نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون کندهار1 نفر303.51 نمره303.51 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار1 نفر281.72 نمره281.72 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار6 نفر275.84 نمره235.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار1 نفر254.67 نمره254.67 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر254.63 نمره254.63 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر238.6 نمره238.6 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر233.51 نمره233.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار16 نفر233.18 نمره184.65 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر231.54 نمره231.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار2 نفر231.29 نمره213.13 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار5 نفر226.99 نمره184.95 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر225.99 نمره219.57 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر221.99 نمره221.99 نمره
تربیه معلم زابل11 نفر220.68 نمره151.07 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ1 نفر215.56 نمره215.56 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار2 نفر215.46 نمره208.77 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی زابل189 نفر213.96 نمره150.58 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار5 نفر213.84 نمره183.01 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار6 نفر213.74 نمره178 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار33 نفر210.4 نمره176.55 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر208.16 نمره208.16 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر205.45 نمره189.92 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار3 نفر198.12 نمره169.85 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر197.73 نمره188.91 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا2 نفر197.01 نمره184.65 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر195.78 نمره195.78 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر194.7 نمره194.7 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار1 نفر194.25 نمره194.25 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر193.58 نمره193.58 نمره
دارالعلوم محمدیه کندهار2 نفر192.53 نمره157.85 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر190.43 نمره171.96 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر188.65 نمره167.22 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر188.37 نمره188.37 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار2 نفر184.89 نمره170.11 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان1 نفر184.67 نمره184.67 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند18 نفر184.28 نمره166.54 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر182.2 نمره182.2 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت مرکز زابل6 نفر182.17 نمره152.23 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت فراه1 نفر181.4 نمره181.4 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر178.61 نمره178.61 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر176.73 نمره166.31 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند5 نفر175.67 نمره167.16 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار6 نفر175.64 نمره166.8 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر174.99 نمره174.99 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر174.02 نمره171.83 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر173.15 نمره173.15 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان11 نفر171.55 نمره154.05 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل1 نفر169.64 نمره169.64 نمره
دیپارتمنت زبان بلوچی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر169.01 نمره162.57 نمره
تربیه معلم کندهار1 نفر163.78 نمره163.78 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی1 نفر160.72 نمره160.72 نمره
دارالعلوم پنجشیر1 نفر158.91 نمره158.91 نمره
ناکام32 نفر149.57 نمره125.01 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.4 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En