نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل2 نفر311.82 نمره311.34 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا1 نفر307.34 نمره307.34 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر306.66 نمره306.66 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات1 نفر306.58 نمره306.58 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار3 نفر302.51 نمره296.98 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی5 نفر300.17 نمره263.7 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر299.48 نمره299.48 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر297.92 نمره297.92 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونکس پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل2 نفر294.05 نمره288.69 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز9 نفر288.38 نمره211.86 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان13 نفر287.74 نمره187.94 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر287.53 نمره287.53 نمره
دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار7 نفر286.07 نمره202.94 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی4 نفر285.68 نمره267.4 نمره
دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر285.65 نمره285.65 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل3 نفر284.72 نمره281.23 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ4 نفر284.26 نمره277.36 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان11 نفر283.66 نمره180.38 نمره
دیپارتمنت اداره وساختمان صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر281.89 نمره281.89 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر280.87 نمره195.89 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون البیرونی3 نفر280.42 نمره240.23 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون البیرونی2 نفر280.31 نمره255.9 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر278.48 نمره269.6 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هرات1 نفر277.7 نمره277.7 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر277.29 نمره250.16 نمره
دیپارتمنت تامین برق صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک1 نفر276.96 نمره276.96 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت8 نفر276.17 نمره239.13 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل1 نفر274.7 نمره274.7 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر273.89 نمره205.83 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر273.38 نمره273.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا4 نفر270.81 نمره222.77 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر270.75 نمره266.01 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر1 نفر270.06 نمره270.06 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان22 نفر269.83 نمره235.67 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان2 نفر269.41 نمره234.22 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر269.25 نمره269.25 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان4 نفر268.56 نمره248.55 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان22 نفر268.41 نمره193.97 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان4 نفر266.15 نمره216.89 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار7 نفر265.46 نمره240.02 نمره
دیپارتمنت پلان و پروگرام پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر262.59 نمره262.59 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ5 نفر262.42 نمره213.19 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان31 نفر260.79 نمره200.79 نمره
دیپارتمنت تجارت وبانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان25 نفر260.11 نمره202.34 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان41 نفر257.43 نمره191 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار13 نفر257.01 نمره189.34 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان6 نفر256.43 نمره183.19 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی3 نفر256.18 نمره251.7 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر255.89 نمره255.89 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز8 نفر255.52 نمره192.72 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ12 نفر255.4 نمره213.39 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر255.3 نمره255.3 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک2 نفر255.09 نمره251.68 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب12 نفر254.84 نمره193.92 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر253.92 نمره253.92 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل2 نفر253.6 نمره235.05 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار1 نفر252.97 نمره252.97 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان11 نفر252.81 نمره184.71 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر252.4 نمره222.61 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر252.11 نمره252.11 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر250.95 نمره250.95 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار6 نفر249.48 نمره201.24 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست5 نفر249.41 نمره231 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر249 نمره249 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر248.85 نمره248.85 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی3 نفر248.47 نمره221.02 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ3 نفر248.44 نمره187.04 نمره
دیپارتمنت دیتابیس و انفارمیشن صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر248.18 نمره248.18 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوترپوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان24 نفر247.96 نمره198.09 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز8 نفر247.9 نمره168.2 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر247.06 نمره247.06 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان50 نفر247 نمره193.56 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر244.84 نمره244.84 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر244.33 نمره244.33 نمره
دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان2 نفر244.31 نمره205.46 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر244.22 نمره244.22 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی2 نفر244.14 نمره238.9 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا3 نفر243.39 نمره233.17 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ4 نفر243.17 نمره213.1 نمره
