واحد پولیمبلغفروشخرید
USD - US Dollar flag USD - US Dollar1 USD66.7753 AFG USD - US Dollar flag66.5753 AFG USD - US Dollar flag
EUR - Euro flag EUR - Euro1 EUR71.2188 AFG EUR - Euro flag70.6188 AFG EUR - Euro flag
GBP - Pound Sterling flag GBP - Pound Sterling1 GBP84.2472 AFG GBP - Pound Sterling flag83.4472 AFG GBP - Pound Sterling flag
CHF - Swiss Franc flag CHF - Swiss Franc1 CHF66.2883 AFG CHF - Swiss Franc flag65.7883 AFG CHF - Swiss Franc flag
INR - Indian Rupee flag INR - Indian Rupee1000 INR1048 AFG INR - Indian Rupee flag1038 AFG INR - Indian Rupee flag
PKR - Pakistan Rupee flag PKR - Pakistan Rupee1000 PKR620.1 AFG PKR - Pakistan Rupee flag612.1 AFG PKR - Pakistan Rupee flag
IRR - Iranian Rial flag IRR - Iranian Rial1000 IRR17.8 AFG IRR - Iranian Rial flag17.2 AFG IRR - Iranian Rial flag
SAR - Saudi Riyal flag SAR - Saudi Riyal1 SAR17.6844 AFG SAR - Saudi Riyal flag17.5844 AFG SAR - Saudi Riyal flag
AED - United Arab Emirates dirham flag AED - United Arab Emirates dirham1 AED18.1779 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag18.0779 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En