55 نمره176.13 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر181.2 نمره181.2 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان4 نفر181.1 نمره169.49 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر180.81 نمره180.81 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل83 نفر180.67 نمره150.33 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب7 نفر180.61 نمره168.45 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر180.54 نمره180.54 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر180.15 نمره180.15 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر180.08 نمره180.08 نمره
دارالعلوم ابوسلیمان جوزجان6 نفر179.82 نمره152.98 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر178.93 نمره178.93 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر178.8 نمره178.8 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر178.11 نمره178.11 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر178.09 نمره176.83 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر178.02 نمره178.02 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر177.85 نمره177.85 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان15 نفر177.78 نمره152.98 نمره
تربیه معلم سرپل94 نفر177.74 نمره153.24 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر177.43 نمره177.43 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر177.27 نمره173.89 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب1 نفر176.19 نمره176.19 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر175.48 نمره175.48 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر175.28 نمره172.3 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر174.91 نمره174.91 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور1 نفر174.88 نمره174.88 نمره
دیپارتمنت ازبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر174.62 نمره170.61 نمره
تربیه معلم میدان وردک1 نفر174.52 نمره174.52 نمره
تربیه معلم پنجشیر1 نفر173.19 نمره173.19 نمره
انستیتوت زراعت واداره و حسابداری بدخشان1 نفر173.18 نمره173.18 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر172.67 نمره172.67 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر172.22 نمره172.22 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر172.14 نمره172.14 نمره
دارالعلوم پروان1 نفر171.22 نمره171.22 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت مرکز زابل1 نفر170.58 نمره170.58 نمره
دارالعلوم داملا عبدالرحمن سرپل9 نفر170.25 نمره150.1 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان3 نفر169.41 نمره159.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر167.43 نمره167.43 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر167.25 نمره167.25 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری3 نفر167.13 نمره161.74 نمره
دیپارتمنت تولید موادغذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر166.59 نمره166.59 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک1 نفر166.06 نمره166.06 نمره
دارالعلوم حاجی چمن کابل1 نفر165.19 نمره165.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی غور1 نفر164.14 نمره164.14 نمره
تربیه معلم ارگون پکتیکا1 نفر163.75 نمره163.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر162.71 نمره157.69 نمره
تربیه معلم خوست1 نفر162.04 نمره162.04 نمره
تربیه معلم بغلان2 نفر160.68 نمره158.79 نمره
تربیه معلم غور1 نفر160.59 نمره160.59 نمره
دارالعلوم بلخ3 نفر160.18 نمره153.09 نمره
تربیه معلم فیض آبادبدخشان1 نفر158.32 نمره158.32 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی ده سبز1 نفر158.19 نمره158.19 نمره
تربیه معلم فاریاب1 نفر155.28 نمره155.28 نمره
تربیه معلم امام صاحب کندز1 نفر153.93 نمره153.93 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل1 نفر150.97 نمره150.97 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر150.45 نمره150.45 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی1 نفر150.34 نمره150.34 نمره
ناکام210 نفر149.93 نمره99.99 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.7 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان27 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En