نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل2 نفر329.74 نمره323.13 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار2 نفر329.65 نمره276.38 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل5 نفر326.1 نمره288.22 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل2 نفر325.92 نمره323.14 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل1 نفر319.6 نمره319.6 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات3 نفر318.84 نمره311.06 نمره
دیپارتمنت تامین برق صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک2 نفر318.39 نمره303.7 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر316.66 نمره316.66 نمره
دیپارتمنت طب معالجوی(نظامی) 2 تن اناث 28 تن ذکور3 نفر316.65 نمره306.22 نمره
پوهنحی فارمسی عمومی صرف برای ذکورپوهنتون کابل8 نفر316.18 نمره289.15 نمره
دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر315.25 نمره284.02 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان2 نفر313.36 نمره217.62 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل4 نفر308.16 نمره273.77 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر308.05 نمره297.57 نمره
دیپارتمنت اداره وساختمان صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر306.56 نمره281.48 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص واکتشاف معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک6 نفر306.21 نمره258.1 نمره
دیپارتمنت عمومی(لیلیه ندارد) پوهنحی تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابرات5 نفر305.63 نمره269.09 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر304.98 نمره237.32 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونکس پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر304.79 نمره304.79 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل4 نفر304.75 نمره290.81 نمره
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل6 نفر304.71 نمره281.01 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل7 نفر304.37 نمره283.74 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل11 نفر304.1 نمره271.85 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل10 نفر303.59 نمره265 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل8 نفر303.16 نمره278.9 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر303.14 نمره303.14 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر301.84 نمره301.84 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر301.63 نمره301.63 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل2 نفر301.51 نمره252.39 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار9 نفر300.41 نمره244.4 نمره
ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر299.59 نمره299.59 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل3 نفر298.21 نمره286.41 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل1 نفر297.26 نمره297.26 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر2 نفر297.25 نمره269.64 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندهار2 نفر296.99 نمره286.7 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل5 نفر296.87 نمره271.7 نمره
دیپارتمنت کمپیوترانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات5 نفر296.26 نمره280.26 نمره
دیپارتمنت شهرسازی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر295.9 نمره295.9 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی3 نفر295.55 نمره261.72 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل5 نفر294.94 نمره271.1 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر294.38 نمره293.64 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار11 نفر294.34 نمره242.91 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات1 نفر294.31 نمره294.31 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون هرات9 نفر293.09 نمره250.72 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هرات6 نفر292.89 نمره264 نمره
دیپارتمنت استخراج روبازمعادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک6 نفر292.54 نمره249.55 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر291.92 نمره291.92 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر291.69 نمره264.49 نمره
دیپارتمنت بانکداری وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان9 نفر291.22 نمره248.39 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی3 نفر290.89 نمره252.42 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل13 نفر290.75 نمره245.32 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان11 نفر290.03 نمره257.31 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ28 نفر289.73 نمره220.66 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل5 نفر289.17 نمره271.74 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات2 نفر288.28 نمره276.23 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی دایکندی55 نفر287.58 نمره201.78 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون کابل9 نفر285.94 نمره264.1 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل7 نفر285.74 نمره268.83 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر285.56 نمره285.56 نمره
دیپارتمنت اداره حوادث صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل3 نفر285.35 نمره261.21 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر285.27 نمره285.27 نمره
دیپارتمنت آبرسانی وانجنیری محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر284.95 نمره284.95 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات1 نفر283.87 نمره283.87 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی معادن پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون پولی تخنیک کابل7 نفر283.56 نمره221.74 نمره
پوهنحی اداره وپالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنتون کابل3 نفر283.04 نمره276.55 نمره
دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان10 نفر282.77 نمره241.1 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک9 نفر282.75 نمره245.46 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات2 نفر282.61 نمره241.73 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل7 نفر280.67 نمره248.93 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر280.57 نمره278.57 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر280.44 نمره280.44 نمره
