واحد پولیمبلغفروشخرید
USD - US Dollar flag USD - US Dollar1 USD66.2166 AFG USD - US Dollar flag66.0166 AFG USD - US Dollar flag
EUR - Euro flag EUR - Euro1 EUR72.375 AFG EUR - Euro flag71.775 AFG EUR - Euro flag
GBP - Pound Sterling flag GBP - Pound Sterling1 GBP82.6589 AFG GBP - Pound Sterling flag81.8589 AFG GBP - Pound Sterling flag
CHF - Swiss Franc flag CHF - Swiss Franc1 CHF67.325 AFG CHF - Swiss Franc flag66.825 AFG CHF - Swiss Franc flag
INR - Indian Rupee flag INR - Indian Rupee1000 INR724.2 AFG INR - Indian Rupee flag714.2 AFG INR - Indian Rupee flag
PKR - Pakistan Rupee flag PKR - Pakistan Rupee1000 PKR626.6 AFG PKR - Pakistan Rupee flag618.6 AFG PKR - Pakistan Rupee flag
IRR - Iranian Rial flag IRR - Iranian Rial1000 IRR18.5 AFG IRR - Iranian Rial flag17.9 AFG IRR - Iranian Rial flag
SAR - Saudi Riyal flag SAR - Saudi Riyal1 SAR17.5933 AFG SAR - Saudi Riyal flag17.4933 AFG SAR - Saudi Riyal flag
AED - United Arab Emirates dirham flag AED - United Arab Emirates dirham1 AED18.01 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag17.91 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En