نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل2 نفر328.18 نمره317.91 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل1 نفر325.9 نمره325.9 نمره
ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر322.81 نمره292.24 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر321.73 نمره297.61 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات2 نفر321.17 نمره319.67 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر315.92 نمره315.92 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان28 نفر314.88 نمره254.7 نمره
دیپارتمنت بانکداری وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان27 نفر314.87 نمره249.18 نمره
پوهنحی فارمسی عمومی صرف برای ذکورپوهنتون کابل6 نفر314.45 نمره289.1 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر313.58 نمره313.58 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر313.48 نمره260.46 نمره
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل4 نفر313.19 نمره281.22 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل6 نفر313.18 نمره270.58 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر312.01 نمره312.01 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل11 نفر311.47 نمره280.34 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی6 نفر311.34 نمره275.52 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل3 نفر310.09 نمره308.12 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل1 نفر309.48 نمره309.48 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل6 نفر306.35 نمره290.26 نمره
دیپارتمنت اداره وساختمان صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر305.92 نمره288.74 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل5 نفر305.51 نمره283.67 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر303.84 نمره303.84 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل2 نفر303.8 نمره279.66 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکورپوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل3 نفر303.45 نمره299.29 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان20 نفر303.44 نمره246.1 نمره
دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان27 نفر303.41 نمره239.93 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی معادن پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر303.12 نمره222.62 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون البیرونی4 نفر302.79 نمره256.16 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات4 نفر302.56 نمره273.73 نمره
دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل7 نفر302.55 نمره283.51 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل6 نفر302.1 نمره278.19 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر301.57 نمره301.57 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل3 نفر300.05 نمره284.25 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر299.51 نمره299.51 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر298.98 نمره298.98 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک8 نفر295.66 نمره253.71 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ4 نفر295.53 نمره264.74 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون کابل8 نفر295.32 نمره263.41 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل4 نفر295.3 نمره278.1 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندهار1 نفر293.42 نمره293.42 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک6 نفر293.31 نمره247.81 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر292.3 نمره219.2 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل6 نفر292.3 نمره266.57 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات3 نفر291.05 نمره209.32 نمره
محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر290.9 نمره275.54 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان17 نفر290.73 نمره251.31 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر290.71 نمره290.71 نمره
دیپارتمنت هایدرومیترولوجی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان25 نفر289.67 نمره199.63 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون هرات4 نفر288.21 نمره256.89 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر288.16 نمره288.16 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ10 نفر287.89 نمره205.13 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر287.62 نمره287.62 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل8 نفر287.49 نمره244.96 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل4 نفر286.75 نمره267.46 نمره
دیپارتمنت دیتامنجمنت پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی3 نفر286.66 نمره262.59 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر286.65 نمره286.65 نمره
پوهنحی اداره وپالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنتون کابل2 نفر286.26 نمره279.73 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ5 نفر285.46 نمره196.08 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل7 نفر285.43 نمره271.43 نمره
دیپارتمنت تامین برق صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک2 نفر284.61 نمره276.16 نمره
دیپارتمنت شبکه پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی5 نفر284.52 نمره255.49 نمره
دیپارتمنت کمپیوترانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر284.52 نمره284.52 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل3 نفر284.22 نمره278.54 نمره
دیپارتمنت اداره حوادث صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر283.41 نمره283.41 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل6 نفر283.35 نمره270.47 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی3 نفر282.72 نمره231.72 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان19 نفر282.71 نمره216.41 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل6 نفر281.13 نمره270.8 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل6 نفر280.94 نمره245.83 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر280.91 نمره225.65 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند4 نفر280.55 نمره232.2 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل3 نفر280.53 نمره252.03 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل8 نفر280.11 نمره250.03 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار2 نفر279.75 نمره241.08 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل1 نفر278.87 نمره278.87 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر4 نفر278.8 نمره222.68 نمره