دیپارتمنت ترکی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر241.68 نمره241.68 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان34 نفر241.28 نمره174.97 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر241.18 نمره241.18 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر240.86 نمره240.86 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار6 نفر240.81 نمره199.88 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ3 نفر240.68 نمره219.98 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل17 نفر240.51 نمره177.17 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی بغلان979 نفر240.21 نمره164.23 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر238.42 نمره238.42 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر237.66 نمره237.66 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر237.17 نمره237.17 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر236.66 نمره236.66 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز10 نفر236.13 نمره203.79 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر236 نمره236 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ6 نفر235.72 نمره200.01 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان8 نفر235.36 نمره199.21 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر235.3 نمره235.3 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر235.12 نمره235.12 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان6 نفر235.12 نمره198.99 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب13 نفر234.96 نمره182.03 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر234.56 نمره234.56 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر234.37 نمره221.51 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندهار1 نفر233.59 نمره233.59 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ127 نفر233.42 نمره150.46 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل3 نفر233.15 نمره159.54 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ5 نفر233.04 نمره211.53 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان41 نفر232.97 نمره181.89 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس3 نفر232.83 نمره202.36 نمره
دیپارتمنت روانشانسی نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر232.65 نمره232.65 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر231.69 نمره231.69 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار4 نفر231.35 نمره179.68 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان4 نفر231.33 نمره191.81 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار4 نفر231.05 نمره174.08 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان3 نفر230.42 نمره186.71 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان28 نفر229.97 نمره186.15 نمره
دیپارتمنت آبیاری پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر229.59 نمره229.59 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی پنجشیر14 نفر229.5 نمره196.06 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز7 نفر229.37 نمره197.35 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندز6 نفر228.96 نمره178.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا2 نفر228.9 نمره218.29 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی1 نفر228.73 نمره228.73 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان8 نفر228.62 نمره202.11 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان22 نفر228.2 نمره176.66 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار7 نفر228.09 نمره189.1 نمره
پوهنحی عمومی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر227.8 نمره227.8 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر227.59 نمره227.59 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب6 نفر226.74 نمره186.67 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای اناث پوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر225.35 نمره219.61 نمره
دیپارتمنت شهرسازی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر224.79 نمره224.79 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر224.76 نمره218.22 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان54 نفر224.63 نمره179.55 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر224.55 نمره224.55 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر224.29 نمره216.29 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر223.99 نمره223.99 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر223.79 نمره223.79 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان7 نفر223.24 نمره175.49 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری5 نفر222.93 نمره189.63 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز2 نفر222.88 نمره211.09 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان4 نفر222.74 نمره210.74 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان7 نفر222.34 نمره198.43 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان26 نفر222.33 نمره190.02 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر222.32 نمره222.32 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر222.18 نمره190.23 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان36 نفر221.06 نمره184.14 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر220.87 نمره220.87 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ2 نفر220.6 نمره208.62 نمره
دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار4 نفر220.34 نمره195.17 نمره
دیپارتمنت استخراج موادمفیده جامد پوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی پنجشیر4 نفر220.32 نمره185.28 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ8 نفر219.8 نمره189.7 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر219.47 نمره219.47 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار1 نفر217.3 نمره217.3 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر217.15 نمره184.7 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان1 نفر217.1 نمره217.1 نمره
دیپارتمنت فلمنامه ونمایشنامه نویسی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر217.09 نمره217.09 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ15 نفر216.36 نمره180.44 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر215.98 نمره215.98 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر215.09 نمره215.09 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان33 نفر214.97 نمره174.95 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر214.89 نمره214.89 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر214.62 نمره185.89 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر214.27 نمره214.27 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان32 نفر214.14 نمره167.87 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر212.32 نمره212.32 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار5 نفر212.1 نمره182.61 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر211.86 نمره195.06 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز4 نفر211.24 نمره199.62 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان35 نفر209.95 نمره179.05 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی2 نفر209.91 نمره194.27 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر209.72 نمره209.72 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان23 نفر209.56 نمره163.52 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر209.29 نمره209.29 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر208.59 نمره208.59 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر208.5 نمره208.5 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب19 نفر207.14 نمره168.48 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر206.77 نمره206.77 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار2 نفر205.94 نمره192.96 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان3 نفر205.5 نمره203.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا4 نفر205.36 نمره178.92 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز4 نفر205.13 نمره180.38 نمره
