واحد پولیمبلغفروشخرید
USD - US Dollar flag USD - US Dollar1 USD67.0156 AFG USD - US Dollar flag66.8156 AFG USD - US Dollar flag
EUR - Euro flag EUR - Euro1 EUR72.6842 AFG EUR - Euro flag72.0842 AFG EUR - Euro flag
GBP - Pound Sterling flag GBP - Pound Sterling1 GBP83.1495 AFG GBP - Pound Sterling flag82.3495 AFG GBP - Pound Sterling flag
CHF - Swiss Franc flag CHF - Swiss Franc1 CHF67.2703 AFG CHF - Swiss Franc flag66.7703 AFG CHF - Swiss Franc flag
INR - Indian Rupee flag INR - Indian Rupee1000 INR809.5 AFG INR - Indian Rupee flag799.5 AFG INR - Indian Rupee flag
PKR - Pakistan Rupee flag PKR - Pakistan Rupee1000 PKR627.2 AFG PKR - Pakistan Rupee flag619.2 AFG PKR - Pakistan Rupee flag
IRR - Iranian Rial flag IRR - Iranian Rial1000 IRR18.6 AFG IRR - Iranian Rial flag18 AFG IRR - Iranian Rial flag
SAR - Saudi Riyal flag SAR - Saudi Riyal1 SAR17.6425 AFG SAR - Saudi Riyal flag17.5425 AFG SAR - Saudi Riyal flag
AED - United Arab Emirates dirham flag AED - United Arab Emirates dirham1 AED18.1479 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag18.0479 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En