نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ2 نفر308.48 نمره302.87 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل1 نفر306.52 نمره306.52 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی3 نفر301.9 نمره280.65 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر297.26 نمره297.26 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر289.49 نمره289.49 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل2 نفر283.41 نمره279.59 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا1 نفر279.76 نمره279.76 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ2 نفر277.82 نمره217.34 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر275.66 نمره275.66 نمره
دیپارتمنت آبرسانی وانجنیری محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر270.08 نمره267.83 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر269.77 نمره269.77 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان8 نفر268.9 نمره192.43 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل2 نفر268.16 نمره249.12 نمره
دیپارتمنت شبکه پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی1 نفر267.82 نمره267.82 نمره
دیپارتمنت روانشانسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر266.74 نمره266.74 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر263.76 نمره263.76 نمره
دیپارتمنت دیتامنجمنت پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی2 نفر263.46 نمره260.59 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر263.21 نمره263.21 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان10 نفر262.99 نمره207.83 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر262.13 نمره262.13 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار35 نفر261.08 نمره196.02 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوترپوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان4 نفر260.49 نمره196.48 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت6 نفر260.08 نمره237.47 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار4 نفر259.57 نمره189.71 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار14 نفر259.28 نمره232.86 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار23 نفر268.3 نمره200.38 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر256.27 نمره240.53 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان11 نفر255.85 نمره202.13 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر255.57 نمره255.57 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ5 نفر255.2 نمره194.97 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری5 نفر253.77 نمره185.21 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان2 نفر252.11 نمره199.06 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان4 نفر251.37 نمره196.4 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار45 نفر251.17 نمره181.09 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ3 نفر250.54 نمره185.9 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر4 نفر249.5 نمره228.61 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی تخار152 نفر249.05 نمره179.63 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار1 نفر248.93 نمره248.93 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر247.28 نمره247.28 نمره
دیپارتمنت دواسازی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر247.21 نمره247.21 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار33 نفر246.49 نمره182.68 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر244.87 نمره239.86 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان4 نفر244.24 نمره202.1 نمره
دیپارتمنت آلمانی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر243.64 نمره243.64 نمره
دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار32 نفر243.02 نمره192.7 نمره
دیپارتمنت محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر243 نمره243 نمره
دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار31 نفر242.09 نمره192.39 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار32 نفر241.86 نمره185.96 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان21 نفر241.01 نمره195.57 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ38 نفر240.77 نمره180.52 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان1 نفر240.57 نمره240.57 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر240.5 نمره213.69 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر240.44 نمره240.44 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز7 نفر239.77 نمره195.48 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ3 نفر238.36 نمره190.66 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان3 نفر237.12 نمره202.17 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر2 نفر236.99 نمره229.08 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار41 نفر236.68 نمره185.14 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز9 نفر235.15 نمره192.29 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار47 نفر233.96 نمره170.03 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر233.7 نمره174.72 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ4 نفر232.59 نمره212.32 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز2 نفر230.64 نمره221.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب4 نفر228.86 نمره192.84 نمره
دیپارتمنت آبرسانی وانجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر227.93 نمره227.93 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل13 نفر227.22 نمره172 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان3 نفر227.14 نمره186.68 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر227.05 نمره227.05 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر227.03 نمره227.03 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر226.65 نمره226.65 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز10 نفر225.97 نمره183.09 نمره
دیپارتمنت تولید غیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان5 نفر225.48 نمره168.88 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر223.26 نمره223.26 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز6 نفر222.96 نمره198.43 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر222.93 نمره222.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی3 نفر222.85 نمره213.89 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر222.64 نمره222.64 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب4 نفر222.02 نمره181.29 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر221.25 نمره221.25 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز3 نفر220.92 نمره195.55 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندز53 نفر220.77 نمره178.77 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر219.8 نمره219.8 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل3 نفر219.43 نمره193.52 نمره
