نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ39 نفر331.14 نمره262.67 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل1 نفر317.1 نمره317.1 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ38 نفر315.92 نمره263.12 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر313.96 نمره313.96 نمره
دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر311.95 نمره311.95 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ36 نفر302.52 نمره223.03 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر300.43 نمره300.43 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ44 نفر300.14 نمره211.68 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر298.33 نمره298.33 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون البیرونی18 نفر296.96 نمره251 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان8 نفر295.68 نمره233.86 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکورپوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر294.55 نمره294.55 نمره
دیپارتمنت فارمسی 1 تن اناث 4 تن ذکور1 نفر294.52 نمره294.52 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ28 نفر293.61 نمره190.22 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی3 نفر287.9 نمره269.98 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل3 نفر286.44 نمره282.85 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر283.29 نمره283.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ94 نفر282.39 نمره212.42 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ44 نفر281.46 نمره205.74 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان5 نفر280.89 نمره211.13 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر280.64 نمره271.13 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ40 نفر280.46 نمره212.17 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر280.11 نمره280.11 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل1 نفر279.6 نمره279.6 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ47 نفر279.38 نمره186.66 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ32 نفر278.1 نمره218.31 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان24 نفر276.94 نمره185.41 نمره
پوهنحی فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنتون کابل1 نفر275.94 نمره275.94 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا3 نفر275.35 نمره271.98 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون البیرونی7 نفر274.5 نمره232.43 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر274.15 نمره274.15 نمره
دیپارتمنت شبکه پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی1 نفر273.74 نمره273.74 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر273.22 نمره271.98 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص واکتشاف معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر272.8 نمره272.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان80 نفر272.48 نمره197.71 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز3 نفر272.39 نمره210.03 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر271.26 نمره271.26 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر270.48 نمره270.48 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ52 نفر270.15 نمره194.97 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون کابل3 نفر270.03 نمره265.44 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ26 نفر269.83 نمره212.42 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر269.55 نمره269.55 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ38 نفر269.24 نمره208.73 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار5 نفر268.61 نمره248.36 نمره
پوهنحی اداره وپالیسی عامه صرف برای اناث پوهنتون کابل1 نفر266.93 نمره266.93 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر266.84 نمره266.84 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان9 نفر266.51 نمره182.27 نمره
دیپارتمنت ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات1 نفر265.4 نمره265.4 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ84 نفر264.17 نمره197.95 نمره
دیپارتمنت مالی وبانک داری پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان18 نفر263.98 نمره196.65 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان7 نفر263.11 نمره218.61 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ8 نفر263 نمره198.12 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ10 نفر262.88 نمره203.3 نمره
دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان31 نفر262.58 نمره201.11 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ53 نفر262.37 نمره197.08 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ22 نفر261.67 نمره164.19 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر261.55 نمره179.02 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا2 نفر261.34 نمره234.95 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان4 نفر261.2 نمره211.85 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار2 نفر259.77 نمره257.44 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت4 نفر259.54 نمره243.88 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ30 نفر259.09 نمره175.17 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ19 نفر259.01 نمره212.36 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل1 نفر258.94 نمره258.94 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی معادن پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر258.43 نمره258.43 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار7 نفر258.3 نمره232.39 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان12 نفر257.96 نمره208.93 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ113 نفر257.77 نمره189.63 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر257.31 نمره257.31 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان2 نفر256.81 نمره208.63 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ28 نفر255.97 نمره184.26 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ77 نفر254.78 نمره199.69 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر254.06 نمره245.4 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات1 نفر253.63 نمره253.63 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا4 نفر253.46 نمره186.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب26 نفر252.16 نمره194.42 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر252.08 نمره252.08 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ43 نفر251.23 نمره194.62 نمره
دیپارتمنت فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر250.52 نمره250.52 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست14 نفر249.87 نمره228.55 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ4 نفر249.66 نمره214.39 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل2 نفر249.19 نمره242.6 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند3 نفر248.92 نمره230.4 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار2 نفر248.27 نمره242.92 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان17 نفر248.26 نمره195.36 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر248.16 نمره248.16 نمره