دیپارتمنت پروتیزدندان انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر3 نفر279.93 نمره247.88 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل8 نفر279.81 نمره243.85 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون البیرونی1 نفر278.96 نمره278.96 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل11 نفر278.17 نمره246.92 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات2 نفر278.16 نمره253.67 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار3 نفر278.15 نمره261.67 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان10 نفر278.11 نمره246.42 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر277.82 نمره277.82 نمره
محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر277.14 نمره277.14 نمره
دیپارتمنت شبکه پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی2 نفر276.84 نمره257.12 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک5 نفر276.81 نمره244.26 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر276.52 نمره276.52 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان7 نفر275.99 نمره258.87 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر275.88 نمره244.89 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون هرات12 نفر275.75 نمره232.21 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ18 نفر275.25 نمره216.66 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل2 نفر275.18 نمره274.64 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ20 نفر275.04 نمره203.74 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر10 نفر274.37 نمره223.3 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای اناث پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر274.05 نمره236.45 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات15 نفر273.65 نمره235 نمره
دیپارتمنت اداره شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر273.04 نمره273.04 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل4 نفر272.45 نمره253.91 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات2 نفر272.37 نمره270.47 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان6 نفر271.17 نمره205.71 نمره
دیپارتمنت دیتامنجمنت پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی1 نفر271.14 نمره271.14 نمره
دیپارتمنت هایدرومیترولوجی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان4 نفر271.11 نمره197.4 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل2 نفر270.75 نمره244.85 نمره
دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر270.68 نمره270.68 نمره
دیپارتمنت محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل4 نفر270.59 نمره257.77 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان5 نفر270.54 نمره191.8 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان11 نفر269.83 نمره232.85 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار5 نفر269.73 نمره226.47 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ6 نفر269.42 نمره211.06 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل5 نفر269.26 نمره243.58 نمره
دیپارتمنت جیودیزی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان6 نفر269.06 نمره243.33 نمره
دیپارتمنت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل9 نفر268.84 نمره222.07 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر268.82 نمره268.82 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر268.76 نمره224.67 نمره
دیپارتمنت روانشانسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر268.48 نمره268.48 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ2 نفر268.45 نمره233.65 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر267.64 نمره220.11 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک2 نفر267.05 نمره255.88 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر265.27 نمره265.27 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر265.11 نمره265.11 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات27 نفر265.1 نمره216.88 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل13 نفر264.81 نمره215.03 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات2 نفر264.78 نمره218.01 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر264.02 نمره238.06 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند2 نفر263.75 نمره195.22 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل9 نفر262.98 نمره229.57 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر262.74 نمره242.92 نمره
دیپارتمنت آبیاری پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر262.52 نمره262.52 نمره
دیپارتمنت تیاترپوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل15 نفر261.2 نمره189.46 نمره
دیپارتمنت فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل3 نفر261.18 نمره250.86 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر2 نفر261.01 نمره258.07 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل4 نفر260.08 نمره232.08 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان8 نفر259.91 نمره208.33 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار1 نفر259.68 نمره259.68 نمره
دیپارتمنت دواسازی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر259.6 نمره259.6 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل4 نفر259.45 نمره230.25 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی دایکندی56 نفر269.56 نمره205.34 نمره
دیپارتمنت استخراج صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان4 نفر259.2 نمره237.64 نمره
دیپارتمنت اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر259.04 نمره259.04 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر258.2 نمره258.2 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات4 نفر257.17 نمره197.26 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان8 نفر256.82 نمره220.83 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر256.5 نمره256.5 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات5 نفر256.29 نمره202.41 نمره
دیپارتمنت آلمانی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر256.26 نمره256.26 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل6 نفر255.9 نمره203.51 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل7 نفر255.67 نمره223.83 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل7 نفر254.79 نمره230.77 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات1 نفر254.73 نمره254.73 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل4 نفر254.16 نمره205.93 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی3 نفر253.96 نمره223.71 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی4 نفر253.91 نمره207.47 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات9 نفر253.2 نمره201.89 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر252.87 نمره252.87 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان12 نفر252.86 نمره224.8 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان17 نفر252.2 نمره200.71 نمره