دیپارتمنت تجارت وبانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان2 نفر218.68 نمره213.23 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بدخشان20 نفر218.5 نمره177.43 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ66 نفر218.41 نمره150.03 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان6 نفر218.18 نمره184.69 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر217.68 نمره217.68 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار45 نفر217.62 نمره166.31 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر217.45 نمره217.45 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر217.03 نمره191.18 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان3 نفر216.73 نمره193.8 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر215.45 نمره215.45 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر215.38 نمره193.95 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار66 نفر214.94 نمره179.73 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر214.74 نمره214.74 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر214.67 نمره208.35 نمره
دیپارتمنت وقایوی پوهنحی وترنری پوهنتون کندز17 نفر214.45 نمره171.33 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان3 نفر213.79 نمره178.51 نمره
دیپارتمنت آبیاری پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار3 نفر213.75 نمره206.83 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار4 نفر213.73 نمره177.14 نمره
دیپارتمنت بیولوژِی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار42 نفر212.97 نمره175.72 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار1 نفر212.88 نمره212.88 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر211.12 نمره211.12 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان39 نفر210.98 نمره176.78 نمره
دیپارتمنت مالی وبانک داری پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان5 نفر210.86 نمره196.64 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر210.14 نمره210.14 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل7 نفر209.84 نمره166.71 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار49 نفر209.38 نمره172.9 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر209.16 نمره209.16 نمره
دیپارتمنت ادبیات زبان وادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان4 نفر208.73 نمره179.04 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان2 نفر208.59 نمره206.54 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار36 نفر207.85 نمره170.19 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر207.62 نمره207.62 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز2 نفر207.48 نمره197.63 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان8 نفر207.37 نمره170.05 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نسوان کابل3 نفر206.93 نمره180.95 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار22 نفر206.57 نمره178.89 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر206.38 نمره206.38 نمره
تربیه معلم فراه2 نفر206.37 نمره152.81 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز4 نفر206.26 نمره177.79 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر205.94 نمره182.51 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان10 نفر205.9 نمره166.3 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون تخار42 نفر205.9 نمره168.71 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ6 نفر205.03 نمره180.2 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر204.8 نمره171.98 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر203.61 نمره203.61 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل3 نفر203.54 نمره175.56 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار28 نفر203.16 نمره172.65 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان5 نفر203.07 نمره161.3 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی وترنری پوهنتون کندز11 نفر202.68 نمره173.7 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر202.62 نمره202.62 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان2 نفر202.58 نمره194.51 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر202.06 نمره202.06 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر201.8 نمره201.8 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان5 نفر201.7 نمره183.23 نمره
دیپارتمنت آبیاری وخاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان7 نفر200.29 نمره178.66 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار45 نفر199.96 نمره170.84 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان6 نفر199.94 نمره185.01 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند6 نفر199.47 نمره166.43 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر199.35 نمره199.35 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر198.64 نمره198.64 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ و کمونیکشن صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر198.29 نمره198.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب27 نفر198.27 نمره167.84 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر198.25 نمره196.37 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان6 نفر196.91 نمره175.96 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار56 نفر196.73 نمره168.7 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان4 نفر196.62 نمره191.3 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر196.55 نمره196.55 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر196.47 نمره196.47 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر196.4 نمره196.4 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر196.2 نمره182.18 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان2 نفر196.1 نمره174.28 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل3 نفر195.95 نمره160.97 نمره
دیپارتمنت ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز8 نفر195.94 نمره181.66 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب19 نفر195.68 نمره168.89 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب5 نفر195.29 نمره171.01 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز5 نفر195.25 نمره181 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان23 نفر194.98 نمره157.55 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان3 نفر194.71 نمره183.87 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر194.69 نمره194.69 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر194.68 نمره194.68 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار2 نفر194.54 نمره192.62 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر193.77 نمره193.77 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر193.77 نمره193.77 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر193.4 نمره193.4 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک3 نفر193.28 نمره161.15 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار22 نفر192.8 نمره171.25 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان9 نفر192.3 نمره182.46 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر192.04 نمره192.04 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر191.88 نمره191.88 نمره
انستیتوت تجارت کابل3 نفر191.81 نمره171.52 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر191.64 نمره191.64 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان20 نفر191.6 نمره178.86 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند8 نفر191.57 نمره169.82 نمره
تربیه معلم درواز بدخشان2 نفر191.42 نمره177.72 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر191.23 نمره191.23 نمره
