نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر311.46 نمره311.46 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونکس پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل3 نفر304.93 نمره290.46 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی2 نفر304.5 نمره295.49 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر302.32 نمره302.32 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون کندهار2 نفر301.4 نمره298.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان173 نفر301.27 نمره152.49 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر298.98 نمره298.98 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل2 نفر296.75 نمره294.56 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر292.19 نمره292.19 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل1 نفر289.75 نمره289.75 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل1 نفر287.29 نمره287.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار7 نفر286.63 نمره243.94 نمره
دیپارتمنت اداره وساختمان صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر285.55 نمره285.55 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا1 نفر280.48 نمره280.48 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر280.36 نمره272.42 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر279.66 نمره279.66 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار4 نفر272.63 نمره244.25 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر272.32 نمره272.32 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر265.91 نمره262.59 نمره
محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر262.47 نمره262.47 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار2 نفر259.91 نمره236.69 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر258.97 نمره258.97 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر258.22 نمره258.22 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار1 نفر257.46 نمره257.46 نمره
دیپارتمنت استخراج روبازمعادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر256.75 نمره256.75 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر253.79 نمره253.79 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر253.77 نمره253.77 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر253.68 نمره253.68 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار3 نفر250.55 نمره244.11 نمره
دیپارتمنت اداره حوادث صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر249.93 نمره249.93 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی ارزگان65 نفر249.38 نمره150.08 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر247.82 نمره240.91 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر247.63 نمره247.63 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر246.6 نمره246.6 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر245.37 نمره245.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار4 نفر244.12 نمره213.83 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار5 نفر241.16 نمره201.27 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان74 نفر240.92 نمره157.29 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر239.7 نمره239.7 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر239.36 نمره239.36 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر239.31 نمره239.31 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر238.85 نمره238.85 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی معادن پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر234.59 نمره234.59 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر234.16 نمره234.16 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان2 نفر233.86 نمره218.96 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر232.8 نمره232.8 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر232.22 نمره232.22 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر230.6 نمره230.6 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر230.32 نمره230.32 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات4 نفر229.25 نمره176.87 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل2 نفر227.99 نمره218.14 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر227.84 نمره227.84 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر226 نمره226 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر225.5 نمره225.5 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر225.13 نمره225.13 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا1 نفر223.67 نمره223.67 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر222.83 نمره222.83 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر222.77 نمره222.77 نمره
دیپارتمنت روانشانسی عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر221.98 نمره221.98 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر221.86 نمره221.86 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر221.12 نمره221.12 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر219.91 نمره219.91 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار4 نفر219.22 نمره188.77 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان25 نفر217.41 نمره174.69 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر215.29 نمره215.29 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر214.66 نمره214.66 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار24 نفر213.81 نمره175.78 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر212.1 نمره212.1 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر211.59 نمره209.9 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند4 نفر209.68 نمره173.67 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر208.9 نمره208.9 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر208.43 نمره208.43 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند3 نفر208.29 نمره171.39 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر207.58 نمره207.58 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان1 نفر207.14 نمره207.14 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری ارزگان10 نفر206.87 نمره151.1 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر206.76 نمره206.76 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر205.54 نمره205.54 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر203.87 نمره203.87 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی5 نفر203.31 نمره151.21 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر201.34 نمره201.34 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل1 نفر200.75 نمره200.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر198.89 نمره198.89 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر198.52 نمره198.52 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر196.96 نمره196.96 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر196.85 نمره196.85 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر196.37 نمره194.88 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر195.46 نمره195.46 نمره
دیپارتمنت تولید غیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر194.62 نمره194.62 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر193.84 نمره193.84 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان4 نفر192.06 نمره164.3 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار1 نفر190.4 نمره190.4 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار1 نفر189.59 نمره189.59 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل1 نفر189.58 نمره189.58 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر185.82 نمره185.82 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر185.48 نمره185.48 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر185.28 نمره185.28 نمره
تربیه معلم جاغوری غزنی1 نفر183.4 نمره183.4 نمره
تربیه معلم کندهار1 نفر183.29 نمره183.29 نمره
دارالعلوم عربی کابل1 نفر181.84 نمره181.84 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل1 نفر180.1 نمره180.1 نمره
تربیه معلم ارزگان5 نفر179.72 نمره150.89 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر178.49 نمره178.49 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر3 نفر177.17 نمره155.89 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل2 نفر174.11 نمره170.44 نمره
تربیه معلم دایکندی1 نفر172.01 نمره172.01 نمره
انستیتوت تجارت کابل1 نفر171.87 نمره171.87 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار1 نفر171.57 نمره171.57 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری1 نفر171.33 نمره171.33 نمره
دیپارتمنت زبان بلوچی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر169.52 نمره169.52 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار1 نفر166.52 نمره166.52 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل1 نفر158.34 نمره158.34 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر150.37 نمره150.37 نمره
ناکام101 نفر149.92 نمره105.02 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.4 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان5 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En