دیپارتمنت مالی وبانک داری پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان3 نفر204.83 نمره199.08 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بدخشان3 نفر204.77 نمره177.71 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر204.54 نمره204.54 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر204.23 نمره204.23 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر204.16 نمره192.66 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر203.46 نمره203.46 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان43 نفر202.99 نمره175.14 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر202.92 نمره191.03 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری ارزگان1 نفر202.86 نمره202.86 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان334 نفر202.54 نمره150.01 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان4 نفر202.21 نمره184.96 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر202.13 نمره200.2 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر202.11 نمره202.11 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر201.85 نمره201.85 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان26 نفر201.8 نمره176.31 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار7 نفر201.43 نمره170.8 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر201.38 نمره196.08 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان2 نفر201.14 نمره167.09 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل16 نفر201.07 نمره171.97 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر200.61 نمره200.61 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان2 نفر200.39 نمره197.26 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر199.28 نمره199.28 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ3 نفر198.96 نمره190.18 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر198.83 نمره198.83 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه14 نفر198.81 نمره167.87 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر198.37 نمره198.37 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان3 نفر198.35 نمره178.12 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل2 نفر198.06 نمره189.99 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر197.76 نمره197.76 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان45 نفر197.6 نمره179.5 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر197.5 نمره197.5 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر8 نفر197.35 نمره170.48 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر197.18 نمره197.18 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر196.96 نمره196.96 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر196.59 نمره196.59 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر196.36 نمره196.36 نمره
دارالعلوم مرکز بغلان56 نفر196.29 نمره150.89 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ3 نفر196.13 نمره195.11 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر195.98 نمره195.98 نمره
دیپارتمنت آبیاری وخاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان32 نفر195.67 نمره173.48 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار7 نفر195.43 نمره179.76 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان40 نفر195.18 نمره172.88 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان2 نفر195.06 نمره184.04 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر195.01 نمره195.01 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل5 نفر194.96 نمره158.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس8 نفر194.85 نمره169.15 نمره
تربیه معلم کندز6 نفر194.67 نمره163.04 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل2 نفر194.62 نمره190.04 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر194.56 نمره169.83 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز3 نفر194.24 نمره182.87 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان7 نفر194.21 نمره174.42 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر194.19 نمره194.19 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر194.12 نمره194.12 نمره
دیپارتمنت وقایوی پوهنحی وترنری پوهنتون کندز5 نفر193.94 نمره170.66 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز4 نفر193.11 نمره173.46 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان1 نفر192.68 نمره192.68 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان27 نفر192.44 نمره169.67 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر192.37 نمره192.37 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر191.79 نمره191.79 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر191.78 نمره178.06 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی وترنری پوهنتون کندز5 نفر191.44 نمره172.41 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر191.42 نمره191.42 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر190.79 نمره190.79 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند2 نفر190.55 نمره188.59 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار2 نفر190.53 نمره189.3 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر5 نفر190.22 نمره171.41 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر190.22 نمره189.72 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر190.11 نمره190.11 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان44 نفر190.06 نمره167.33 نمره
انستیتوت میخانیکی8 نفر190.05 نمره156.52 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز5 نفر190.01 نمره172.61 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر190 نمره190 نمره
دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر189.98 نمره189.64 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز4 نفر189.84 نمره176.31 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب11 نفر189.84 نمره168.71 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر189.72 نمره189.72 نمره