دیپارتمنت جیودیزی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان15 نفر278.75 نمره244.3 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان14 نفر278.62 نمره207.49 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان20 نفر278.52 نمره226.94 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل2 نفر277.89 نمره265.08 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان25 نفر276.72 نمره213.9 نمره
دیپارتمنت آبرسانی وانجنیری محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر275.1 نمره268.7 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل3 نفر273.86 نمره230.13 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار1 نفر273.3 نمره273.3 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص واکتشاف معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک4 نفر273 نمره269.01 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار2 نفر272.78 نمره260.66 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک4 نفر272.57 نمره250.24 نمره
دیپارتمنت چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل3 نفر271.66 نمره238.42 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان11 نفر271.55 نمره206.98 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر271.51 نمره233.91 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر270.96 نمره270.96 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر270.89 نمره270.89 نمره
دیپارتمنت روانشانسی نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر270.81 نمره270.81 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی2 نفر270.4 نمره264.2 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل5 نفر269.26 نمره232.52 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی4 نفر268.97 نمره244.55 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان24 نفر268.42 نمره230.81 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان16 نفر267.73 نمره221.53 نمره
دیپارتمنت استخراج روبازمعادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک4 نفر267.64 نمره251.85 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات2 نفر266.76 نمره260.26 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل3 نفر266.46 نمره228.57 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر265.95 نمره265.95 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر265.85 نمره265.85 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل3 نفر265.33 نمره227.6 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کابل4 نفر265.18 نمره232.74 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان3 نفر265.14 نمره241 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ6 نفر264.84 نمره235.14 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر264.42 نمره264.42 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان45 نفر264.34 نمره199.14 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات5 نفر263.89 نمره198.06 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل4 نفر263.86 نمره241.74 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان21 نفر263.48 نمره208.97 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر262.65 نمره244.36 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان37 نفر262.42 نمره190.88 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ10 نفر262.3 نمره216.03 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل4 نفر262.2 نمره206.84 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر261.94 نمره261.94 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل6 نفر261.72 نمره240.16 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان5 نفر261.04 نمره197.52 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان30 نفر260.9 نمره216.74 نمره
دیپارتمنت تولید موادعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر260.55 نمره232.31 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی5 نفر260.44 نمره209.96 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر260.43 نمره213.6 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان27 نفر259.91 نمره209.09 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار1 نفر259.9 نمره259.9 نمره
دیپارتمنت کاراجتماعی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل4 نفر259.06 نمره240.11 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار2 نفر258.52 نمره195.77 نمره
دیپارتمنت استخراج صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان21 نفر258.24 نمره233.23 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار2 نفر257.97 نمره198.88 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون کابل3 نفر256.66 نمره246.08 نمره
پوهنحی عمومی علوم وترنری پوهنتون کابل3 نفر256.66 نمره231.7 نمره
دیپارتمنت محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل2 نفر256.31 نمره240.72 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل6 نفر255.79 نمره207.46 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوترپوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان2 نفر255.59 نمره244.39 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی2 نفر255.47 نمره244.79 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ2 نفر255.16 نمره243.85 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان21 نفر255.13 نمره215.32 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر254.99 نمره252.74 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل2 نفر254.13 نمره243.6 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر253.99 نمره253.99 نمره
دیپارتمنت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل6 نفر253.64 نمره222.92 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان14 نفر253.07 نمره202.4 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان16 نفر253 نمره194.89 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر252.95 نمره252.95 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل2 نفر252.78 نمره245.01 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل5 نفر252.71 نمره224.05 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر252.55 نمره252.55 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون هرات3 نفر252.32 نمره220.39 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان23 نفر251.91 نمره201.56 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار4 نفر251.77 نمره161.57 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر251.64 نمره251.64 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر251.47 نمره251.47 نمره
