نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل3 نفر323.21 نمره308.5 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان64 نفر316.92 نمره201.68 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار11 نفر311.86 نمره232.75 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل4 نفر306.3 نمره286.47 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ5 نفر305.09 نمره264.48 نمره
ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر304.53 نمره304.53 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی2 نفر303.03 نمره283.54 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر295.25 نمره295.25 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل1 نفر295.23 نمره295.23 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ4 نفر291.15 نمره218.96 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان76 نفر289.51 نمره195.01 نمره
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر286.26 نمره286.26 نمره
پوهنحی اداره وپالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنتون کابل3 نفر286.2 نمره277.31 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ11 نفر284.22 نمره212.04 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل2 نفر283.9 نمره281.11 نمره
دیپارتمنت استخراج روبازمعادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر283.48 نمره283.48 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر282.61 نمره282.61 نمره
دیپارتمنت مالی وبانک داری پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر279.97 نمره279.97 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای اناث پوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر279.8 نمره279.8 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات1 نفر279.73 نمره279.73 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر279.41 نمره279.41 نمره
دیپارتمنت اداره وساختمان صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر278.51 نمره278.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان155 نفر276.04 نمره178.84 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر275.85 نمره262 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر274.29 نمره274.29 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل2 نفر274.11 نمره265.66 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ2 نفر273.32 نمره272.77 نمره
دیپارتمنت شهرسازی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر273.05 نمره273.05 نمره
دیپارتمنت دیتامنجمنت پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی1 نفر273 نمره273 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار1 نفر271.27 نمره271.27 نمره
دیپارتمنت تفسیروحدیث پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر269.77 نمره269.77 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ5 نفر269.12 نمره206.29 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان14 نفر267.43 نمره202.61 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر266.8 نمره266.8 نمره
دیپارتمنت شبکه پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی1 نفر266.42 نمره266.42 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی3 نفر265.17 نمره211.94 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت2 نفر263.78 نمره242.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ7 نفر263.02 نمره193.47 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار14 نفر262.82 نمره196.7 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان2 نفر261.93 نمره251.98 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر261.06 نمره261.06 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ8 نفر259.14 نمره194.62 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر258.91 نمره258.91 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون البیرونی1 نفر257.99 نمره257.99 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر255.34 نمره255.34 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز4 نفر255.01 نمره209.45 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر254.55 نمره254.55 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان24 نفر254.31 نمره186.62 نمره
دیپارتمنت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر253.74 نمره253.74 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان216 نفر252.87 نمره176.65 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر250.39 نمره250.39 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر248.86 نمره248.86 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان4 نفر247.54 نمره201.36 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر247.27 نمره247.27 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان1 نفر247.23 نمره247.23 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل3 نفر246.57 نمره221.67 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر246.15 نمره246.15 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای اناث پوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر245.8 نمره245.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب18 نفر245.7 نمره192.72 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر245.27 نمره213.75 نمره
دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر243.57 نمره243.57 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر243.07 نمره221.46 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر242.89 نمره242.89 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر241.54 نمره218.85 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان2 نفر240.12 نمره195.37 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر240.07 نمره221.95 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز7 نفر239.28 نمره183.07 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر239.28 نمره239.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه90 نفر237.91 نمره165.79 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز4 نفر237.87 نمره196.96 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر237.17 نمره237.17 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر237.15 نمره237.15 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان6 نفر234.41 نمره201.67 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ3 نفر234.31 نمره220.42 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر233.43 نمره233.43 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار15 نفر232.64 نمره190.19 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ10 نفر231.92 نمره189.91 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی بدخشان851 نفر230.81 نمره165.76 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار16 نفر230.69 نمره185.83 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر230.36 نمره230.36 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب55 نفر228.41 نمره168.63 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز3 نفر227.52 نمره200.16 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر226.87 نمره226.87 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر225.78 نمره225.78 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب17 نفر225.73 نمره181.95 نمره
ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر224.85 نمره157.25 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار9 نفر223.96 نمره200.57 نمره
دیپارتمنت بیولوژِی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار14 نفر223.45 نمره175.47 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر222.72 نمره222.72 نمره
دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار5 نفر222.32 نمره192.97 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر222.18 نمره222.18 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی2 نفر221.81 نمره190.5 نمره
تربیه معلم سیدجمال الدین کابل1 نفر221.38 نمره221.38 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر219.54 نمره219.54 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر218.65 نمره199.15 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان58 نفر218.33 نمره183.76 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب72 نفر218.08 نمره166.96 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان1 نفر217.62 نمره217.62 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ2 نفر217.46 نمره216.63 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان1 نفر217.13 نمره217.13 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان2 نفر216.62 نمره201.2 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ2 نفر216.07 نمره187.77 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار6 نفر215.69 نمره176.23 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ3 نفر215.18 نمره204.98 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون کندز5 نفر214.86 نمره175.02 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان35 نفر214.52 نمره165.92 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز8 نفر214.31 نمره171.1 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر214.29 نمره214.29 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر214.13 نمره194.89 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا6 نفر214.07 نمره182.58 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ4 نفر213.92 نمره190.8 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز2 نفر213.4 نمره203.06 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر213.35 نمره213.35 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل4 نفر212.84 نمره189.93 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر212.4 نمره178.24 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان3 نفر212.26 نمره204.53 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ11 نفر211.97 نمره181.74 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر211.78 نمره211.78 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا12 نفر211.54 نمره178.05 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بدخشان52 نفر211.32 نمره176.69 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان25 نفر210.15 نمره163.06 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر209.74 نمره209.74 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر209.04 نمره209.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس5 نفر208.88 نمره169 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر208.69 نمره208.69 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار43 نفر208.57 نمره179.75 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر208.49 نمره208.49 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر208.04 نمره208.04 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان43 نفر207.43 نمره175.88 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ3 نفر207.11 نمره196.78 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار13 نفر206.79 نمره169.22 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر206.67 نمره206.67 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر206.48 نمره206.48 نمره
دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار6 نفر206.36 نمره193.08 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر206.29 نمره206.29 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی1 نفر206.19 نمره206.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب8 نفر206.19 نمره184.58 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان2 نفر205.64 نمره196.54 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر205.51 نمره205.51 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر205.4 نمره205.4 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز6 نفر205.26 نمره169.59 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون تخار10 نفر205.16 نمره169.07 نمره
دیپارتمنت وقایوی پوهنحی وترنری پوهنتون کندز3 نفر205.1 نمره176.36 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر204.9 نمره178.17 نمره