دیپارتمنت دواسازی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر247.95 نمره247.95 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار2 نفر247.86 نمره235.33 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ47 نفر247.81 نمره191.69 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان16 نفر247.62 نمره199.59 نمره
دیپارتمنت علوم اقتصاد وتوسعه پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ32 نفر259.78 نمره187.18 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان13 نفر247.1 نمره203.27 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ26 نفر245.72 نمره177.65 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان14 نفر245.55 نمره196.96 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ3 نفر245.15 نمره225.23 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر244.96 نمره244.96 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر244.91 نمره244.91 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ36 نفر244.5 نمره186.2 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان20 نفر244.32 نمره186.98 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک1 نفر244.31 نمره244.31 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر243.89 نمره243.89 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر243.74 نمره204.96 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا4 نفر243.73 نمره219.7 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ36 نفر242.86 نمره201.02 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر241.9 نمره229.8 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ3 نفر241.72 نمره224.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون بلخ149 نفر241.2 نمره188.75 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز6 نفر241.02 نمره203.1 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ57 نفر240.94 نمره177.86 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ115 نفر240.91 نمره180.37 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی2 نفر240.4 نمره203.83 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ10 نفر239.66 نمره201.87 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ54 نفر239.53 نمره177.99 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ60 نفر239.39 نمره180.68 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر239.01 نمره210.73 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ20 نفر238.8 نمره208.31 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی2 نفر238.64 نمره237.85 نمره
دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار6 نفر237.51 نمره193.55 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ50 نفر237.21 نمره183.78 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ28 نفر236.82 نمره178.63 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر236.44 نمره236.44 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان22 نفر234.93 نمره176.11 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار4 نفر234.88 نمره189.03 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب26 نفر234.8 نمره180.8 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان5 نفر234.57 نمره207.3 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ102 نفر234.43 نمره175.92 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر234.19 نمره234.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ69 نفر234.16 نمره192.85 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ44 نفر233.96 نمره174.58 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نسوان کابل4 نفر233.27 نمره181.06 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ68 نفر232.34 نمره173.41 نمره
تربیه معلم سیدجمال الدین کابل2 نفر232.34 نمره227.88 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر231.17 نمره231.17 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل2 نفر230.85 نمره223.88 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر230.81 نمره195.86 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ17 نفر230.61 نمره186.7 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار2 نفر230.03 نمره214.38 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان16 نفر229.81 نمره173.77 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان24 نفر229.12 نمره171.59 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی6 نفر228.19 نمره204.51 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای اناث پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر227.85 نمره227.85 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ50 نفر227.1 نمره184.75 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر227.03 نمره194.4 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ13 نفر226.77 نمره180.29 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر226.38 نمره226.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا2 نفر225.8 نمره216.93 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار6 نفر225.62 نمره160.02 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر225.58 نمره225.58 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار6 نفر225.03 نمره187.26 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز4 نفر223.9 نمره195.16 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر223.63 نمره221.44 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی3 نفر223.33 نمره197.05 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر223.29 نمره223.29 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز7 نفر223.18 نمره193.24 نمره
دیپارتمنت اداره وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر223.11 نمره223.11 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان6 نفر222.92 نمره186.85 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ24 نفر222.36 نمره174.27 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب30 نفر221.83 نمره184.27 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر221.64 نمره221.64 نمره
تربیه معلم بلخ293 نفر221.53 نمره168.54 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان12 نفر221.5 نمره182.12 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار6 نفر220.17 نمره205.08 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز2 نفر220.12 نمره209.66 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان2 نفر219.81 نمره209.14 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی1 نفر219.52 نمره219.52 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ41 نفر219.01 نمره187.77 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار6 نفر218.73 نمره185.27 نمره