دیپارتمنت علوم اقتصاد وتوسعه پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر191.13 نمره188.18 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان28 نفر190.53 نمره164.12 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان4 نفر190.15 نمره183.03 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون کندز15 نفر190.15 نمره167.46 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان11 نفر190.12 نمره170.26 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر190.08 نمره190.08 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز6 نفر190.03 نمره176.96 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان3 نفر189.99 نمره168.26 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان5 نفر189.98 نمره167.95 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار44 نفر189.87 نمره171.48 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز22 نفر189.27 نمره168.66 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان3 نفر189.06 نمره170.18 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان2 نفر188.32 نمره174.29 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار45 نفر188.06 نمره169.69 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل9 نفر188.01 نمره178.37 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر187.84 نمره187.84 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر187.8 نمره187.14 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر187.53 نمره187.03 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس4 نفر187.3 نمره176.8 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان5 نفر187.17 نمره179.32 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز2 نفر187.15 نمره183.42 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان7 نفر187.04 نمره169.52 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر186.9 نمره186.9 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت فراه1 نفر186.87 نمره186.87 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر186.79 نمره186.79 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر186.24 نمره186.24 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار189 نفر185.97 نمره150.22 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان2 نفر185.9 نمره176.19 نمره
دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر185.88 نمره185.88 نمره
دارالعلوم عربی کابل5 نفر185.74 نمره150.98 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر185.6 نمره178.1 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر185.44 نمره185.44 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه14 نفر185.44 نمره166.48 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا3 نفر185.31 نمره152.86 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر185.22 نمره181.14 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان2 نفر185.17 نمره184.74 نمره
دیپارتمنت استخراج موادمفیده جامد پوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر184.82 نمره184.82 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر184.48 نمره184.48 نمره
انستیتوت تخنیکی - زراعت مرکز غور1 نفر184.31 نمره184.31 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر184.11 نمره176.87 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر183.89 نمره183.89 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز8 نفر183.87 نمره172.9 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر183.75 نمره183.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه7 نفر183.7 نمره163.74 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار4 نفر183.48 نمره156.39 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر183.48 نمره183.48 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز3 نفر183.41 نمره173.79 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر183.36 نمره183.36 نمره
تربیه معلم تخار303 نفر183.33 نمره156.42 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر183.08 نمره183.08 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز103 نفر182.95 نمره150.08 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر182.94 نمره182.94 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر182.63 نمره182.63 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان9 نفر182.12 نمره163.93 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان4 نفر181.91 نمره164.07 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان2 نفر181.9 نمره178.53 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز8 نفر181.83 نمره168.73 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان3 نفر181.64 نمره173.95 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر181.56 نمره181.56 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان5 نفر181.5 نمره175.66 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر181.5 نمره178.54 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر181.35 نمره181.35 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر181.28 نمره178.99 نمره
دارالعلوم تخار72 نفر180.91 نمره150.29 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر180.79 نمره180.79 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز7 نفر180.73 نمره171.58 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر180.61 نمره180.61 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر180.61 نمره180.61 نمره
دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه صرف برای اناث کابل1 نفر180.59 نمره180.59 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان11 نفر180.58 نمره150.94 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان6 نفر180.57 نمره175.2 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر5 نفر180.48 نمره151.96 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر180.35 نمره180.35 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر180.3 نمره176.27 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان4 نفر180.28 نمره161.66 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر180.26 نمره180.26 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی نسوان-میخانیکی پکتیا1 نفر180.24 نمره180.24 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل11 نفر180.04 نمره150.52 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی4082 نفر179.55 نمره150 نمره
تربیه معلم بغلان2 نفر179.41 نمره159.34 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر178.99 نمره176.53 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی غور5 نفر178.92 نمره173.66 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر178.88 نمره168.09 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر178.72 نمره172 نمره
تربیه معلم کندز10 نفر178.69 نمره161.37 نمره
دیپارتمنت تولید موادعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر178.59 نمره176.97 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان9 نفر178.54 نمره169.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور1 نفر178.35 نمره178.35 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان5 نفر178.33 نمره170.31 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان6 نفر178.32 نمره163.02 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز7 نفر178.22 نمره168.37 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار4 نفر178.14 نمره175.65 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر178.11 نمره169.24 نمره
انستیتوت زراعت واداره و حسابداری بدخشان32 نفر177.95 نمره150.45 نمره
تربیه معلم غزنی1 نفر177.86 نمره177.86 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر177.43 نمره177.43 نمره
