نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص واکتشاف معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر325.14 نمره325.14 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار2 نفر309.77 نمره304.79 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر308.26 نمره308.26 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر303.51 نمره303.51 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر297.25 نمره297.25 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات1 نفر293.38 نمره293.38 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان9 نفر292.22 نمره210.47 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر288.33 نمره288.33 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون البیرونی4 نفر287.91 نمره250.59 نمره
دیپارتمنت کمپیوترانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر287.5 نمره287.5 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر286.55 نمره286.55 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست3 نفر284.61 نمره234.52 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر283.66 نمره283.66 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر281.84 نمره281.84 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر281.63 نمره281.63 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر278.86 نمره278.86 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر277.45 نمره277.45 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر276.44 نمره276.44 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ5 نفر276.35 نمره212.47 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ5 نفر271.39 نمره201.57 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان1 نفر269.98 نمره269.98 نمره
دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان16 نفر268.03 نمره201.32 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان16 نفر265.82 نمره199.12 نمره
دیپارتمنت آلمانی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر264.16 نمره264.16 نمره
دیپارتمنت ادبیات زبان وادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان37 نفر262.1 نمره178.53 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر262 نمره262 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر256.54 نمره256.54 نمره
دیپارتمنت مالی وبانک داری پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر256.06 نمره256.06 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر254.7 نمره254.7 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر252.4 نمره252.4 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت1 نفر251.05 نمره251.05 نمره
دیپارتمنت علوم اقتصاد وتوسعه پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر250.69 نمره197.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان43 نفر250.44 نمره197.6 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان15 نفر248.4 نمره185.53 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ4 نفر244.27 نمره227.51 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی وترنری پوهنتون کندز1 نفر244.05 نمره244.05 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان1 نفر242.27 نمره242.27 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای اناث پوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر242.25 نمره242.25 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر241.02 نمره241.02 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر240.6 نمره238.09 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ1 نفر235.91 نمره235.91 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ3 نفر235.61 نمره213.51 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ5 نفر233.53 نمره200.42 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان3 نفر233.37 نمره194.75 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر232.87 نمره232.84 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب3 نفر232.68 نمره194.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر230.8 نمره230.8 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر230.79 نمره213.51 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ2 نفر230.59 نمره188.56 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان29 نفر230.35 نمره176.28 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر227.16 نمره227.16 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر227.02 نمره227.02 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل4 نفر226.84 نمره177.99 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر224.25 نمره224.25 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان26 نفر222.94 نمره173.64 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان19 نفر222.75 نمره164.99 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ2 نفر222.62 نمره187.84 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان34 نفر222.6 نمره181.63 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان1 نفر221.34 نمره221.34 نمره
دیپارتمنت تولید موادعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان51 نفر221.02 نمره167.82 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل1 نفر219.9 نمره219.9 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر219.82 نمره219.82 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان26 نفر219.12 نمره175.11 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ2 نفر217.73 نمره198.61 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر216.93 نمره216.93 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان13 نفر216.68 نمره184.56 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر214.48 نمره214.48 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر213.94 نمره213.94 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر212.49 نمره212.49 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر212.23 نمره212.23 نمره
دیپارتمنت تولید غیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان43 نفر212.14 نمره163.63 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر211.85 نمره211.85 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان17 نفر211.7 نمره183.67 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی جوزجان1138 نفر211.44 نمره156.98 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان21 نفر211.35 نمره173.95 نمره
دیپارتمنت تولید موادغذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان50 نفر211.25 نمره163.41 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی1 نفر210.86 نمره210.86 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر210.83 نمره186.63 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر210.79 نمره210.79 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز1 نفر209.19 نمره209.19 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر206.47 نمره206.47 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر206.35 نمره206.35 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ5 نفر205.37 نمره195.28 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر205.07 نمره198.43 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب5 نفر205.03 نمره184.49 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر203.09 نمره203.09 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار1 نفر202.86 نمره202.86 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب19 نفر202.34 نمره169.27 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان2 نفر201.44 نمره188.64 نمره