دیپارتمنت تجارت وبانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر204.7 نمره204.7 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر204.47 نمره192.2 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل5 نفر203.9 نمره187.69 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر203.69 نمره203.69 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان5 نفر203.57 نمره150.93 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر202.76 نمره202.76 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر202.25 نمره202.25 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ5 نفر202.13 نمره192.3 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر201.51 نمره201.51 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز4 نفر201.46 نمره179.1 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا47 نفر201.32 نمره150.17 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر200.87 نمره186.2 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان72 نفر200.53 نمره169.95 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان7 نفر200.34 نمره182.22 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار10 نفر200.26 نمره183.05 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر200.14 نمره200.14 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار15 نفر199.72 نمره172.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار2 نفر199.31 نمره188.14 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب42 نفر199.18 نمره168.16 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی وترنری پوهنتون کندز4 نفر199.11 نمره173.43 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار2 نفر199.08 نمره199.05 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان31 نفر198.91 نمره175.41 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ4 نفر198.8 نمره180.2 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز7 نفر198.74 نمره169.63 نمره
تربیه معلم فیض آبادبدخشان327 نفر198.71 نمره156.58 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان2 نفر198.46 نمره196.65 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر198.43 نمره194.93 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر197.44 نمره197.44 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار12 نفر197.42 نمره171.24 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی دایکندی1 نفر196.67 نمره196.67 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل4 نفر196.66 نمره170.37 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر196.47 نمره180.37 نمره
انستیتوت زراعت واداره و حسابداری بدخشان324 نفر195.89 نمره150.01 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان44 نفر195.75 نمره174.08 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر195.71 نمره195.71 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر195.39 نمره191.72 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان2 نفر195.34 نمره188.95 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل2 نفر195.3 نمره180.41 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان51 نفر195.02 نمره169.36 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان33 نفر195.01 نمره163.77 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز2 نفر194.9 نمره194.38 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر194.82 نمره194.82 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار10 نفر194.28 نمره182.38 نمره
دیپارتمنت ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر194.03 نمره185.3 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار6 نفر193.85 نمره169.88 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری نسوان سمنگان6 نفر193.76 نمره152.99 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر193.58 نمره193.58 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر193.3 نمره193.3 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار8 نفر193.23 نمره173.87 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر193.04 نمره193.04 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز5 نفر193.03 نمره179.47 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر192.95 نمره174.99 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز10 نفر192.68 نمره177.87 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه94 نفر192.17 نمره163.73 نمره
تربیه معلم تخار47 نفر192.08 نمره156.48 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر191.39 نمره191.39 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز6 نفر191.21 نمره176.79 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر190.98 نمره190.98 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر190.86 نمره190.86 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری2 نفر190.25 نمره185.14 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر189.96 نمره172.03 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر189.79 نمره172 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر189.63 نمره189.63 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر189.57 نمره189.57 نمره
تربیه معلم شغنان بدخشان86 نفر189.45 نمره156.71 نمره
دیپارتمنت دیتابیس و انفارمیشن صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر189.02 نمره189.02 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر188.99 نمره187.67 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار8 نفر188.98 نمره170.87 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر188.78 نمره188.78 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر188.68 نمره188.68 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی8 نفر188.52 نمره155.56 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر188.37 نمره188.37 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل2 نفر188.32 نمره184.32 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندز4 نفر188.12 نمره185.2 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر187.33 نمره187.33 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار5 نفر187.25 نمره178.65 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر187.01 نمره181.47 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز5 نفر186.98 نمره168.9 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون پروان4 نفر186.9 نمره182.14 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان38 نفر186.9 نمره164.13 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز5 نفر186.59 نمره171.72 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر186.02 نمره186.02 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر185.47 نمره180.89 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر185.26 نمره169.63 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری ارزگان2 نفر185.25 نمره152.77 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان2 نفر185.21 نمره181.67 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر185.13 نمره181.1 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار3 نفر185.07 نمره182.95 نمره
