نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.36 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان28 نفر0 نمره0 نمره
ربودن کتابچه سوالات1 نفر0 نمره0 نمره
پاره نمودن ورق جوابات1 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En