واحد پولیمبلغفروشخرید
USD - US Dollar flag USD - US Dollar1 USD66.2225 AFG USD - US Dollar flag66.0225 AFG USD - US Dollar flag
EUR - Euro flag EUR - Euro1 EUR72.2308 AFG EUR - Euro flag71.6308 AFG EUR - Euro flag
GBP - Pound Sterling flag GBP - Pound Sterling1 GBP82.2188 AFG GBP - Pound Sterling flag81.4188 AFG GBP - Pound Sterling flag
CHF - Swiss Franc flag CHF - Swiss Franc1 CHF67.5889 AFG CHF - Swiss Franc flag67.0889 AFG CHF - Swiss Franc flag
INR - Indian Rupee flag INR - Indian Rupee1000 INR858.7 AFG INR - Indian Rupee flag848.7 AFG INR - Indian Rupee flag
PKR - Pakistan Rupee flag PKR - Pakistan Rupee1000 PKR627.3 AFG PKR - Pakistan Rupee flag619.3 AFG PKR - Pakistan Rupee flag
IRR - Iranian Rial flag IRR - Iranian Rial1000 IRR18.6 AFG IRR - Iranian Rial flag18 AFG IRR - Iranian Rial flag
SAR - Saudi Riyal flag SAR - Saudi Riyal1 SAR17.5865 AFG SAR - Saudi Riyal flag17.4865 AFG SAR - Saudi Riyal flag
AED - United Arab Emirates dirham flag AED - United Arab Emirates dirham1 AED18.0004 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag17.9004 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En