دیپارتمنت روانشانسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر251.43 نمره251.43 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان11 نفر250.19 نمره234.62 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل3 نفر250 نمره245.74 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل1 نفر249.79 نمره249.79 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل3 نفر249.36 نمره227.44 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر248.46 نمره248.46 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان46 نفر247.55 نمره194.14 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل2 نفر247.55 نمره220.14 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر247.29 نمره194.73 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر247.28 نمره247.28 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ9 نفر246.75 نمره220.69 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای اناث پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر246.57 نمره246.57 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر246.48 نمره246.48 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان8 نفر246.13 نمره183.25 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل4 نفر246.08 نمره220.93 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات4 نفر246.05 نمره233.68 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات4 نفر244.8 نمره221.43 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان29 نفر244.43 نمره201.6 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان54 نفر243.87 نمره200.75 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان10 نفر243.56 نمره197.99 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل2 نفر243.53 نمره226.53 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ2 نفر243.34 نمره204.01 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل5 نفر243.19 نمره198.51 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر243.04 نمره227.43 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر242.89 نمره242.89 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی3 نفر242.85 نمره210.56 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا1 نفر242.47 نمره242.47 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل3 نفر242.18 نمره225.7 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان4 نفر241.99 نمره225.11 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل3 نفر241.78 نمره203.55 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان18 نفر241.51 نمره208.18 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر241.37 نمره191.55 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر241.22 نمره241.22 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان18 نفر241.08 نمره209.32 نمره
دیپارتمنت فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر240.67 نمره240.67 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان24 نفر240.31 نمره210.36 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل4 نفر240.27 نمره196.46 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر240.25 نمره240.25 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ4 نفر240.25 نمره205.65 نمره
دیپارتمنت روانشانسی عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل2 نفر240.14 نمره218.84 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر240.01 نمره193.67 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ5 نفر239.81 نمره197.42 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور19 نفر239.76 نمره150.26 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر239.74 نمره239.74 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر239.61 نمره239.61 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان11 نفر239.44 نمره197 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی2 نفر239.32 نمره231.62 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی بامیان91 نفر239.13 نمره189.01 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ5 نفر238.96 نمره213.73 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان31 نفر238.41 نمره190.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی غور10 نفر238.25 نمره178.36 نمره
دیپارتمنت دواسازی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر2 نفر238.15 نمره236.81 نمره
دیپارتمنت آبرسانی وانجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر237.93 نمره237.93 نمره
دیپارتمنت تیاترپوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل9 نفر237.36 نمره190.17 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان810 نفر237.34 نمره155.29 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر237.21 نمره188.42 نمره
دیپارتمنت هایدرومیترولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان9 نفر236.67 نمره172.02 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار2 نفر236.36 نمره194.6 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان18 نفر236.17 نمره195.62 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ4 نفر236.06 نمره225.01 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ8 نفر235.88 نمره205.16 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر235.66 نمره235.66 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان26 نفر235.65 نمره197.24 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان23 نفر234.89 نمره186.09 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر234.78 نمره234.78 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان4 نفر234.73 نمره194.41 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ10 نفر233.78 نمره183.08 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر233.5 نمره233.5 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر232.56 نمره187.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان3 نفر231.87 نمره205.45 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان8 نفر231.65 نمره186.98 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر231.58 نمره231.58 نمره
تربیه معلم سیدجمال الدین کابل10 نفر231.43 نمره203.15 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان30 نفر231.21 نمره186.15 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب5 نفر231.06 نمره197.79 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه12 نفر230.97 نمره165.96 نمره