پوهنحی عمومی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر218.73 نمره218.73 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر218.65 نمره190.65 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان11 نفر218.61 نمره181.34 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان2 نفر218.59 نمره213.16 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان20 نفر218.59 نمره165.45 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب34 نفر218.38 نمره166.81 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار9 نفر217.77 نمره174.86 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار3 نفر217.66 نمره196.69 نمره
دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان23 نفر217.46 نمره186.71 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان7 نفر217.2 نمره186.51 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار5 نفر216.99 نمره191.81 نمره
دیپارتمنت ازبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ74 نفر216.7 نمره167.96 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی2 نفر216.13 نمره216.06 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان1 نفر215.12 نمره215.12 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت فراه4 نفر214.99 نمره170.21 نمره
دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار7 نفر214.59 نمره192.73 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر214.35 نمره211.1 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان4 نفر214.1 نمره199.01 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس2 نفر212.79 نمره211.28 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ45 نفر212.44 نمره186.99 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان3 نفر211.92 نمره194.68 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان13 نفر211.91 نمره183.27 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان22 نفر211.52 نمره165.07 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ52 نفر211.4 نمره176.66 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی3 نفر211.29 نمره189.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب98 نفر211.28 نمره168.51 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر211.27 نمره187.41 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر211.05 نمره211.05 نمره
دیپارتمنت تجارت وبانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان3 نفر210.96 نمره207.14 نمره
دیپارتمنت ادبیات زبان وادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان8 نفر210.93 نمره178.57 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی دایکندی1 نفر210.88 نمره210.88 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار2 نفر210.85 نمره192.59 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست6 نفر210.55 نمره171.31 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر210.44 نمره183.42 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر210.38 نمره210.38 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر210.37 نمره173.24 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر210.21 نمره210.21 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر210.12 نمره165.18 نمره
انستیتوت تجارت کابل5 نفر210.03 نمره173.8 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار4 نفر209.94 نمره174.1 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا10 نفر209.88 نمره185.01 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ27 نفر209.74 نمره177.59 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری3 نفر209.68 نمره184.55 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز3 نفر209.64 نمره182.9 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر209.27 نمره179.63 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند10 نفر209.14 نمره167.37 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ51 نفر208.7 نمره182.21 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ46 نفر208.39 نمره187.55 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر208.15 نمره208.15 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان23 نفر208.07 نمره179.35 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ35 نفر207.97 نمره182.19 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر207.91 نمره207.91 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان4 نفر207.4 نمره181.99 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوترپوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر207.1 نمره207.1 نمره
دیپارتمنت دیتابیس و انفارمیشن صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر206.9 نمره206.9 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان2 نفر206.81 نمره193.67 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل4 نفر206.43 نمره171.28 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل3 نفر205.66 نمره186.1 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار4 نفر205.63 نمره158.14 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان10 نفر205.43 نمره173.42 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان5 نفر205.36 نمره183.43 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر205.33 نمره187.56 نمره
دیپارتمنت علوم خاکی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ32 نفر205.33 نمره176.84 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ23 نفر205.31 نمره166.27 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار5 نفر205.3 نمره167.36 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ28 نفر205.07 نمره183.33 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر204.98 نمره203.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر2 نفر204.78 نمره203.45 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا6 نفر204.66 نمره160.43 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز7 نفر204.37 نمره181.06 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان19 نفر204.33 نمره173.64 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان23 نفر204.32 نمره176.47 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر4 نفر204.1 نمره168.57 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات1 نفر204.07 نمره204.07 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر203.89 نمره203.89 نمره
