نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل1 نفر322.79 نمره322.79 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست18 نفر311.55 نمره277.18 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا11 نفر308.11 نمره272.03 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار2 نفر306.59 نمره299.99 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست29 نفر300.46 نمره248.32 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون کندهار1 نفر299.68 نمره299.68 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر297.69 نمره297.69 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست23 نفر289.18 نمره214 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست15 نفر275.56 نمره217.2 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست28 نفر272.16 نمره216.27 نمره
دیپارتمنت اداره وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست23 نفر271.26 نمره211.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا8 نفر268.33 نمره222.03 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر266.37 نمره230.97 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا9 نفر263.62 نمره216.53 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست93 نفر262.12 نمره172.21 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست26 نفر260.57 نمره181.51 نمره
دیپارتمنت دیتابیس و انفارمیشن صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر260.56 نمره260.56 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا11 نفر257.75 نمره235.74 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل2 نفر251.49 نمره196.66 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی خوست936 نفر249.22 نمره163.01 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا29 نفر247.5 نمره186.56 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست22 نفر242.44 نمره189.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر242.15 نمره242.15 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر240.69 نمره240.69 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب6 نفر233.92 نمره196.59 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست15 نفر233.25 نمره168.9 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ1 نفر233.07 نمره233.07 نمره
دیپارتمنت اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر231.8 نمره231.8 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست14 نفر231.26 نمره202.05 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست20 نفر231.08 نمره206.14 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار3 نفر229.5 نمره179.27 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر229.46 نمره229.46 نمره
دیپارتمنت بزنس پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر225.98 نمره225.98 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست49 نفر225.74 نمره189.06 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل2 نفر225.18 نمره206.44 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست94 نفر222.24 نمره161.57 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست36 نفر221.11 نمره172.71 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر216.35 نمره177.91 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر216.17 نمره216.17 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست35 نفر216.15 نمره162.8 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست8 نفر215.82 نمره203.03 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا15 نفر214.78 نمره181.82 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست4 نفر214.7 نمره160.15 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر213.32 نمره213.32 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست24 نفر212.37 نمره192.9 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست7 نفر212.19 نمره150.89 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست17 نفر211.65 نمره191.68 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست110 نفر211.27 نمره168.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار1 نفر211.11 نمره211.11 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای اناث پوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر210.03 نمره210.03 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست21 نفر207.55 نمره170.55 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا34 نفر206.75 نمره178.31 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر206.18 نمره206.18 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست30 نفر206.02 نمره177.76 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست22 نفر205.6 نمره179.04 نمره
دیپارتمنت جیودیزی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر201.9 نمره201.9 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست32 نفر236.04 نمره152.58 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر201 نمره201 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست20 نفر200.87 نمره153.99 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر200.02 نمره200.02 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست24 نفر199.2 نمره167.8 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر198.91 نمره184.87 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ2 نفر198.85 نمره197.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب4 نفر196.37 نمره169.83 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر194.2 نمره194.2 نمره
دیپارتمنت اردو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست50 نفر193.56 نمره163.66 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ1 نفر193.45 نمره193.45 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست22 نفر193.01 نمره168.59 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست116 نفر192.19 نمره150.12 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر191.49 نمره191.49 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر191.16 نمره191.16 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست24 نفر191.05 نمره161 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان2 نفر190.33 نمره184.19 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست9 نفر190.15 نمره151.42 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری5 نفر189.55 نمره160.31 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر189.28 نمره180.58 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل1 نفر187.25 نمره187.25 نمره
دیپارتمنت مالداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست27 نفر187.09 نمره150.06 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر187.02 نمره187.02 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر186.7 نمره186.7 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست12 نفر186.39 نمره174.26 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی3 نفر186.37 نمره151.63 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان3 نفر184.85 نمره183.28 نمره
تربیه معلم خوست17 نفر183.85 نمره151.03 نمره
تربیه معلم کندهار1 نفر183.39 نمره183.39 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر182.85 نمره182.85 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل2 نفر182.56 نمره167.53 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا کابل3 نفر182.34 نمره164.96 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر182.05 نمره180.69 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر181.64 نمره181.64 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر181.59 نمره181.59 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر181.14 نمره181.14 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر181.09 نمره181.09 نمره
دارالعلوم نجم الدین آخندزاده ننگرهار1 نفر176.21 نمره176.21 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر176.1 نمره176.1 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر175.45 نمره175.45 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر175.41 نمره175.41 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر175.35 نمره175.35 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر175.25 نمره161.93 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر175.2 نمره174.73 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر174.62 نمره174.62 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر174.45 نمره174.45 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر173.37 نمره173.37 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی نسوان-میخانیکی پکتیا1 نفر173.35 نمره173.35 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب1 نفر172.36 نمره172.36 نمره
دارالعلوم روحانی بابا پکتیا1 نفر172.29 نمره172.29 نمره
دارالعلوم میدان وردک1 نفر171.95 نمره171.95 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر171.04 نمره171.04 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر170.78 نمره170.78 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان1 نفر170.72 نمره170.72 نمره
دارالعلوم سلطان محمودغزنوی خوست13 نفر170.35 نمره150.6 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب2 نفر169.97 نمره168.68 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری نسوان سمنگان1 نفر169.21 نمره169.21 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور1 نفر169.06 نمره169.06 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر168.26 نمره168.26 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان2 نفر165.18 نمره153.22 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی1238 نفر163.01 نمره150 نمره
دارالعلوم بلخ1 نفر162.63 نمره162.63 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل1 نفر161.78 نمره161.78 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل1 نفر161.4 نمره161.4 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی1 نفر161.31 نمره161.31 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار1 نفر157.44 نمره157.44 نمره
تربیه معلم سرپل1 نفر157.33 نمره157.33 نمره
انستیتوت میخانیکی1 نفر155.1 نمره155.1 نمره
ناکام941 نفر149.99 نمره0 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.19 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان69 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En