دیپارتمنت علوم خاکی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ3 نفر201.35 نمره180.92 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان31 نفر200.79 نمره180.97 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب4 نفر199.81 نمره182.21 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ4 نفر199.71 نمره193.33 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان5 نفر199.36 نمره192.14 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر199.15 نمره185.68 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر198.44 نمره198.44 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا3 نفر197.54 نمره180.46 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر197.45 نمره197.45 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان17 نفر196.63 نمره187.09 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ4 نفر195.12 نمره181.62 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر195.1 نمره194.89 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر193.96 نمره193.96 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر193.83 نمره191.09 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر193.42 نمره193.42 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان23 نفر193.26 نمره173.3 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان30 نفر193.16 نمره172.03 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر192.9 نمره192.9 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان39 نفر192.77 نمره173.48 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر191.58 نمره191.58 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان41 نفر191.2 نمره170.06 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر191.11 نمره191.11 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر190.92 نمره190.92 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ4 نفر190.67 نمره177.17 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر190.57 نمره168.56 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان4 نفر190.49 نمره177.64 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان31 نفر190.2 نمره164.86 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر189.47 نمره189.47 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر189.3 نمره189.3 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان1 نفر189.11 نمره189.11 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار2 نفر188.65 نمره179.98 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر188.64 نمره188.64 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر186.61 نمره186.61 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر186.36 نمره186.36 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان39 نفر186.31 نمره170.82 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر186.12 نمره186.12 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف اناث پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر185.25 نمره185.25 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل6 نفر184.68 نمره165.86 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر184.3 نمره184.3 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر183.89 نمره183.89 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر183.86 نمره183.86 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب8 نفر183.84 نمره166.81 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر183.77 نمره183.77 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر183.72 نمره183.72 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر183.6 نمره183.6 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر183.25 نمره183.25 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر183.22 نمره183.22 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان7 نفر183.16 نمره161.76 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان29 نفر183.11 نمره163.54 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند1 نفر182.98 نمره182.98 نمره
تربیه معلم جوزجان140 نفر182.74 نمره150.2 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر181.72 نمره164.35 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر181.6 نمره181.6 نمره
دیپارتمنت ازبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ5 نفر181.55 نمره168.08 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر181.4 نمره181.4 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر180.99 نمره180.99 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبکی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل11 نفر180.57 نمره163.11 نمره
دیپارتمنت ترکمنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان28 نفر180.09 نمره166.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر179.57 نمره179.57 نمره
دیپارتمنت وقایوی پوهنحی وترنری پوهنتون کندز2 نفر179.44 نمره170.87 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان70 نفر179.4 نمره151.07 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب2 نفر179.28 نمره176.82 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر178.52 نمره178.52 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر178.3 نمره178.3 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل8 نفر177.61 نمره166.62 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ20 نفر176.58 نمره151.2 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر176.02 نمره176.02 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر175.47 نمره175.47 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب6 نفر175.36 نمره168.95 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر175.28 نمره175.28 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر175 نمره175 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر174.21 نمره174.21 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر174.21 نمره174.21 نمره
تربیه معلم بلخ1 نفر173.1 نمره173.1 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست1 نفر173.03 نمره173.03 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر172.85 نمره172.85 نمره
دارالعلوم ابوسلیمان جوزجان26 نفر172.68 نمره153.26 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان1 نفر171.33 نمره171.33 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر170.75 نمره170.75 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل4 نفر170.41 نمره163.25 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر170.13 نمره170.13 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر169.68 نمره169.68 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل1 نفر169.47 نمره169.47 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه1 نفر169.46 نمره169.46 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر169.4 نمره169.4 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر169.37 نمره169.37 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان2 نفر168.84 نمره166 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر168.82 نمره168.82 نمره
تربیه معلم سرپل1 نفر168.61 نمره168.61 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان1 نفر168.45 نمره168.45 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری4 نفر167.88 نمره159.64 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر167.6 نمره167.6 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان1 نفر166.65 نمره166.65 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر166.58 نمره166.58 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار1 نفر165.3 نمره165.3 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه1 نفر165.27 نمره165.27 نمره
دارالعلوم محمدیه کندهار1 نفر164.38 نمره164.38 نمره
تربیه معلم شرنه پکتیکا2 نفر163.72 نمره155.74 نمره
دارالعلوم بلخ6 نفر163.69 نمره152.35 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل1 نفر162.09 نمره162.09 نمره
دارالعلوم عربی کابل1 نفر161.9 نمره161.9 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار1 نفر160.57 نمره160.57 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل1 نفر160.24 نمره160.24 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر159.73 نمره159.73 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر159.12 نمره157.72 نمره
تربیه معلم اندخوی فاریاب2 نفر157.51 نمره155.39 نمره
تربیه معلم فاریاب2 نفر156.99 نمره155.4 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی690 نفر156.97 نمره150.03 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر1 نفر154.19 نمره154.19 نمره
تربیه معلم بغلان1 نفر153.78 نمره153.78 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل1 نفر153.48 نمره153.48 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز1 نفر151.39 نمره151.39 نمره
دارالعلوم ابومسلم فاریاب1 نفر151.17 نمره151.17 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل1 نفر151.03 نمره151.03 نمره
ناکام1155 نفر149.97 نمره0 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.2 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان66 نفر0 نمره0 نمره
به دلیل اینکه در امتحان مکتب خویش محروم می باشد، امتحانش باطل است.1 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En