نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع شغل 19024

عنوانمکانتاریخ ختمدستورات
 Pediatrician با CURE International Hospital – AfghanistanکابلDec-8
 Sales executive با APP TRIBE TechnologiesکابلDec-22
 Chief Executive Officer (CEO) با HARAKAT- Afghanistan Investment Climate FacilityکابلDec-15
 Head of Programme با Islamic Releif world wide AfghanistanکابلDec-10
 Student Mentoring Coordinator با American University of Afghanistan (AUAF)کابلDec-15
 Photographer & Graphic Designer با Afghan goharshadکابلDec-31
 مدیر با لیسه و دارالمعلمین عالی خصوصی اشراقکابلDec-18
 Translators/Interpreters با Adam Smith InternationalکابلDec-20
En