دیپارتمنت مدیریت تعلیمی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی2 نفر230.81 نمره228.25 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری برق پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی3 نفر230.71 نمره225.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان2 نفر230.66 نمره208.1 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا4 نفر230.64 نمره155.84 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر230.11 نمره230.11 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات2 نفر230.08 نمره218.28 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل8 نفر230.05 نمره187.77 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه دوره کودکستان پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی1 نفر229.87 نمره229.87 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر229.82 نمره229.82 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر229.47 نمره186.93 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات1 نفر229.46 نمره229.46 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان7 نفر229.43 نمره187.12 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان8 نفر229.33 نمره183.68 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر229.04 نمره221.1 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات2 نفر228.6 نمره227.87 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر228.19 نمره228.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان4 نفر228.07 نمره176.65 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر227.54 نمره227.54 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر227.35 نمره227.35 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل6 نفر226.62 نمره167.01 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان5 نفر226.43 نمره171.06 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا8 نفر226.08 نمره179.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی2 نفر226.01 نمره218.57 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر225.62 نمره225.62 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان4 نفر225.4 نمره172.75 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز1 نفر225.32 نمره225.32 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست4 نفر224.94 نمره165.17 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر224.93 نمره224.93 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل10 نفر224.93 نمره188.1 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ2 نفر224.43 نمره221.4 نمره
دیپارتمنت جیودیزی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان9 نفر224.42 نمره156 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر224.19 نمره224.19 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی2 نفر223.74 نمره213.15 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان1 نفر223.29 نمره223.29 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر223.21 نمره210.88 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر223.18 نمره187.88 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر223.15 نمره223.15 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان30 نفر222.54 نمره194.49 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر222.15 نمره222.15 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات3 نفر222.13 نمره203.45 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر221.69 نمره185.22 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات موسسه تحصیلات عالی غور4 نفر221.58 نمره168.35 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر221.43 نمره212.75 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان22 نفر221.43 نمره183.95 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان6 نفر221.38 نمره186.71 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری14 نفر221.29 نمره185.39 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات1 نفر221.01 نمره221.01 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر220.88 نمره220.88 نمره
دیپارتمنت فلمنامه ونمایشنامه نویسی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل2 نفر220.87 نمره207.19 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر220.66 نمره183.62 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر220.25 نمره220.25 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر219.89 نمره192.38 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی1 نفر218.78 نمره218.78 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل2 نفر218.39 نمره198.53 نمره
تربیه معلم بامیان132 نفر218.24 نمره182.22 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان2 نفر218.2 نمره161.88 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر218.09 نمره218.09 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ3 نفر218.08 نمره198.13 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک1 نفر217.87 نمره217.87 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات8 نفر217.79 نمره173.46 نمره
دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر217.62 نمره217.62 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان3 نفر217.26 نمره197.66 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر217.13 نمره217.13 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل9 نفر216.84 نمره192.12 نمره
دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر216.3 نمره216.3 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان4 نفر216.27 نمره199.99 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر216.04 نمره180.22 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ1 نفر215.88 نمره215.88 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان14 نفر215.73 نمره183.22 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر215.68 نمره215.68 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان8 نفر215.39 نمره189.4 نمره
دیپارتمنت استخراج صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان8 نفر215.35 نمره171.89 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نسوان کابل7 نفر215.21 نمره181.54 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز2 نفر214.86 نمره200.55 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان2 نفر214.51 نمره208.86 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر214.26 نمره214.26 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر213.88 نمره188.1 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان4 نفر213.32 نمره175.92 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار5 نفر213.16 نمره150.74 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان8 نفر212.99 نمره158.34 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر212.44 نمره212.44 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر212.32 نمره181.53 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ2 نفر212.07 نمره197.56 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر211.9 نمره200.26 نمره
دارالعلوم اتفاق بامیان106 نفر211.74 نمره150.13 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ38 نفر211.55 نمره150.48 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی دایکندی2 نفر211.46 نمره205.1 نمره
تربیه معلم هرات1 نفر211.34 نمره211.34 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر210.94 نمره210.94 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر210.64 نمره210.64 نمره
