واحد پولیمبلغفروشخرید
USD - US Dollar flag USD - US Dollar1 USD66.9412 AFG USD - US Dollar flag66.7412 AFG USD - US Dollar flag
EUR - Euro flag EUR - Euro1 EUR70.3197 AFG EUR - Euro flag69.7197 AFG EUR - Euro flag
GBP - Pound Sterling flag GBP - Pound Sterling1 GBP82.4809 AFG GBP - Pound Sterling flag81.6809 AFG GBP - Pound Sterling flag
CHF - Swiss Franc flag CHF - Swiss Franc1 CHF65.1764 AFG CHF - Swiss Franc flag64.6764 AFG CHF - Swiss Franc flag
INR - Indian Rupee flag INR - Indian Rupee1000 INR1021.8 AFG INR - Indian Rupee flag1011.8 AFG INR - Indian Rupee flag
PKR - Pakistan Rupee flag PKR - Pakistan Rupee1000 PKR621.2 AFG PKR - Pakistan Rupee flag613.2 AFG PKR - Pakistan Rupee flag
IRR - Iranian Rial flag IRR - Iranian Rial1000 IRR16.7 AFG IRR - Iranian Rial flag16.1 AFG IRR - Iranian Rial flag
SAR - Saudi Riyal flag SAR - Saudi Riyal1 SAR17.7321 AFG SAR - Saudi Riyal flag17.6321 AFG SAR - Saudi Riyal flag
AED - United Arab Emirates dirham flag AED - United Arab Emirates dirham1 AED18.225 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag18.125 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En