دیپارتمنت کاراجتماعی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل3 نفر251.89 نمره241.59 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان8 نفر251.71 نمره211.62 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات8 نفر251.55 نمره224.74 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل3 نفر251.26 نمره194.75 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی3 نفر251.23 نمره244.77 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر250.6 نمره250.6 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار5 نفر250.4 نمره203.11 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل20 نفر249.58 نمره174.99 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر249.26 نمره195.16 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل10 نفر249.08 نمره189.28 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ16 نفر249.02 نمره215.1 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار4 نفر248.86 نمره177.88 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون هرات4 نفر248.25 نمره211.03 نمره
دیپارتمنت چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر248.21 نمره248.21 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات3 نفر248.16 نمره221.07 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان17 نفر247.83 نمره218.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی5 نفر247.18 نمره219.92 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری برق پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی1 نفر246.97 نمره246.97 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر246.86 نمره246.86 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی3 نفر246.46 نمره207.67 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر246.37 نمره238.15 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان3 نفر246.27 نمره240.23 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ6 نفر245.86 نمره211.9 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات5 نفر245.8 نمره212.12 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ3 نفر245.35 نمره213.95 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر244.97 نمره242.9 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر244.75 نمره244.75 نمره
دیپارتمنت پلان و پروگرام پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر244.47 نمره244.47 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار6 نفر244.27 نمره218.93 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر244.25 نمره244.25 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل3 نفر244.17 نمره239.26 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر243.97 نمره243.97 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی4 نفر243.93 نمره215.84 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی5 نفر243.43 نمره223.99 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان3 نفر243.23 نمره191.01 نمره
پوهنحی عمومی علوم وترنری پوهنتون کابل5 نفر243.13 نمره215.84 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کابل2 نفر243 نمره233.55 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان7 نفر242.84 نمره213.21 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای اناث پوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر242.31 نمره242.3 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل3 نفر241.79 نمره216.55 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر241.68 نمره209.02 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری13 نفر241.49 نمره186.12 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل4 نفر241.38 نمره222.07 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ8 نفر241.26 نمره201.74 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان3 نفر241.03 نمره200.87 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر240.59 نمره180.09 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی6 نفر240.2 نمره199.37 نمره
انستیتوت میخانیکی12 نفر240.16 نمره150.1 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ6 نفر239.52 نمره180.55 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی دایکندی271 نفر238.9 نمره167.31 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ21 نفر238.65 نمره183.13 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ11 نفر238.16 نمره183.88 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر238.08 نمره230.16 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ9 نفر237.98 نمره194.99 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی5 نفر237.94 نمره206.19 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر237.76 نمره224.93 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان7 نفر237.45 نمره214.17 نمره
دیپارتمنت مدیریت تعلیمی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی4 نفر237.42 نمره226.29 نمره
دیپارتمنت علوم اقتصاد وتوسعه پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر236.77 نمره200.24 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ8 نفر236.41 نمره196.89 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل13 نفر236.14 نمره190.32 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل2 نفر236.1 نمره226.24 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان8 نفر235.61 نمره213.49 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هرات1 نفر234.99 نمره234.99 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار25 نفر234.73 نمره177.65 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای اناث پوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر234.65 نمره234.65 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر234.49 نمره234.49 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان6 نفر234.4 نمره201.18 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار5 نفر233.91 نمره211.44 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ6 نفر233.89 نمره183.37 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوترپوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر233.79 نمره233.79 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر233.63 نمره233.63 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر233.56 