دیپارتمنت علوم جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر210.53 نمره195.89 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر210.41 نمره210.41 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر210.26 نمره209.96 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی دایکندی1 نفر210.16 نمره210.16 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر210 نمره210 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر209.94 نمره204.43 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر209.58 نمره173.91 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر209.53 نمره209.53 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان10 نفر209 نمره186.24 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ7 نفر208.88 نمره187.44 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر208.81 نمره208.81 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر208.76 نمره208.76 نمره
انستیتوت میخانیکی10 نفر208.6 نمره156.86 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار6 نفر208.57 نمره166.88 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر208.51 نمره199.06 نمره
دیپارتمنت اداره حوادث صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر208.5 نمره208.5 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی2 نفر208.07 نمره180.77 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر207.67 نمره171.98 نمره
دیپارتمنت تولید غیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان3 نفر207.04 نمره170.33 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان3 نفر207.02 نمره184.95 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر206.99 نمره205.49 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات1 نفر206.88 نمره206.88 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر206.8 نمره206.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه39 نفر206.56 نمره164.17 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر206.49 نمره206.49 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ5 نفر206.32 نمره192.09 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی دایکندی5 نفر206.12 نمره187.43 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل3 نفر205.87 نمره195.26 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر205.3 نمره165.46 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان5 نفر205.24 نمره183.13 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر204.93 نمره204.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان3 نفر204.85 نمره180.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان7 نفر204.81 نمره175.19 نمره
تربیه معلم بلخ9 نفر204.61 نمره172.51 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری ارزگان3 نفر204.47 نمره151.18 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار6 نفر204.37 نمره183.89 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ6 نفر204.13 نمره188.26 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند3 نفر203.67 نمره177.38 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی ده سبز2 نفر203.26 نمره178.27 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر202.54 نمره193.7 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر202.49 نمره202.49 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان3 نفر202.23 نمره190.33 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر201.08 نمره201.08 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان11 نفر201.03 نمره174.35 نمره
دارالعلوم مرکز ذکور نیمروز2 نفر200.98 نمره167.66 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر200.89 نمره200.89 نمره
تربیه معلم هلمند8 نفر200.4 نمره152.97 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون پروان5 نفر200.35 نمره179.56 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار1 نفر200.16 نمره200.16 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان4 نفر200.07 نمره174.94 نمره
دیپارتمنت علوم خاکی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ3 نفر199.4 نمره192.35 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر199.32 نمره199.32 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر199.18 نمره199.18 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر199.05 نمره185.36 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر199.05 نمره199.05 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر198.47 نمره198.47 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل8 نفر197.98 نمره166.94 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر197.82 نمره195.38 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان4 نفر197.79 نمره185.49 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر197.71 نمره193.4 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان18 نفر197.7 نمره156.91 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان2 نفر197.61 نمره180.14 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل7 نفر197.55 نمره171.58 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر197.46 نمره197.46 نمره
دیپارتمنت تولید موادغذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان3 نفر197.23 نمره167.31 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان12 نفر197.18 نمره167.01 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر196.85 نمره196.85 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر196.8 نمره196.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب8 نفر196.77 نمره169.02 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل2 نفر196.74 نمره175.25 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر196.68 نمره196.68 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر196.62 نمره196.62 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار5 نفر196.51 نمره175.32 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر196.43 نمره167.52 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی3 نفر196.26 نمره178.97 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی3 نفر196.25 نمره191.21 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی11 نفر196.17 نمره151.6 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس3 نفر195.88 نمره174.76 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر195.82 نمره195.82 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر195.63 نمره195.63 نمره
تربیه معلم دایکندی15 نفر195.27 نمره167.38 نمره
تربیه معلم جوزجان3 نفر194.96 نمره165.85 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان3 نفر194.92 نمره179.93 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر194.85 نمره188.66 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر194.82 نمره194.82 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی26 نفر194.79 نمره150.86 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر194.76 نمره194.76 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز2 نفر194.73 نمره175.9 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر194.62 نمره194.62 نمره