دارالعلوم بدخشان3 نفر177.28 نمره163.61 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر177.19 نمره177.19 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر177.15 نمره177.15 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر177.14 نمره177.14 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر177.02 نمره177.02 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر177 نمره174.45 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبکی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل8 نفر176.71 نمره163.01 نمره
تربیه معلم سمنگان1 نفر176.7 نمره176.7 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان2 نفر176.68 نمره150.62 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان6 نفر176.57 نمره164.37 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر176.38 نمره176.38 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان3 نفر176.23 نمره173.73 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر175.88 نمره175.88 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر175.52 نمره175.52 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر175.28 نمره175.28 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز17 نفر175.12 نمره162.63 نمره
دیپارتمنت ازبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ6 نفر175.07 نمره167.83 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر174.05 نمره174.05 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری23 نفر173.98 نمره151.09 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر173.97 نمره173.97 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر173.75 نمره173.75 نمره
تربیه معلم بلخ2 نفر173.64 نمره171.59 نمره
تربیه معلم پروان3 نفر173.42 نمره156.28 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر173.14 نمره173.14 نمره
انستیتوت میخانیکی2 نفر172.96 نمره163.56 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر172.91 نمره172.91 نمره
دیپارتمنت تولید موادغذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان4 نفر172.37 نمره163.5 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل4 نفر171.86 نمره165.84 نمره
دارالعلوم پروان6 نفر171.72 نمره150.09 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر171.59 نمره171.59 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان1 نفر171.52 نمره171.52 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر171.3 نمره171.3 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار2 نفر171.23 نمره150.81 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی6 نفر171.22 نمره156.64 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر171.09 نمره171.09 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر170.62 نمره170.62 نمره
دارالعلوم بلخ2 نفر170.57 نمره152.4 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان1 نفر170.45 نمره170.45 نمره
انستیتوت معادن - زراعت لوگر1 نفر170.4 نمره170.4 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا2 نفر169.81 نمره168.02 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا6 نفر169.67 نمره157.43 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان12 نفر169.37 نمره150.6 نمره
دارالعلوم کندز8 نفر168.91 نمره151.35 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند4 نفر168.86 نمره166.13 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر168.78 نمره168.78 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری میدان-کثیرالرشتوی چک-اداره وحسابداری دشت توپ-کثیرالرشتوی جغتو-تخنیکی میدان2 نفر168.69 نمره151.57 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر168.64 نمره168.64 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا4 نفر168.54 نمره164.55 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر168.09 نمره168.09 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - صنایع کنر1 نفر167.38 نمره167.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی غور3 نفر167.34 نمره157.44 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا کابل2 نفر166.68 نمره165.69 نمره
انستیتوت زراعت - کثیرالرشتوی مرکز فراه1 نفر166.5 نمره166.5 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس2 نفر165.74 نمره164.01 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر165.6 نمره156.48 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر165.47 نمره157.93 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر165.33 نمره165.33 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر164.79 نمره162.12 نمره
دارالعلوم پنجشیر1 نفر163.64 نمره163.64 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل2 نفر163.62 نمره161.81 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر163.1 نمره163.1 نمره
تربیه معلم فیض آبادبدخشان1 نفر162.89 نمره162.89 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی1 نفر162.59 نمره162.59 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر162.51 نمره162.51 نمره
تربیه معلم غور2 نفر162.46 نمره159.01 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر162.42 نمره162.42 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل2 نفر162.27 نمره155.23 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری نسوان سمنگان5 نفر162.26 نمره152.41 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان6 نفر162.19 نمره152.57 نمره
دارالعلوم میدان وردک2 نفر162.08 نمره152.38 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی لغمان2 نفر161.58 نمره160.5 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر161.55 نمره161.55 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر161.43 نمره161.43 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر160.8 نمره160.17 نمره
دیپارتمنت زبان بلوچی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر160.73 نمره159.77 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نورستان2 نفر160.69 نمره160.62 نمره
دارالعلوم هرات1 نفر160.66 نمره160.66 نمره
تربیه معلم شیندند هرات1 نفر160.63 نمره160.63 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست2 نفر160.29 نمره153.91 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب2 نفر159.65 نمره156.18 نمره
دارالعلوم حاجی چمن کابل2 نفر159.6 نمره152.71 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل4 نفر159.37 نمره154.53 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری ارزگان3 نفر159.34 نمره152.26 نمره
دارالعلوم مرکز بغلان1 نفر157.54 نمره157.54 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر157.31 نمره157.31 نمره
انستیتوت زراعت - تخنیکی - زراعت سیاه گرد پروان1 نفر156.92 نمره156.92 نمره
دارالعلوم لوگر1 نفر156.64 نمره156.64 نمره
انستیتوت زراعت - اداره ومدیریت مرکز - کثیرالرشتوی هلمند1 نفر156.44 نمره156.44 نمره
دارالعلوم کاپیسا1 نفر156.16 نمره156.16 نمره
دیپارتمنت جیودیزی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر156.15 نمره156.15 نمره
دیپارتمنت مالداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر155.89 نمره153.21 نمره
تربیه معلم میدان وردک1 نفر155.06 نمره155.06 نمره
دارالعلوم جمع اولیا غزنی1 نفر152.42 نمره152.42 نمره
تربیه معلم پکتیا1 نفر152.4 نمره152.4 نمره
تربیه معلم فاریاب1 نفر151.2 نمره151.2 نمره
تربیه معلم لوگر1 نفر151.05 نمره151.05 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر150.04 نمره150.04 نمره
ناکام1992 نفر149.98 نمره85.79 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.52 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان105 نفر0 نمره0 نمره
فرار از صحن امتحان2 نفر0 نمره0 نمره
به دلیل عکس برداری و افشای فورم مربوطه امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.1 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En