نمره233.56 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ9 نفر233.15 نمره215.55 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر232.45 نمره232.45 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات5 نفر232.21 نمره200.26 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان6 نفر232.18 نمره201.11 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر232.09 نمره232.09 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر231.74 نمره231.74 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر231.26 نمره231.26 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر231.2 نمره205.84 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل13 نفر230.64 نمره159.6 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ6 نفر230.53 نمره184.19 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان8 نفر230.46 نمره202.86 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر230.45 نمره198.96 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر230.35 نمره165.91 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان6 نفر230.31 نمره194.01 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان9 نفر230.07 نمره195.1 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی1 نفر228.48 نمره228.48 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل3 نفر228.45 نمره219.5 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر228.41 نمره228.41 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ6 نفر228.38 نمره174.62 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر228.34 نمره189.96 نمره
دارالعلوم امام صادق صرف برای اهل تشیع هرات7 نفر228.06 نمره150.73 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر227.99 نمره212.12 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند5 نفر227.74 نمره166.55 نمره
دیپارتمنت ادبیات آلمانی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات1 نفر227.24 نمره227.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ3 نفر226.97 نمره193.15 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی2 نفر226.09 نمره208.32 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ39 نفر225.98 نمره150.31 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر225.36 نمره225.36 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان3 نفر224.85 نمره212.13 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر224.84 نمره224.84 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل19 نفر223.99 نمره188 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار4 نفر223.82 نمره211.83 نمره
تربیه معلم سیدجمال الدین کابل4 نفر223.81 نمره201.61 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر223.61 نمره223.61 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه دوره کودکستان پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی4 نفر223.54 نمره208.62 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر223.52 نمره223.52 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر223.1 نمره223.1 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان14 نفر223.08 نمره194.66 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر222.87 نمره207.81 نمره
دارالعلوم مرکز اختصاصی اهل تشیع دایکندی51 نفر222.48 نمره150.71 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات6 نفر222.31 نمره198.14 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کابل3 نفر222.25 نمره197.02 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر2 نفر222.14 نمره195.98 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل9 نفر222.05 نمره153.67 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان3 نفر222.04 نمره169.32 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات17 نفر222.04 نمره173.75 نمره
تربیه معلم بامیان10 نفر222.01 نمره184.06 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر221.68 نمره209.19 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر221.66 نمره221.66 نمره
دیپارتمنت ادبیات عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات2 نفر221.6 نمره203.77 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی دایکندی53 نفر221.56 نمره179.64 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر220.84 نمره220.84 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان4 نفر220.24 نمره200.79 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان3 نفر220 نمره209.25 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر219.61 نمره219.61 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر219.01 نمره206.46 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی8 نفر218.97 نمره185.15 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار4 نفر218.83 نمره164.12 نمره
تربیه معلم دایکندی175 نفر218.14 نمره166.45 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان1 نفر218.07 نمره218.07 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی دایکندی54 نفر218.06 نمره188.08 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات2 نفر217.99 نمره207.29 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان8 نفر217.92 نمره209.52 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر217.53 نمره217.53 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر217.26 نمره217.26 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ5 نفر216.5 نمره188.67 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان4 نفر216.1 نمره209.53 نمره
دیپارتمنت فلمنامه ونمایشنامه نویسی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل4 نفر215.78 نمره207.14 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات3 نفر215.65 نمره182.55 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر215.36 نمره215.36 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان1 نفر214.59 نمره214.59 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر214.18 نمره199.58 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ2 نفر213.55 نمره204.69 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر213.15 نمره213.15 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر213.11 نمره213.11 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات1 نفر213.02 نمره213.02 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل4 نفر212.76 نمره198.27 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر212.65 نمره212.65 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر212.44 نمره212.44 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار2 