دارالعلوم اسلامیه لغمان2 نفر194.11 نمره153.22 نمره
انستیتوت زراعت واداره و حسابداری بدخشان11 نفر193.97 نمره157.49 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل8 نفر193.69 نمره174.99 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر193.55 نمره193.55 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر193.37 نمره193.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب7 نفر193.22 نمره168.69 نمره
ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر192.94 نمره171.11 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان1 نفر192.81 نمره192.81 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر192.76 نمره192.76 نمره
دارالعلوم مرکز پکتیکا4 نفر192.41 نمره152.15 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار1 نفر192.05 نمره192.05 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر192.01 نمره192.01 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر191.64 نمره191.64 نمره
تربیه معلم نورستان2 نفر191.58 نمره168.42 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر191.47 نمره191.47 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز2 نفر191.3 نمره163.46 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار3 نفر191.25 نمره172.12 نمره
انستیتوت تجارت کابل6 نفر190.88 نمره175.09 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر190.84 نمره190.84 نمره
دیپارتمنت اردو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر190.66 نمره182.13 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز3 نفر190.45 نمره185.64 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر190.02 نمره190.02 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر189.92 نمره189.92 نمره
تربیه معلم پروان16 نفر189.7 نمره150.1 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر189.36 نمره175.75 نمره
تربیه معلم سمنگان4 نفر189.36 نمره157.8 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر189.34 نمره189.34 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر189.33 نمره189.33 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر188.92 نمره188.92 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر188.86 نمره188.86 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر188.77 نمره188.77 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی1029 نفر188.68 نمره150.07 نمره
دیپارتمنت آبیاری وخاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر188.59 نمره188.59 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار2 نفر188.41 نمره183.34 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر188.05 نمره150.34 نمره
تربیه معلم شرنه پکتیکا8 نفر187.84 نمره150.03 نمره
تربیه معلم شیندند هرات2 نفر187.81 نمره171.39 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر187.43 نمره181.34 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان2 نفر187.37 نمره176.9 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر187.37 نمره187.37 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان5 نفر187.28 نمره166.67 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی دایکندی3 نفر187.27 نمره182.43 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر187.21 نمره187.21 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان1 نفر187.13 نمره187.13 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان3 نفر186.63 نمره171.99 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر186.6 نمره186.6 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر186.58 نمره186.58 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند11 نفر186.52 نمره166.27 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر186.39 نمره186.39 نمره
تربیه معلم نیمروز1 نفر186.39 نمره186.39 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری23 نفر186.29 نمره150.1 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار4 نفر186.24 نمره178.32 نمره
تربیه معلم غور8 نفر186.14 نمره154.2 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر186.05 نمره186.05 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان3 نفر185.84 نمره175.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب5 نفر185.83 نمره168.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا2 نفر185.82 نمره185.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار1 نفر185.39 نمره185.39 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر185.07 نمره185.07 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر184.82 نمره184.82 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان3 نفر184.77 نمره174.28 نمره
تربیه معلم قره باغ کابل5 نفر184.45 نمره165.47 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر184.41 نمره182.4 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر184.04 نمره184.04 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر183.88 نمره183.88 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر183.68 نمره177.22 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر183.67 نمره183.67 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان3 نفر183.66 نمره173.08 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر183.21 نمره183.21 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا14 نفر182.88 نمره152.63 نمره
تربیه معلم ارزگان2 نفر182.7 نمره151.25 نمره
دارالعلوم عربی کابل5 نفر182.6 نمره152.42 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان6 نفر182.55 نمره172.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر182.33 نمره182.33 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر182.09 نمره178.03 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر181.92 نمره181.92 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان6 نفر181.83 نمره168.25 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان3 نفر181.72 نمره181.06 نمره
انستیتوت زراعت - تخنیکی - زراعت سیاه گرد پروان9 نفر181.67 نمره151.85 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر181.56 نمره181.56 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر181.55 نمره181.55 نمره
دیپارتمنت بیولوژِی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر181.16 نمره181.16 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر180.98 نمره180.98 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر180.67 نمره180.67 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر180.63 نمره180.63 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر180.6 نمره180.6 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی6 نفر180.58 نمره165.48 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل4 نفر180.38 نمره160.82 نمره
