واحد پولیمبلغفروشخرید
USD - US Dollar flag USD - US Dollar1 USD66.911 AFG USD - US Dollar flag66.711 AFG USD - US Dollar flag
EUR - Euro flag EUR - Euro1 EUR72.8771 AFG EUR - Euro flag72.2771 AFG EUR - Euro flag
GBP - Pound Sterling flag GBP - Pound Sterling1 GBP83.736 AFG GBP - Pound Sterling flag82.936 AFG GBP - Pound Sterling flag
CHF - Swiss Franc flag CHF - Swiss Franc1 CHF67.3146 AFG CHF - Swiss Franc flag66.8146 AFG CHF - Swiss Franc flag
INR - Indian Rupee flag INR - Indian Rupee1000 INR733.2 AFG INR - Indian Rupee flag723.2 AFG INR - Indian Rupee flag
PKR - Pakistan Rupee flag PKR - Pakistan Rupee1000 PKR626.6 AFG PKR - Pakistan Rupee flag618.6 AFG PKR - Pakistan Rupee flag
IRR - Iranian Rial flag IRR - Iranian Rial1000 IRR18.6 AFG IRR - Iranian Rial flag18 AFG IRR - Iranian Rial flag
SAR - Saudi Riyal flag SAR - Saudi Riyal1 SAR17.7024 AFG SAR - Saudi Riyal flag17.6024 AFG SAR - Saudi Riyal flag
AED - United Arab Emirates dirham flag AED - United Arab Emirates dirham1 AED18.1632 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag18.0632 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En