نفر212.34 نمره190.43 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان2 نفر211.84 نمره191.02 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان3 نفر211.62 نمره183.97 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر211.38 نمره211.38 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر210.76 نمره210.76 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل2 نفر209.88 نمره181 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان7 نفر209.29 نمره197.07 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر209.26 نمره209.26 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر209.04 نمره209.04 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر208.75 نمره208.75 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی496 نفر208.61 نمره150.09 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر208.56 نمره208.44 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب2 نفر207.66 نمره193.74 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان3 نفر206.7 نمره191.74 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر206.55 نمره194.96 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی2 نفر206.54 نمره191.57 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر206.45 نمره184.61 نمره
تربیه معلم بلخ10 نفر206.38 نمره170.5 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر206.06 نمره206.06 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی غور2 نفر205.33 نمره179.57 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان4 نفر205.32 نمره187.82 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر205.25 نمره205.25 نمره
دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر205.21 نمره205.21 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر204.93 نمره166.19 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر204.82 نمره204.82 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات1 نفر204.77 نمره204.77 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی14 نفر204.55 نمره150.22 نمره
تربیه معلم هرات3 نفر204.03 نمره191.51 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر203.31 نمره184.83 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل5 نفر203.08 نمره165.83 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار3 نفر202.64 نمره196.3 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر202.09 نمره202.09 نمره
دیپارتمنت علوم جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی3 نفر202.07 نمره190.57 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر201.96 نمره201.96 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نسوان کابل5 نفر201.74 نمره181.35 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی4 نفر201.65 نمره190.88 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر201.54 نمره190.98 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر201.43 نمره201.43 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان2 نفر200.94 نمره173.52 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری14 نفر200.33 نمره154.33 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر200.01 نمره198.94 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات5 نفر199.81 نمره193.5 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر199.75 نمره187.52 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی3 نفر199.56 نمره189.87 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر199.42 نمره185.8 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان54 نفر199.35 نمره157.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه3 نفر199.04 نمره171.74 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر198.87 نمره185.17 نمره
انستیتوت تجارت کابل5 نفر198.81 نمره172.92 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر198.54 نمره198.54 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر198.39 نمره178.02 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر198.33 نمره198.33 نمره
دیپارتمنت علوم خاکی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر197.9 نمره197.9 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر197.64 نمره197.64 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ1 نفر197.46 نمره197.46 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر197.43 نمره151.6 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی2 نفر197.39 نمره189.96 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر196.28 نمره196.28 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ و کمونیکشن صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر195.91 نمره195.91 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل2 نفر195.12 نمره188.95 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر194.97 نمره194.97 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر194.86 نمره194.86 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر194.48 نمره194.48 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر193.82 نمره193.82 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر193.11 نمره182.1 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور3 نفر192.96 نمره156.15 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر192.69 نمره192.69 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر192.38 نمره192.38 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر192.36 نمره192.36 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ3 نفر192.34 نمره181.31 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر191.87 نمره191.87 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل3 نفر191.81 نمره172.1 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر191.65 نمره189.92 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر191.55 نمره190.99 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر191.25 نمره168.3 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ4 نفر190.17 نمره164.72 نمره
دیپارتمنت هایدرومیترولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر189.36 نمره183.86 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر188.49 نمره185.1 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر188.4 نمره188.4 نمره