دیپارتمنت تولید موادغذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان6 نفر203.84 نمره165.29 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر203.55 نمره181.98 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر203.35 نمره203.35 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان3 نفر203.28 نمره194.17 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار3 نفر203.27 نمره192.47 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر203.17 نمره203.17 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ58 نفر203.1 نمره178.97 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر202.91 نمره202.91 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان1 نفر202.8 نمره202.8 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ11 نفر202.57 نمره183.16 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر202.52 نمره202.52 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ16 نفر202.04 نمره180.03 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز3 نفر201.5 نمره176.72 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر201.28 نمره161.83 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر201.19 نمره201.19 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار8 نفر200.9 نمره170.45 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ881 نفر200.74 نمره150.07 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار9 نفر200.6 نمره179.69 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ19 نفر200.5 نمره164.94 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار1 نفر200.37 نمره200.37 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر200.06 نمره200.06 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان2 نفر199.78 نمره182.43 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات1 نفر199.76 نمره199.76 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر199.65 نمره199.65 نمره
انستیتوت میخانیکی2 نفر198.8 نمره152.71 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر198.66 نمره198.66 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان3 نفر198.57 نمره187.03 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون پروان3 نفر198.29 نمره180.37 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر198.22 نمره182 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار4 نفر198.19 نمره184.43 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار4 نفر198.12 نمره178.56 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان19 نفر197.36 نمره162.4 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان3 نفر197.35 نمره184.82 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان19 نفر197.16 نمره174.61 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر196.87 نمره169.77 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان3 نفر196.71 نمره181.43 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان18 نفر196.63 نمره150.96 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان16 نفر196.62 نمره177.07 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر196.56 نمره196.56 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل15 نفر196.17 نمره166.55 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر196.14 نمره196.14 نمره
دیپارتمنت وقایوی پوهنحی وترنری پوهنتون کندز2 نفر196.09 نمره171.69 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی2 نفر196.08 نمره183.22 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر195.69 نمره195.69 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل6 نفر195.16 نمره175.54 نمره
تربیه معلم شغنان بدخشان5 نفر195.05 نمره158.5 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر195.03 نمره195.03 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست5 نفر195.02 نمره160.12 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر194.96 نمره191.63 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ29 نفر194.93 نمره173.52 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر194.87 نمره194.87 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل3 نفر194.79 نمره188.22 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه28 نفر194.11 نمره165.88 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان12 نفر194.07 نمره151.46 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان16 نفر193.98 نمره173.96 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر193.42 نمره168.23 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار6 نفر193.3 نمره180.26 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل13 نفر193.08 نمره165.14 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان3 نفر192.88 نمره180.53 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر192.75 نمره192.75 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر192.69 نمره188.06 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی غور3 نفر192.68 نمره178.33 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ19 نفر191.92 نمره170.42 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندز2 نفر191.55 نمره180.63 نمره
دارالعلوم بلخ239 نفر191.4 نمره150.18 نمره
دیپارتمنت ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر191.33 نمره179.4 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز3 نفر191.27 نمره168.65 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر191.08 نمره189.43 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی4 نفر191.03 نمره164.73 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه23 نفر190.94 نمره163.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان11 نفر190.47 نمره176.7 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور2 نفر190.31 نمره177.3 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان15 نفر190.17 نمره167.3 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان2 نفر190.11 نمره167.98 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر189.93 نمره189.93 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان7 نفر189.78 نمره162.97 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار5 نفر189.55 نمره171.81 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز3 نفر189.05 نمره183.65 نمره
انستیتوت تخنیکی - زراعت مرکز غور2 نفر189.04 نمره176.92 نمره
تربیه معلم غزنی1 نفر188.93 نمره188.93 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان10 نفر188.82 نمره172.44 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا6 نفر188.82 نمره179.24 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان12 نفر188.75 نمره174.97 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر188.72 نمره188.72 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی بلخ73 نفر188.72 نمره185.82 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر188.61 نمره188.61 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان2 نفر188.57 نمره179.03 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون کندز2 نفر188.55 نمره173.67 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر188.24 نمره188.