انستیتوت زراعت - تخنیکی - زراعت سیاه گرد پروان6 نفر184.98 نمره155.08 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر184.97 نمره175.42 نمره
دیپارتمنت استخراج موادمفیده جامد پوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر184.95 نمره184.95 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل10 نفر184.85 نمره156.29 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان9 نفر184.81 نمره175 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر184.71 نمره184.71 نمره
دارالعلوم بلخ2 نفر184.7 نمره161.19 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار37 نفر184.42 نمره150.1 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر3 نفر184.4 نمره174.06 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار8 نفر184.38 نمره169.8 نمره
تربیه معلم امام صاحب کندز1 نفر184.1 نمره184.1 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری78 نفر183.74 نمره150 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار2 نفر183.6 نمره182.29 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر183.59 نمره177.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند9 نفر183.51 نمره166.96 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر183.5 نمره183.5 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر183.35 نمره183.02 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر183.06 نمره183.06 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر182.99 نمره182.99 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر182.94 نمره182.94 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر182.76 نمره179.01 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان53 نفر182.71 نمره168.36 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر182.57 نمره182.57 نمره
دارالعلوم بدخشان75 نفر182.36 نمره150 نمره
انستیتوت تجارت کابل6 نفر182.33 نمره172.71 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار6 نفر182.25 نمره173.45 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر181.41 نمره181.41 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت فراه4 نفر181.25 نمره169.83 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر181.14 نمره181.14 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا کابل4 نفر181.07 نمره153.12 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر180.89 نمره180.89 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ139 نفر180.57 نمره150.27 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر180.5 نمره176.89 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر179.45 نمره172.99 نمره
تربیه معلم کندز15 نفر179.32 نمره162.43 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان53 نفر179.23 نمره159.22 نمره
تربیه معلم دایکندی1 نفر178.9 نمره178.9 نمره
انستیتوت میخانیکی7 نفر178.9 نمره158.46 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر178.81 نمره178.81 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز5 نفر178.8 نمره172.2 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز50 نفر178.64 نمره150.75 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر178.63 نمره170.37 نمره
دیپارتمنت علوم خاکی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر178.59 نمره178.59 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر178.25 نمره175.16 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز3 نفر178.06 نمره165.75 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند3 نفر177.99 نمره165.88 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان2 نفر177.37 نمره173.04 نمره
دیپارتمنت ازبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر177.24 نمره170.28 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل1 نفر177.11 نمره177.11 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر177.08 نمره173.41 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر177.02 نمره169.43 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر176.9 نمره176.9 نمره
دارالعلوم کندز6 نفر176.88 نمره151.15 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر176.78 نمره176.78 نمره
دیپارتمنت آبیاری وخاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر176.58 نمره174.77 نمره
دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه صرف برای اناث کابل2 نفر176.49 نمره175.83 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل8 نفر176.41 نمره150.75 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان8 نفر176.4 نمره159.13 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر176.37 نمره176.37 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر176.07 نمره176.07 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر175.8 نمره166.5 نمره
تربیه معلم نیمروز1 نفر175.66 نمره175.66 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان13 نفر175.65 نمره152.49 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان2 نفر175.56 نمره172.51 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر175.44 نمره175.44 نمره
تربیه معلم بلخ7 نفر175.42 نمره168.77 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر175.4 نمره160.97 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان17 نفر175.28 نمره154.37 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر175.18 نمره175.18 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان2 نفر175.15 نمره174.15 نمره
تربیه معلم غنی خیل ننگرهار3 نفر175.04 نمره161.78 نمره
دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر175.03 نمره175.03 نمره
دارالعلوم عربی کابل14 نفر174.92 نمره151.14 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس2 نفر174.51 نمره167.34 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر174.27 نمره174.27 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند3 نفر174.24 نمره165.7 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی لغمان1 نفر174.1 نمره174.1 نمره