دیپارتمنت علوم اقتصاد وتوسعه پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر189.44 نمره189.44 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان15 نفر189.22 نمره164.92 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان3 نفر189.11 نمره183.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی3 نفر189.07 نمره181.62 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر189.03 نمره189.03 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان37 نفر189.01 نمره170.54 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان4 نفر188.49 نمره168.51 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل6 نفر188.3 نمره150.76 نمره
دیپارتمنت ادبیات زبان وادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر188.29 نمره188.29 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان3 نفر188.28 نمره181.74 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب21 نفر187.96 نمره167.22 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان9 نفر187.69 نمره169.78 نمره
تربیه معلم غنی خیل ننگرهار1 نفر187.22 نمره187.22 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر186.86 نمره186.86 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر186.7 نمره186.7 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر186.64 نمره186.64 نمره
دیپارتمنت ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز3 نفر186.55 نمره181.13 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان4 نفر186.53 نمره166.2 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر186.48 نمره177.07 نمره
تربیه معلم بغلان316 نفر186.26 نمره153.1 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر186.23 نمره176.42 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان3 نفر186.21 نمره170.68 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان20 نفر186.07 نمره161.11 نمره
انستیتوت زراعت - تخنیکی - زراعت سیاه گرد پروان13 نفر185.78 نمره150.69 نمره
دارالعلوم بلخ3 نفر185.67 نمره161.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان10 نفر185.48 نمره158.06 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر185.38 نمره184.27 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان3 نفر185.34 نمره165.23 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر6 نفر185.34 نمره168.82 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان4 نفر185.21 نمره183.42 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر185 نمره185 نمره
دارالعلوم عربی کابل8 نفر184.55 نمره151.17 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر184.25 نمره184.25 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر184.23 نمره184.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند3 نفر183.6 نمره172.94 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر183.59 نمره174.93 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر183.37 نمره183.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر183.35 نمره183.35 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر183.09 نمره183.09 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری12 نفر183.08 نمره150.38 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل4 نفر182.89 نمره152.41 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نسوان کابل1 نفر182.86 نمره182.86 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل4 نفر182.63 نمره168.23 نمره
دیپارتمنت بیولوژِی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر182.57 نمره180.2 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز4 نفر182.17 نمره171.67 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان5 نفر182.1 نمره178.96 نمره
انستیتوت تجارت کابل4 نفر182.05 نمره171.44 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار4 نفر181.91 نمره173.5 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر181.63 نمره181.63 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان10 نفر181.24 نمره167.23 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان2 نفر181.07 نمره165.38 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا14 نفر180.67 نمره152.48 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز3 نفر180.61 نمره173.22 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی4 نفر180.21 نمره154.2 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه22 نفر180.06 نمره163.83 نمره
دارالعلوم پنجشیر4 نفر179.56 نمره162.09 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان3 نفر179.53 نمره177.36 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر4 نفر179.28 نمره166 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی11 نفر179.25 نمره153.9 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر179.22 نمره179.22 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر179.07 نمره179.07 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر179.05 نمره178.09 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر178.93 نمره178.93 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان4 نفر178.73 نمره173.4 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر178.65 نمره178.65 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر178.44 نمره178.44 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل3 نفر178.36 نمره172 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر178.07 نمره166.87 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان5 نفر177.3 نمره165.01 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار11 نفر177.19 نمره150.9 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر177.15 نمره177.15 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبکی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر177.15 نمره177.15 نمره
انستیتوت زراعت واداره و حسابداری بدخشان10 نفر177.1 نمره155.07 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز29 نفر177.09 نمره151.35 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر177.02 نمره177.02 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف اناث پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر177 نمره177 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر176.89 نمره176.89 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر176.78 نمره175.45 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر176.74 نمره176.74 نمره
دیپارتمنت تولید موادعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر176.6 نمره171.84 نمره
تربیه معلم بلخ2 نفر176.33 نمره169.53 نمره
تربیه معلم تخار10 نفر176.17 نمره157.91 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر176.12 نمره176.12 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر176.05 نمره176.05 نمره