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان3 نفر187.78 نمره179.71 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز7 نفر187.71 نمره168.89 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل4 نفر187.52 نمره177.94 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان37 نفر187.42 نمره158.07 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر187.3 نمره178.78 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر187.03 نمره187.03 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان8 نفر187 نمره172.3 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل6 نفر186.89 نمره166.03 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر186.84 نمره186.25 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر186.74 نمره170.57 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان4 نفر186.69 نمره165.15 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب24 نفر186.59 نمره168.61 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی وترنری پوهنتون کندز3 نفر186.48 نمره182.51 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان8 نفر186.36 نمره165.16 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر186.27 نمره179.16 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان7 نفر186.07 نمره163.02 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار4 نفر186.06 نمره166.3 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان3 نفر185.96 نمره176.42 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر185.88 نمره185.88 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند10 نفر185.83 نمره165.57 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر185.82 نمره185.82 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی6730 نفر185.8 نمره150 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر185.69 نمره172.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس8 نفر185.58 نمره163.82 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر185.53 نمره184.83 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ و کمونیکشن صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر185.32 نمره185.32 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر185.31 نمره185.31 نمره
دیپارتمنت آبیاری وخاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان5 نفر185.22 نمره174.93 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر184.75 نمره184.75 نمره
دارالعلوم پروان8 نفر184.69 نمره150.97 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر184.62 نمره184.62 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر184.51 نمره184.51 نمره
تربیه معلم درواز بدخشان6 نفر184.5 نمره160.87 نمره
تربیه معلم سمنگان20 نفر184.46 نمره150.81 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل6 نفر184.46 نمره155.93 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان12 نفر184.24 نمره165.2 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری بادغیس4 نفر184.05 نمره155.35 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر183.92 نمره183.92 نمره
تربیه معلم نیمروز5 نفر183.83 نمره151.74 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز2 نفر183.67 نمره179.02 نمره
دیپارتمنت تولید موادعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان3 نفر183.66 نمره168.27 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار5 نفر183.3 نمره165.42 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر183.25 نمره183.25 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل6 نفر183.22 نمره164.13 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا4 نفر183.17 نمره173.22 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر183.17 نمره176.23 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر182.84 نمره172.04 نمره
انستیتوت زراعت - تخنیکی - زراعت سیاه گرد پروان2 نفر182.75 نمره173.69 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار4 نفر182.03 نمره171.95 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان2 نفر181.99 نمره181.09 نمره
دارالعلوم محمدیه کندهار2 نفر181.82 نمره162.59 نمره
دیپارتمنت بیولوژِی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر181.77 نمره181.61 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا3 نفر181.75 نمره167.15 نمره
دیپارتمنت زبان بلوچی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار6 نفر181.43 نمره151.91 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز2 نفر181.15 نمره156.24 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست6 نفر181.05 نمره161.79 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان6 نفر180.99 نمره164.77 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی دایکندی1 نفر180.96 نمره180.96 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار3 نفر180.86 نمره177.37 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر180.83 نمره180.83 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر180.71 نمره174.11 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر180.65 نمره180.65 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر180.57 نمره180.57 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر180.56 نمره180.56 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان8 نفر180.52 نمره172.83 نمره
تربیه معلم کندز3 نفر180.45 نمره162.43 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل5 نفر180.38 نمره158.08 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبکی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل3 نفر180.33 نمره162.68 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب3 نفر180.26 نمره152.78 نمره
تربیه معلم پنجشیر1 نفر180.22 نمره180.22 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر180.17 نمره180.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس9 نفر179.91 نمره169.39 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار2 نفر179.6 نمره175.44 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر179.6 نمره179.6 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر179.54 نمره179.54 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر179.24 نمره175.96 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست3 نفر179.23 نمره173.59 نمره
تربیه معلم جوزجان24 نفر179.21 نمره150.34 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر178.79 نمره178.79 نمره
دیپارتمنت جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان3 نفر178.72 نمره170.85 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر178.7 نمره178.7 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار4 نفر178.64 نمره157.68 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند4 نفر178.62 نمره171.3 نمره
دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه صرف برای اناث کابل1 نفر178.57 نمره178.57 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر178.44 نمره175.27 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان13 نفر178.4 نمره170.66 نمره
دیپارتمنت مالداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر178.4 نمره161.75 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر178.4 نمره170.91 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی غور4 نفر178.2 نمره158.5 نمره
دیپارتمنت ترکمنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان6 نفر178.14 نمره166.68 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر177.88 نمره172.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان19 نفر177.66 نمره153.92 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر177.44 نمره163.4 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار3 نفر177.33 نمره173.87 نمره
