واحد پولیمبلغفروشخرید
USD - US Dollar flag USD - US Dollar1 USD66.8679 AFG USD - US Dollar flag66.6679 AFG USD - US Dollar flag
EUR - Euro flag EUR - Euro1 EUR71.3798 AFG EUR - Euro flag70.7798 AFG EUR - Euro flag
GBP - Pound Sterling flag GBP - Pound Sterling1 GBP82.5083 AFG GBP - Pound Sterling flag81.7083 AFG GBP - Pound Sterling flag
CHF - Swiss Franc flag CHF - Swiss Franc1 CHF66.8695 AFG CHF - Swiss Franc flag66.3695 AFG CHF - Swiss Franc flag
INR - Indian Rupee flag INR - Indian Rupee1000 INR738.9 AFG INR - Indian Rupee flag728.9 AFG INR - Indian Rupee flag
PKR - Pakistan Rupee flag PKR - Pakistan Rupee1000 PKR626.3 AFG PKR - Pakistan Rupee flag618.3 AFG PKR - Pakistan Rupee flag
IRR - Iranian Rial flag IRR - Iranian Rial1000 IRR18.5 AFG IRR - Iranian Rial flag17.9 AFG IRR - Iranian Rial flag
SAR - Saudi Riyal flag SAR - Saudi Riyal1 SAR17.6531 AFG SAR - Saudi Riyal flag17.5531 AFG SAR - Saudi Riyal flag
AED - United Arab Emirates dirham flag AED - United Arab Emirates dirham1 AED18.124 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag18.024 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En