دارالعلوم امام صادق صرف برای اهل تشیع هرات7 نفر180.32 نمره152.62 نمره
تربیه معلم پنجشیر4 نفر179.32 نمره156.74 نمره
تربیه معلم بغلان2 نفر179.08 نمره160.28 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل14 نفر179.04 نمره151.99 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل2 نفر179.03 نمره176.65 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر178.3 نمره178.3 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس2 نفر178.28 نمره163.94 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر178.17 نمره178.17 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر178.1 نمره167.87 نمره
دارالعلوم عثمانیه سمنگان5 نفر177.83 نمره151.47 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر177.79 نمره177.79 نمره
تربیه معلم لوگر2 نفر177.63 نمره176.13 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر177.52 نمره173.45 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر177.42 نمره177.42 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر177.24 نمره168.84 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر177.13 نمره177.13 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل1 نفر176.75 نمره176.75 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر176.72 نمره176.72 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر176.27 نمره176.27 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر175.83 نمره175.83 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر175.78 نمره175.12 نمره
تربیه معلم کنر1 نفر175.75 نمره175.75 نمره
دارالعلوم لوگر1 نفر175.48 نمره175.48 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار6 نفر175.39 نمره151.09 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی وترنری پوهنتون کندز1 نفر175.33 نمره175.33 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی غور2 نفر175.32 نمره158.45 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر174.74 نمره174.74 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک1 نفر174.53 نمره174.53 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر174.48 نمره174.48 نمره
تربیه معلم فیض آبادبدخشان1 نفر173.63 نمره173.63 نمره
دیپارتمنت جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر173.62 نمره173.62 نمره
دارالعلوم پروان6 نفر173.54 نمره154.91 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر173.18 نمره173.18 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر173 نمره168.59 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان2 نفر172.86 نمره153.53 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر172.74 نمره172.74 نمره
تربیه معلم تخار5 نفر172.55 نمره157.14 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر3 نفر172.54 نمره153.52 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری بادغیس4 نفر172.33 نمره152.27 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر171.83 نمره171.83 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر171.8 نمره171.8 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر171.44 نمره171.44 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر171.43 نمره171.43 نمره
دارالعلوم میدان وردک1 نفر171.41 نمره171.41 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان3 نفر171.35 نمره163.99 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر171.21 نمره171.21 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر170.99 نمره170.99 نمره
دیپارتمنت زبان بلوچی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر170.89 نمره170.89 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر169.92 نمره169.92 نمره
تربیه معلم زابل1 نفر169.84 نمره169.84 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر169.83 نمره169.83 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل5 نفر169.73 نمره152.2 نمره
انستیتوت زراعت - اداره ومدیریت مرکز - کثیرالرشتوی هلمند3 نفر169.67 نمره150.92 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه غور1 نفر169.36 نمره169.36 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر168.96 نمره168.96 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر168.52 نمره168.52 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز3 نفر168.29 نمره156.35 نمره
تربیه معلم جاغوری غزنی1 نفر168.23 نمره168.23 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند1 نفر167.94 نمره167.94 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر167.82 نمره163.67 نمره
دارالعلوم محمدیه کندهار3 نفر167.4 نمره162.25 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر166.54 نمره166.54 نمره
تربیه معلم پکتیا1 نفر165.45 نمره165.45 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب2 نفر165.25 نمره153.49 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر165.08 نمره162.14 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر165.04 نمره165.04 نمره
دارالعلوم مرکز اختصاصی اهل تشیع دایکندی7 نفر164.96 نمره150.79 نمره
تربیه معلم خوست1 نفر164.46 نمره164.46 نمره
تربیه معلم فراه2 نفر164.3 نمره159.14 نمره
دارالعلوم هرات2 نفر164.3 نمره154.04 نمره
تربیه معلم کندز1 نفر162.33 نمره162.33 نمره
دارالعلوم نورستان3 نفر162.24 نمره152.48 نمره
تربیه معلم ارگون پکتیکا1 نفر161.8 نمره161.8 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان1 نفر161.27 نمره161.27 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست1 نفر161.01 نمره161.01 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی بگرامی1 نفر160.17 نمره160.17 نمره
تربیه معلم میدان وردک1 نفر159.72 نمره159.72 نمره
تربیه معلم ننگرهار3 نفر158.96 نمره154.14 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر157.99 نمره157.99 نمره
دارالعلوم حاجی چمن کابل1 نفر157.95 نمره157.95 نمره
تربیه معلم فاریاب3 نفر157.85 نمره150.68 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری نسوان سمنگان3 نفر157.82 نمره150.61 نمره
تربیه معلم درواز بدخشان1 نفر157.77 نمره157.77 نمره
انستیتوت تخنیکی - زراعت مرکز غور2 نفر157.27 نمره150.48 نمره
تربیه معلم کاپیسا1 نفر156.9 نمره156.9 نمره
دارالعلوم داملا عبدالرحمن سرپل1 نفر156.67 نمره156.67 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار2 نفر156.36 نمره151.35 نمره
دارالعلوم کنر1 نفر156.27 نمره156.27 نمره
تربیه معلم سرپل1 نفر154.03 نمره154.03 نمره
دارالعلوم مرکز هلمند1 نفر153.53 نمره153.53 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی لغمان1 نفر152.27 نمره152.27 نمره
دارالعلوم بلخ2 نفر151.83 نمره150.53 نمره
دارالعلوم کاپیسا1 نفر151.21 نمره151.21 نمره
دارالعلوم پنجشیر1 نفر151.01 نمره151.01 نمره
ناکام455 نفر149.99 نمره95.53 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En