دارالعلوم حاجی چمن کابل1 نفر188.11 نمره188.11 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر187.89 نمره187.89 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر187.8 نمره187.8 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر187.75 نمره187.75 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل7 نفر187.03 نمره162.31 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ2 نفر186.98 نمره179.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان8 نفر186.71 نمره155.22 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت مرکز زابل4 نفر186.45 نمره153 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر186.08 نمره186.08 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر186.07 نمره186.07 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار1 نفر185.61 نمره185.61 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر185.49 نمره185.49 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک5 نفر185.25 نمره162.37 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر184.85 نمره184.85 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی6 نفر184.84 نمره152.38 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر184.3 نمره176.04 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان2 نفر183.76 نمره180.38 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر183.37 نمره183.37 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر183.34 نمره183.34 نمره
دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه صرف برای اناث کابل1 نفر183.25 نمره183.25 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر182.66 نمره182.66 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر182.46 نمره182.46 نمره
دارالعلوم محمدیه کندهار1 نفر181.64 نمره181.64 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر181.38 نمره181.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر181.23 نمره181.23 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی بگرامی2 نفر181.08 نمره165.92 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر180.96 نمره180.96 نمره
انستیتوت زراعت - تخنیکی - زراعت سیاه گرد پروان3 نفر180.48 نمره166.45 نمره
دارالعلوم پروان2 نفر180.39 نمره158.97 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر180.28 نمره180.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا1 نفر179.94 نمره179.94 نمره
دیپارتمنت استخراج صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر179.85 نمره168.03 نمره
تربیه معلم نیمروز2 نفر179.79 نمره165.18 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی ده سبز2 نفر179.56 نمره157.68 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر178.7 نمره178.7 نمره
دیپارتمنت تولید غیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر178.58 نمره178.58 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر178.57 نمره178.57 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا2 نفر178.52 نمره160.51 نمره
تربیه معلم کندز1 نفر178.39 نمره178.39 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر178.25 نمره178.25 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر177.88 نمره177.88 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر177.47 نمره177.47 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر177.25 نمره174.96 نمره
دیپارتمنت زبان بلوچی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر176.41 نمره150.24 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری نسوان سمنگان1 نفر175.9 نمره175.9 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر175.66 نمره175.66 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر175.5 نمره175.5 نمره
دارالعلوم هرات4 نفر174.78 نمره150.31 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان2 نفر174.55 نمره171.16 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر174.36 نمره174.36 نمره
دارالعلوم مرکز هلمند1 نفر173.67 نمره173.67 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر173.22 نمره173.22 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر172.83 نمره172.83 نمره
دیپارتمنت جیودیزی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر171.71 نمره158.24 نمره
تربیه معلم قره باغ کابل2 نفر171.4 نمره169.43 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک2 نفر171.15 نمره171.05 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر170.98 نمره170.98 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر170.63 نمره170.63 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر170.6 نمره170.6 نمره
تربیه معلم ننگرهار5 نفر170.48 نمره153.19 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر170.33 نمره170.33 نمره
انستیتوت زراعت چهارآسیاب کابل2 نفر170.1 نمره155.77 نمره
دارالعلوم جمع اولیا غزنی1 نفر169.91 نمره169.91 نمره
انستیتوت تخنیکی - زراعت مرکز غور2 نفر169.37 نمره161.32 نمره
تربیه معلم هلمند1 نفر168.87 نمره168.87 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه1 نفر168.23 نمره168.23 نمره
دارالعلوم سلطان محمودغزنوی خوست3 نفر168.02 نمره160.6 نمره
تربیه معلم کاپیسا1 نفر167.56 نمره167.56 نمره
دارالعلوم اتفاق بامیان3 نفر167.32 نمره158.38 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی292 نفر167.3 نمره150 نمره
تربیه معلم امام صاحب کندز1 نفر166.9 نمره166.9 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا کابل1 نفر166.87 نمره166.87 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر3 نفر166.79 نمره165.18 نمره
تربیه معلم درواز بدخشان1 نفر165.86 نمره165.86 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری بادغیس1 نفر165.01 نمره165.01 نمره
تربیه معلم کندهار1 نفر164.42 نمره164.42 نمره
دارالعلوم عربی کابل1 نفر163.97 نمره163.97 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان1 نفر163.9 نمره163.9 نمره
تربیه معلم شرنه پکتیکا1 نفر163.5 نمره163.5 نمره
انستیتوت زراعت واداره و حسابداری بدخشان1 نفر162.61 نمره162.61 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر161.07 نمره161.07 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر159.72 نمره159.72 نمره
تربیه معلم سمنگان1 نفر158.46 نمره158.46 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل1 نفر157.1 نمره157.1 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب2 نفر157.01 نمره154.97 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر155.39 نمره155.39 نمره
انستیتوت معادن - زراعت لوگر1 نفر154.12 نمره154.12 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز1 نفر154.03 نمره154.03 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری ارزگان2 نفر153.25 نمره153.02 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر1 نفر152.66 نمره152.66 نمره
تربیه معلم ارزگان1 نفر152.62 نمره152.62 نمره
ناکام212 نفر149.96 نمره102.39 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En