دیپارتمنت تولید غیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر175.98 نمره167.25 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر175.93 نمره175.93 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر175.92 نمره175.92 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان2 نفر175.87 نمره175.52 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز9 نفر175.83 نمره168.6 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر175.77 نمره175.77 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک2 نفر175.11 نمره160.94 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر25 نفر175.05 نمره151.23 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر175.01 نمره175.01 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر174.7 نمره174.7 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر174.55 نمره174.55 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ و کمونیکشن صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر174.17 نمره174.17 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار3 نفر174.14 نمره170.15 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس8 نفر173.81 نمره164.71 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان18 نفر173.46 نمره152.96 نمره
دیپارتمنت هایدرومیترولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر173.3 نمره173.3 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل3 نفر173.2 نمره157.29 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر173.2 نمره173.2 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر4 نفر173.18 نمره155.95 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات1 نفر173.12 نمره173.12 نمره
دارالعلوم بدخشان2 نفر172.95 نمره163.61 نمره
دارالعلوم داملا عبدالرحمن سرپل1 نفر172.67 نمره172.67 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی نسوان-میخانیکی پکتیا1 نفر172.64 نمره172.64 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر172.08 نمره172.08 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر172 نمره160.3 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر171.81 نمره171.81 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند3 نفر171.78 نمره168.25 نمره
دارالعلوم پروان5 نفر171.22 نمره153.44 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر170.85 نمره170.85 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار1 نفر170.57 نمره170.57 نمره
تربیه معلم درواز بدخشان1 نفر170.44 نمره170.44 نمره
دیپارتمنت ترکمنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر170.26 نمره170.26 نمره
تربیه معلم فیض آبادبدخشان2 نفر170.25 نمره164.11 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر170.19 نمره170.19 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان2 نفر170.03 نمره158.13 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا7 نفر169.83 نمره158.92 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار1 نفر169.79 نمره169.79 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار2 نفر169.67 نمره155.75 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان9 نفر169.19 نمره150.41 نمره
دیپارتمنت استخراج صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر169.09 نمره168.66 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر169.01 نمره169.01 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی1 نفر168.77 نمره168.77 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر168.76 نمره166.26 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی غور3 نفر168.76 نمره157.05 نمره
دیپارتمنت مالداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر168.75 نمره168.75 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی ده سبز1 نفر168.7 نمره168.7 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - صنایع کنر1 نفر168.62 نمره168.62 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور3 نفر168.56 نمره160.69 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل2 نفر168.52 نمره165.16 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری نسوان سمنگان10 نفر168.17 نمره150.31 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر168.1 نمره168.1 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر167.91 نمره167.91 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست2 نفر167.66 نمره164.58 نمره
دارالعلوم هرات5 نفر167.48 نمره150.45 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر167.44 نمره167.44 نمره
دیپارتمنت اردو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر167.39 نمره167.39 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر167.26 نمره167.26 نمره
تربیه معلم فراه2 نفر166.9 نمره151.32 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر166.48 نمره166.48 نمره
تربیه معلم سمنگان9 نفر166.42 نمره150.96 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز1 نفر166.31 نمره166.31 نمره
تربیه معلم پنجشیر7 نفر166.21 نمره156.16 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل5 نفر165.5 نمره151.67 نمره
دارالعلوم جنتیه کابل1 نفر165.48 نمره165.48 نمره
دیپارتمنت تولید موادغذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر164.93 نمره164.93 نمره
دارالعلوم تخار3 نفر164.89 نمره151.39 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر164.81 نمره164.81 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر164.72 نمره164.72 نمره
تربیه معلم جوزجان3 نفر164.43 نمره150.41 نمره
تربیه معلم پروان4 نفر164.37 نمره150.68 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی1500 نفر164.22 نمره150 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب1 نفر163.77 نمره163.77 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر163.52 نمره163.52 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان2 نفر163.5 نمره156.06 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه غور1 نفر162.56 نمره162.56 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی لغمان1 نفر162.54 نمره162.54 نمره
انستیتوت تخنیکی - زراعت مرکز غور1 نفر161.84 نمره161.84 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر161.76 نمره152.35 نمره
تربیه معلم فاریاب4 نفر161.2 نمره150.4 نمره
دارالعلوم عثمانیه سمنگان1 نفر160.72 نمره160.72 نمره
دارالعلوم لوگر1 نفر160.36 نمره160.36 نمره
تربیه معلم ننگرهار2 نفر159.82 نمره156.35 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر158.72 نمره158.72 نمره
دارالعلوم ابومسلم فاریاب1 نفر158.49 نمره158.49 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت مرکز زابل1 نفر156.1 نمره156.1 نمره
انستیتوت زراعت - اداره ومدیریت مرکز - کثیرالرشتوی هلمند1 نفر156.04 نمره156.04 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری میدان-کثیرالرشتوی چک-اداره وحسابداری دشت توپ-کثیرالرشتوی جغتو-تخنیکی میدان1 نفر155.76 نمره155.76 نمره
تربیه معلم امام صاحب کندز1 نفر155.05 نمره155.05 نمره
تربیه معلم خوست1 نفر154.92 نمره154.92 نمره
دارالعلوم کندز2 نفر153.13 نمره150 نمره
تربیه معلم شرنه پکتیکا1 نفر152.56 نمره152.56 نمره
دارالعلوم اسلامیه لغمان1 نفر150.09 نمره150.09 نمره
ناکام1363 نفر149.99 نمره0 نمره
به دلیل اینکه در یکسال دوبار امتحان داده، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.1 نفر0 نمره0 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.19 نفر0 نمره0 نمره
پاره نمودن ورق جوابات1 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان94 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En