تربیه معلم پنجشیر11 نفر173.82 نمره150.03 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات2 نفر173.36 نمره172.72 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات موسسه تحصیلات عالی غور1 نفر173.2 نمره173.2 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر172.89 نمره172.89 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار1 نفر172.43 نمره172.43 نمره
دارالعلوم داملا عبدالرحمن سرپل3 نفر172.23 نمره154.22 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر172.04 نمره172.04 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر171.97 نمره169.75 نمره
تربیه معلم نورستان1 نفر171.93 نمره171.93 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر171.88 نمره171.88 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر2 نفر171.81 نمره160.58 نمره
دارالعلوم جنتیه کابل2 نفر171.79 نمره161.13 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان14 نفر171.74 نمره150.54 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان3 نفر171.66 نمره167.74 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل7 نفر171.59 نمره151.42 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی3 نفر171.48 نمره153.22 نمره
دارالعلوم پروان12 نفر171.37 نمره151.59 نمره
دارالعلوم تخار10 نفر171.03 نمره150.13 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر171.02 نمره169.51 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل19 نفر171.01 نمره150.74 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان3 نفر170.95 نمره164.03 نمره
دیپارتمنت جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان2 نفر170.93 نمره167.84 نمره
انستیتوت معادن - زراعت لوگر1 نفر170.77 نمره170.77 نمره
تربیه معلم بغلان9 نفر170.58 نمره154.52 نمره
دارالعلوم حاجی چمن کابل4 نفر170.3 نمره150.31 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نورستان2 نفر170.3 نمره160.55 نمره
تربیه معلم درواز بدخشان28 نفر170.28 نمره150.28 نمره
انستیتوت زراعت - کثیرالرشتوی مرکز فراه3 نفر170.17 نمره156.67 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر169.98 نمره169.98 نمره
تربیه معلم شیندند هرات1 نفر169.91 نمره169.91 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبکی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل2 نفر169.33 نمره166.43 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر168.93 نمره168.93 نمره
دارالعلوم سلطان محمودغزنوی خوست3 نفر168.73 نمره154.32 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر168.66 نمره167.31 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل1 نفر168.48 نمره168.48 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر168.21 نمره166.15 نمره
دیپارتمنت زبان بلوچی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر168 نمره155.37 نمره
تربیه معلم ننگرهار6 نفر167.59 نمره150.21 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر167.41 نمره167.41 نمره
دارالعلوم ابوذرغفاری فراه2 نفر167.3 نمره157 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی بگرامی2 نفر167.23 نمره162.43 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری بادغیس1 نفر166.79 نمره166.79 نمره
تربیه معلم اندخوی فاریاب2 نفر166.73 نمره155.57 نمره
دارالعلوم پنجشیر3 نفر166.71 نمره152.26 نمره
دارالعلوم مرکز بغلان2 نفر166.61 نمره150.28 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا1 نفر166.6 نمره166.6 نمره
انستیتوت زراعت چهارآسیاب کابل1 نفر166.41 نمره166.41 نمره
انستیتوت تخنیکی - زراعت مرکز غور4 نفر166.29 نمره153.72 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر166.27 نمره166.27 نمره
تربیه معلم فراه10 نفر166.13 نمره150.42 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار4 نفر166.06 نمره155.45 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی2452 نفر165.75 نمره150 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور5 نفر165.54 نمره158.79 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر165.12 نمره162.08 نمره
تربیه معلم قره باغ کابل1 نفر164.63 نمره164.63 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز2 نفر164.62 نمره150.48 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک1 نفر164.43 نمره164.43 نمره
دارالعلوم میدان وردک1 نفر164.3 نمره164.3 نمره
تربیه معلم پروان6 نفر163.88 نمره150.25 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر6 نفر163.79 نمره150.38 نمره
دارالعلوم امام صادق صرف برای اهل تشیع هرات2 نفر163.14 نمره151.08 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی سروبی1 نفر163.12 نمره163.12 نمره
تربیه معلم فاریاب7 نفر162.4 نمره150.34 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک1 نفر162.33 نمره162.33 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار4 نفر162.2 نمره152.05 نمره
تربیه معلم کندهار2 نفر161.97 نمره160.93 نمره
تربیه معلم کاپیسا1 نفر161.91 نمره161.91 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل2 نفر161.49 نمره157.85 نمره
انستیتوت زراعت - اداره ومدیریت مرکز - کثیرالرشتوی هلمند3 نفر161.02 نمره157.04 نمره
تربیه معلم هلمند1 نفر160.01 نمره160.01 نمره
دارالعلوم هرات2 نفر159.62 نمره150.2 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر159.26 نمره155.85 نمره
تربیه معلم پنجوائی کندهار3 نفر158.97 نمره153.64 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی1 نفر158.78 نمره158.78 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب5 نفر158.34 نمره151.74 نمره
دارالعلوم جمع اولیا غزنی1 نفر157.47 نمره157.47 نمره
تربیه معلم کنر1 نفر157.29 نمره157.29 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی1 نفر156.94 نمره156.94 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر156.25 نمره154.8 نمره
دارالعلوم مرکز اختصاصی اهل تشیع دایکندی4 نفر155.75 نمره153.71 نمره
تربیه معلم ارگون پکتیکا1 نفر155.13 نمره155.13 نمره
تربیه معلم پکتیا2 نفر154.26 نمره150.52 نمره
تربیه معلم جوزجان3 نفر154.12 نمره151.37 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - صنایع کنر2 نفر153.93 نمره152.03 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست1 نفر152.83 نمره152.83 نمره
دارالعلوم کنر1 نفر152.29 نمره152.29 نمره
دیپارتمنت جیودیزی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر151.9 نمره151.9 نمره
تربیه معلم غور2 نفر151.74 نمره150.25 نمره
ناکام2372 نفر149.99 نمره0 نمره
ربودن کتابچه سوالات3 نفر0 نمره0 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.1 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En