واحد پولیمبلغفروشخرید
USD - US Dollar flag USD - US Dollar1 USD66.9028 AFG USD - US Dollar flag66.7028 AFG USD - US Dollar flag
EUR - Euro flag EUR - Euro1 EUR70.9628 AFG EUR - Euro flag70.3628 AFG EUR - Euro flag
GBP - Pound Sterling flag GBP - Pound Sterling1 GBP81.0763 AFG GBP - Pound Sterling flag80.2763 AFG GBP - Pound Sterling flag
CHF - Swiss Franc flag CHF - Swiss Franc1 CHF65.7553 AFG CHF - Swiss Franc flag65.2553 AFG CHF - Swiss Franc flag
INR - Indian Rupee flag INR - Indian Rupee1000 INR1017.7 AFG INR - Indian Rupee flag1007.7 AFG INR - Indian Rupee flag
PKR - Pakistan Rupee flag PKR - Pakistan Rupee1000 PKR618.1 AFG PKR - Pakistan Rupee flag610.1 AFG PKR - Pakistan Rupee flag
IRR - Iranian Rial flag IRR - Iranian Rial1000 IRR17.1 AFG IRR - Iranian Rial flag16.5 AFG IRR - Iranian Rial flag
SAR - Saudi Riyal flag SAR - Saudi Riyal1 SAR17.7434 AFG SAR - Saudi Riyal flag17.6434 AFG SAR - Saudi Riyal flag
AED - United Arab Emirates dirham flag AED - United Arab Emirates dirham1 AED18.2033 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag18.1033 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En