دارالعلوم عثمانیه سمنگان5 نفر177.24 نمره152.61 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه غور2 نفر177.19 نمره170.11 نمره
انستیتوت زراعت واداره و حسابداری بدخشان7 نفر177.12 نمره150.95 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر177.07 نمره171.61 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر176.72 نمره164.35 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز3 نفر176.69 نمره163.03 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری14 نفر176.58 نمره151.19 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر176.47 نمره176.47 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا9 نفر176.4 نمره164.09 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر176.32 نمره176.32 نمره
دیپارتمنت استخراج صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر176.3 نمره176.3 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار1 نفر176.2 نمره176.2 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار3 نفر176 نمره172.55 نمره
تربیه معلم فاریاب6 نفر175.97 نمره150.42 نمره
تربیه معلم ارگون پکتیکا2 نفر175.69 نمره167 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر175.68 نمره172.4 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی3 نفر175.65 نمره158.29 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان2 نفر175.43 نمره170.56 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر175.38 نمره175.38 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان2 نفر175.38 نمره166.8 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر174.73 نمره174.73 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز2 نفر174.51 نمره159.81 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار3 نفر174.48 نمره172.99 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر174.46 نمره173.61 نمره
تربیه معلم هلمند1 نفر174.12 نمره174.12 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری ارزگان2 نفر173.77 نمره168.06 نمره
تربیه معلم قره باغ کابل2 نفر173.69 نمره165.7 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر173.46 نمره167.14 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان5 نفر173.4 نمره165.86 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار4 نفر173.4 نمره161.62 نمره
تربیه معلم تخار5 نفر173.38 نمره160.62 نمره
دارالعلوم عربی کابل2 نفر173.31 نمره158.38 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر173.23 نمره173.23 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر172.68 نمره167.91 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر172.6 نمره172.6 نمره
تربیه معلم پروان3 نفر172.57 نمره160.58 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک3 نفر172.37 نمره161.75 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر172.14 نمره172.14 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر171.87 نمره171.87 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر171.01 نمره171.01 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار2 نفر170.87 نمره169.67 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر170.75 نمره162.97 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر170.53 نمره170.53 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان2 نفر170.47 نمره155.19 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر2 نفر170.22 نمره161.57 نمره
تربیه معلم دایکندی1 نفر169.99 نمره169.99 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - صنایع کنر4 نفر169.83 نمره150.21 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی ده سبز1 نفر169.79 نمره169.79 نمره
تربیه معلم غور1 نفر169.69 نمره169.69 نمره
تربیه معلم ننگرهار4 نفر169.47 نمره153.93 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر168.88 نمره168.88 نمره
تربیه معلم غوربندپروان1 نفر168.87 نمره168.87 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک2 نفر168.75 نمره166.19 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان5 نفر168.72 نمره156.26 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر168.57 نمره166.95 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر167.61 نمره167.61 نمره
دارالعلوم جمع اولیا غزنی1 نفر167.47 نمره167.47 نمره
ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر167.47 نمره167.47 نمره
انستیتوت زراعت - کثیرالرشتوی مرکز فراه3 نفر166.72 نمره151.64 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند1 نفر166.46 نمره166.46 نمره
تربیه معلم سرپل2 نفر165.91 نمره155.82 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر165.83 نمره165.83 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر165.59 نمره165.59 نمره
تربیه معلم غنی خیل ننگرهار3 نفر165.14 نمره159.39 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر4 نفر163.82 نمره156.11 نمره
دارالعلوم امام صادق صرف برای اهل تشیع هرات2 نفر163.63 نمره159.82 نمره
تربیه معلم زابل1 نفر163.18 نمره163.18 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل1 نفر162.91 نمره162.91 نمره
دارالعلوم بدخشان1 نفر162.68 نمره162.68 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی1 نفر162.37 نمره162.37 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی1 نفر162.32 نمره162.32 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی نسوان-میخانیکی پکتیا1 نفر162.23 نمره162.23 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل1 نفر160.9 نمره160.9 نمره
دارالعلوم کندز2 نفر160.62 نمره157.25 نمره
دارالعلوم مرکز بغلان1 نفر160.45 نمره160.45 نمره
تربیه معلم فراه1 نفر159.33 نمره159.33 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر158.47 نمره154.66 نمره
تربیه معلم فیض آبادبدخشان1 نفر157.67 نمره157.67 نمره
تربیه معلم بادغیس1 نفر157.01 نمره157.01 نمره
دارالعلوم اسلامیه لغمان1 نفر156.64 نمره156.64 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی خاک جبار1 نفر156.45 نمره156.45 نمره
دارالعلوم لوگر1 نفر156.21 نمره156.21 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل1 نفر155.52 نمره155.52 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری نسوان سمنگان1 نفر155.38 نمره155.38 نمره
تربیه معلم بغلان1 نفر154.95 نمره154.95 نمره
دارالعلوم مرکز ذکور نیمروز1 نفر152.69 نمره152.69 نمره
انستیتوت زراعت - اداره ومدیریت مرکز - کثیرالرشتوی هلمند1 نفر152.59 نمره152.59 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر152.47 نمره152.47 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر152.46 نمره151.54 نمره
دارالعلوم تخار1 نفر150.53 نمره150.53 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا کابل1 نفر150.46 نمره150.46 نمره
انستیتوت معادن - زراعت لوگر1 نفر150.32 نمره150.32 نمره
ناکام1874 نفر149.99 نمره97.94 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.24 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان91 نفر0 نمره0 نمره
به دلیل عکس برداری و افشای فورم مربوطه امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.3 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En